Brand & Redning MidtVest logo

Persondata

Formål

Formålet med vores behandling af personoplysninger er at løse de mange forskelligartede opgaver vi løser i det daglige. Det kunne eksempelvis være:

En virksomhedsansat deltager i et af vores førstehjælpskurser. Her behandler vi personens navn for at kunne udstede kursusbevis.

En virksomhed får tilset sine brandslukkere. Vi registrerer navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen hos virksomheden for at kunne kommunikere om kundeforholdet.

En journalist sender en anmodning om aktindsigt. Vi behandler navn og kontaktoplysninger for at kunne imødekomme anmodningen.

Registrerede

Vi behandler personoplysninger om borgere og samarbejdspartnere.

Personoplysninger

Vi behandler forskellige typer af personoplysninger, som eksemplerne herover viser. Fælles er dog at vi kun behandler de oplysninger, der er nødvendige for at løse vores opgave.

Kilder til personoplysninger

Personoplysningerne modtages ofte direkte fra dig, men kan også være fra andre kilder.

Modtagere

Som et led i arbejdet, vil vi ind i mellem overføre dine data til parter udenfor Brand&Redning MidtVest Det gør vi på baggrund af dit samtykke eller hvis vi er lovmæssigt forpligtiget til det. Det kan eksempelvis være oplysninger om hændelser, som Brand&Redning MidtVest er tilkaldt til, hvor vi er forpligtiget til at videregive oplysninger til Beredskabsstyrelsen.
Det kan forekomme, at vi overlader personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være konsulenter eller IT-leverandører. Overlader vi personoplysninger til tredjeparter indgår vi databehandleraftaler med disse.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er oftest databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra e, som omhandler de opgaver vi løser i forbindelse med vores myndighedsudøvelse.

Det kan også være i forbindelse med at vi indgår en kontrakt eller løser en opgave for dig, hvor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a eller b.

Hvis vi skal behandle helbredsoplysninger for dig, vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt artikel 9, stk. 2, litra b.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder. Du skal kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles.

 

  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige.

 

  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt.

 

  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige.

 

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Vi skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

Du kan læse mere om dine rettigheder på  

Datatilsynets hjemmeside 

Du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, eller vores behandling af dine oplysninger.

 

Vores Databeskyttelsesrådgiver(DPO) kan kontaktes her:

 

Databeskyttelsesrådgiver: Vicky B. Lorenzen

Adresse: Bygmestervej 5, 5750 Ringe

E-mail: vicky@vbl.dk

Telefon: 9310 1111

 

Klage

Hvis du er utilfreds over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Er du utilfreds med måden, Brand & Redning MidtVest behandler dine personoplysninger på, så har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside 

Datatilsynets klageside

Luk alle
Åben alle

Whistle Blower Ordning

Whistleblowerordningens formål

Whistleblowerordningen har til formål
• At øge mulighederne for at ansatte og øvrige whistleblowere kan ytre sig om rimelige mistanke eller viden om ulovligheder og alvorlige forhold i Brand & Redning MidtVest uden at skulle frygte for negative konsekvenser.
• At beskytte personer, som foretager indberetning til whistleblowerordningen i god tro, og
• At øge sandsynligheden for at fejl og uregelmæssigheder eller ulovligheder opdages hurtigst muligt.
Whistleblowerordningen er et alternativ og supplement til de almindelige kommunikationsveje i Brand & Redning MidtVest. Det er dermed frivilligt at anvende den, og det bør altid overvejes, om en observation hensigtsmæssigt kan håndteres ved henvendelse direkte til ledelsen i Brand & Redning MidtVest (nærmeste leder eller dennes leder) eller til tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten.
Whistleblowerordningen er navnlig tiltænkt situationer, hvor en potentiel whistleblower ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kommunikationsveje, herunder ved frygt for at blive mødt med sanktioner, samt situationer, hvor der allerede er sket henvendelse via de almindelige kommunikationsveje, og hvor observationen ikke er blevet håndteret og taget hånd om.
Brand & Redning MidtVest gør opmærksom på, at den beskyttelse en whistleblower nyder under whistleblowerloven, kun gælder når der foretages indberetning i overensstemmelse med lovens krav og gennem de etablerede indberetningskanaler for whistleblowerordningen.
Whistleblowerloven kan tilgås via dette link:

Retsinformation