Overdragelse til ny anlægsejer

Overdragelse til anden ejer/lejer skal meddeles til Brand & Redning MidtVest, inden forholdet indtræffer. Det er anlægsejers ansvar, at der altid er alarmforbindelse til redningsberedskabets vagtcentral. Det er anlægsejers ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende aftale og betingelser. Anlægsejeren er ansvarlig for alle skader, der måtte opstå, direkte eller indirekte – som følge af manglende opfyldelse af disse forpligtelser.
Anlægsejer sikrer, at det i nøgleboksen/-røret placerede adgangssystem virker, og giver redningsberedskabet uhindret adgang til brandsikringsanlægget og dets dækningsområde. Hvis de ikke virker, vil redningsberedskabet tvinge sig adgang uden ansvar for skader, som i den forbindelse vil blive påført døre, vinduer, porte og lignende

Udfyld formular angående overdragelse til ny anlægsejer.