Hvis ABA-anlægget ønskes i langtidsservice, skal dette meddeles skrifteligt til Brand & Redning MidtVest, inden forholdet indtræffer.
Redningsberedskabet gør opmærksom på, at de eventuelle ændringer af byggelovsmæssige forhold under ombygningsperioden skal afklares med byggemyndigheden i den respektive kommune, idet beredskabet ikke har sagsbehandlet denne del.
I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand - Kapitel 7, Drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger er det beskrevet, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes. Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt.

Indberet langtidsservice