Brand & Redning MidtVest logo

Persondata

Formål

Formålet med vores behandling af personoplysninger er at løse de mange forskelligartede opgaver vi løser i det daglige. Det kunne eksempelvis være:

En virksomhedsansat deltager i et af vores førstehjælpskurser. Her behandler vi personens navn for at kunne udstede kursusbevis.

En virksomhed får tilset sine brandslukkere. Vi registrerer navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen hos virksomheden for at kunne kommunikere om kundeforholdet.

En journalist sender en anmodning om aktindsigt. Vi behandler navn og kontaktoplysninger for at kunne imødekomme anmodningen.

Registrerede

Vi behandler personoplysninger om borgere og samarbejdspartnere.

Personoplysninger

Vi behandler forskellige typer af personoplysninger, som eksemplerne herover viser. Fælles er dog at vi kun behandler de oplysninger, der er nødvendige for at løse vores opgave.

Kilder til personoplysninger

Personoplysningerne modtages ofte direkte fra dig, men kan også være fra andre kilder.

Modtagere

Som et led i arbejdet, vil vi ind i mellem overføre dine data til parter udenfor Brand&Redning MidtVest Det gør vi på baggrund af dit samtykke eller hvis vi er lovmæssigt forpligtiget til det. Det kan eksempelvis være oplysninger om hændelser, som Brand&Redning MidtVest er tilkaldt til, hvor vi er forpligtiget til at videregive oplysninger til Beredskabsstyrelsen.
Det kan forekomme, at vi overlader personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være konsulenter eller IT-leverandører. Overlader vi personoplysninger til tredjeparter indgår vi databehandleraftaler med disse.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er oftest databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra e, som omhandler de opgaver vi løser i forbindelse med vores myndighedsudøvelse.

Det kan også være i forbindelse med at vi indgår en kontrakt eller løser en opgave for dig, hvor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a eller b.

Hvis vi skal behandle helbredsoplysninger for dig, vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e samt artikel 9, stk. 2, litra b.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, så har du følgende rettigheder. Du skal kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ligeledes har du ret til at få oplysning om, hvor dine oplysninger stammer fra, hvordan dine oplysninger behandles, herunder formålet med behandlingen, hvem dine oplysninger deles med og hvor langtid dine oplysninger behandles.
  • Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger om dig rettet, ligesom du har ret til at få ufuldstændige oplysninger om dig gjort fuldstændige.
  • Du har ret til sletning, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis formålet med behandlingen ikke længere er aktuelt.
  • Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Det kunne for eksempel være, hvis du ikke mener, at de oplysninger, der behandles om dig er rigtige.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis du har tungtvejende grunde imod behandlingen. Vi skal efter at have modtaget din indsigelse genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendige.

Du kan læse mere om dine rettigheder på  

Datatilsynets hjemmeside 

Du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, eller vores behandling af dine oplysninger.

 

Vores Databeskyttelsesrådgiver(DPO) kan kontaktes her:

 

Databeskyttelsesrådgiver: Vicky B. Lorenzen

Adresse: Bygmestervej 5, 5750 Ringe

E-mail: vicky@vbl.dk

Telefon: 9310 1111

 

Klage

Hvis du er utilfreds over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Er du utilfreds med måden, Brand & Redning MidtVest behandler dine personoplysninger på, så har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse om dine klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside 

Datatilsynets klageside

Luk alle
Åben alle

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningens formål

Whistleblowerordningen har til formål
• At øge mulighederne for at ansatte og øvrige whistleblowere kan ytre sig om rimelige mistanke eller viden om ulovligheder og alvorlige forhold i Brand & Redning MidtVest uden at skulle frygte for negative konsekvenser.
• At beskytte personer, som foretager indberetning til whistleblowerordningen i god tro, og
• At øge sandsynligheden for at fejl og uregelmæssigheder eller ulovligheder opdages hurtigst muligt.
Whistleblowerordningen er et alternativ og supplement til de almindelige kommunikationsveje i Brand & Redning MidtVest. Det er dermed frivilligt at anvende den, og det bør altid overvejes, om en observation hensigtsmæssigt kan håndteres ved henvendelse direkte til ledelsen i Brand & Redning MidtVest (nærmeste leder eller dennes leder) eller til tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanten.
Whistleblowerordningen er navnlig tiltænkt situationer, hvor en potentiel whistleblower ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kommunikationsveje, herunder ved frygt for at blive mødt med sanktioner, samt situationer, hvor der allerede er sket henvendelse via de almindelige kommunikationsveje, og hvor observationen ikke er blevet håndteret og taget hånd om.
Brand & Redning MidtVest gør opmærksom på, at den beskyttelse en whistleblower nyder under whistleblowerloven, kun gælder når der foretages indberetning i overensstemmelse med lovens krav og gennem de etablerede indberetningskanaler for whistleblowerordningen.
Whistleblowerloven kan tilgås via dette link:

Retsinformation

 

 

Luk alle
Åben alle

Privatlivspolitik for jobansøgere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

FORMÅL

At sikre at behandlingen af personoplysninger i rekrutteringsprocessen hos Brand & Redning MidtVest foregår på en rimelig og gennemsigtig måde.

Hos Brand & Redning MidtVest registreres og indsamles oplysninger om ansøgeren elektronisk. Personoplysninger der indsamles som led i rekrutteringsprocessen vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for de medarbejdere som indgår direkte i rekrutteringsprocessen.

For at kunne behandle ansøgninger registrerer vi i forbindelse med modtagelse af ansøgninger almindelige personoplysninger (Navn, adresse, telefon, køn mm.) samt andre relevante oplysninger fra ansøger eller eventuelt fra offentlig tilgængelige kilder, i relevante IT-systemer. Vores behandlingsgrundlag er databeskyttelseslovens §12, stk. 2 samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 b.

Når Brand & Redning MidtVest modtager en elektronisk ansøgning får ansøgeren en bekræftelse på, at den er modtaget. Indkaldelse til samtale vil typisk ske via e-mail og/ eller telefon.

Fremkommer der oplysninger under jobsamtalen, som ikke er nævnt i ansøgningen, kan disse noteres, hvis det vurderes at være relevant i forhold til vurderingen af, om ansøgeren skal tilbydes en stilling. I disse tilfælde vil vores behandlingshjemmel være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, b.

Er der ønske om at indhente reference, vil ansøger bliver spurgt mundtligt om samtykke hertil. Der kan efter aftale med ansøgeren indhentes:

  • "neutrale" oplysninger, fx ansættelsestidspunkt, arbejdsopgaver mv.
  • subjektive oplysninger, fx ansøgerens faglige eller sociale kompetencer.
  • følsomme oplysninger, fx helbred
  • oplysninger om strafbare forhold.

Der vil kun anmodes om oplysninger om en ansøgers eventuelle strafbare forhold, hvis det er relevant i forhold til den stilling, som den pågældende ansøger. I tilfælde hvor leder ønsker at gennemføre personlighedstest, vil vi hos Brand & Redning MidtVest indhente ansøgerens samtykke, hvis der fremgår følsomme oplysninger af personlighedstesten.

De ansøgere, der har været til jobsamtale, får svar enten via mail eller telefon. Ved ansættelse vil oplysninger modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen blive opbevaret på personalesagen. 

Når stillingen er besat, sendes skriftligt afslag til øvrige ansøgere, hvorefter informationer om ansøgere hurtigst muligt, og senest 6 måneder efter afslag er givet, vil blive slettet og fysiske dokumenter makuleret. Ved ønske om at opbevare oplysninger i en begrænset periode med henblik på eventuel senere ansættelse, vil ansøgerens samtykke blive indhentet. Ansøgeren vil i den sammenhæng oplyses om, at han eller hun kan trække samtykket tilbage når som helst. Vi gemmer kun dine oplysninger så længe, som vi har behov for dem i forhold til bogføringsloven, samtykkeregler, forældelsesregler og/ eller anden lovgivning.

Hos Brand & Redning MidtVest opbevarer vi oplysninger om vores ansatte så længe der er et administrativt behov for det. Vi kan videregive eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.  Vi giver ikke dine oplysninger til nogen uden en god grund.

Brand & Redning MidtVest bruger ikke profilering i vores behandling.

Nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DEN REGISTREREDE:

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE:

Brand og Redning MidtVest

H P Hansens Vej 112B

7400 Herning

Tlf.: 96 28 11 12

Mail: post@brmv.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan også kontaktes direkte:

DPO: Vicky Lorenzen

VBL Rådgivning ApS

Bygmestervej 5

5750 Ringe

Telefon 93 10 11 11

info@vbl.dk

CVR: 41921161