Komissionsmøde 06-03-2017

Luk alle
Åben alle

1. Risikobaseret dimensionering

Sagsnr.: 14.00.00-G00-13-07 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede
dimensionering af Brand & Redning MidtVest.
Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, og
styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af forslaget til dimensioneringsplan. Styrelsens udtalelse skal således ses som faglig rådgivning i forbindelse med kommunernes dimensionering af redningsberedskabet.
Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre
en forsvarlig indsats.
Udtalelse og endelig dimensioneringsplan er fremsendt til ejerkommunerne med henblik
på endelig godkendelse.
Sagsfremstilling
Med henblik på at danne et nyt fælles grundlag for dimensionering af Brand & Redning
MidtVest, er der udarbejde en ny plan for Risikobaseret Dimensionering. Med planen er
der identificeret en række risici som dimensioneringen er udarbejdet på baggrund af.

Med planen som udgangspunkt, kan der fastlægges en dimensionering af udrykningsberedskabet, som mere specifikt angiver antallet og placering af brandstationer, antallet
og arten af køretøjer, opgaveporteføljen for den enkelte station og endeligt kan det fastlægges, hvilken personalenormering, der skal knyttes til den enkelte brandstation.
Planen beskriver tillige den forebyggende indsats, hvor antallet af brandsyn, den brandtekniske byggesagsbehandling, informationsvirksomhed og uddannelsesaktiviteter dimensioneres. Herefter kan der fastlægges hvilken personalenormering, der skal knyttes
til det forebyggende område.

Udarbejdelsen af planen er lovpligtig.

Planens konsekvenser
Med denne plan er der udarbejdet en fælles plan for dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

De væsentligste anbefalinger, der har betydning for dimensioneringen, kan nævnes:
• Fastholdelse af at udrykningstiden ikke må overstige 10 minutter i tæt bebyggelse, 15 minutter i spredt bebyggelse, og bør ikke overstige 20 minutter i det åbne
land.
• Beredskabsstationernes udrykningsområder er tilrettelagt således, at der til enhver tid afsendes den nærmeste relevante ressource.
• Der fastholdes 3 indsatsledere på vagt i området

Den samlede plan for Risikobaseret Dimensionering beskriver i detaljer, hvilke køretøjer
og hvilken bemanding der afsendes.

For alle tre kommuner gælder det, at serviceniveauet er harmoniseret med ens bemanding på normaludrykninger med en holdleder og 5 brandmænd. Alle tre kommuner anvender ”Reduceret udrykning”. En reduceret udrykning består af en automobilsprøjte,
der bemandes med en holdleder og tre brandmænd. Reduceret udrykning anvendes
fortrinsvis til mindre opgaver som eks. brande i biler, containere, skraldespande, bål og
størstedelen af de automatiske brandalarmeringsanlæg.

Med denne plans realisering, er der implementeret følgende væsentlige ændringer:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der
leveres til kommunens borgere. Der er fortsat aftaler med naboberedskaber/kommuner
(Nr. Nebel og Ulfborg) om dækning i yderområderne, hvor servicemålet ikke kan nås fra
egne stationer.

Ikast-Brande Kommune
Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der
leveres til kommunens borgere.
Brandstationen i Ikast skal varetage flere opgaver, idet slukningsområdet udvides til
dele af Herning Kommune, specifikt HI-parken, dele af Hammerum og Kølkærområdet.

Herning Kommune
Planen indeholder ikke ændringer, der har negativ betydning for det serviceniveau, der
leveres til kommunens borgere.
Der er sket en forbedring af serviceniveauet i områderne: HI-parken, dele af Hammerum og Kølkærområdet, idet princippet om ”nærmeste relevante ressource” har betydet,
at første brandkøretøj vil møde tidligere på skadestedet. Det skyldes, at brandstationen
i Ikast med sin beliggenhed, kan betjene det nævnte område hurtigere. Det har så den
konsekvens, at brandstationen i Herning afgiver samme område.
Station Herning har afgivet områder syd for Aulum og Feldborg. Modsat er der blevet
tillagt områder fra Timring og Skibbild til station Herning.

Brand & Redning MidtVest har optaget forhandling med naboberedskaber om en yderligere optimering af udrykningsområderne. Dette er delvist implementeret ultimo 2016, og
implementeringen fortsætter primo 2017.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Dimensioneringsplan
• Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

2. Budget 2017

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Budgettet for 2017 blev fremlagt på kommissionsmødet i marts 2016. Det var forbundet
med en vis usikkerhed på grund af sammenlægningen og tilpasning af kontoplan.

På baggrund af erfaringer gjort i 2016, er budgettet nu korrigeret og tilpasset, så det
skaber det rette grundlag for budgetopfølgningen for BRMV.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Det korrigerede budget for 2017 godkendes
Beslutning
Indstillingen godkendt.

3. Budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Jævnfør vedtægterne forelægges Beredskabskommissionen i løbet af marts måned
budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse.
Det af beredskabskommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag indsendes senest den 1. april til interessentkommunerne.
Sagsfremstilling

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Budgetforslaget for 2018 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2021 godkendes og
fremsendes til ejerkommunerne.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

4. Ny organisationsplan

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Ved årsskiftet har Niels Christensen meddelt, at han ønsker sig fritaget for funktionen
som Operativ chef og planlægger at fratræde ved årets udgang. Niels vil fortsætte resten af året i funktionen som viceberedskabschef som en fast del af ledelsen og med
ansvaret for indsatsledelsen samt en række projektopgaver.
Sagsfremstilling
For sikre en smidig og glidende overgang effektueres skiftet pr. 1. februar 2017. På den
måde sikres, at Niels´ mangeårige erfaring og viden ikke går tabt, men bringes videre i
organisationen.

Ansvaret for det operative område overgår pr. 1. februar 2017 til Lars Stensbjerg, som
vil varetage funktionen som afdelingsleder for det operative område.

Afdelingsleder Michael Jacobsen vil uændret varetage ledelsen af det forebyggende
område.

Leon Østergaard vil uændret varetage ledelsen af værkstedsfunktionen, men får derudover ansvaret for slukkerservice og det driftsmæssige ansvar for køretøjer og materiel.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.

5. National forebyggelsesstrategi

Sagsresume
Beredskabsstyrelsen har den 2. februar offentliggjort en national strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer med vægt på borgernes tryghed. Strategien er udarbejdet i
samarbejde med en række myndigheder og organisationer, foreninger m.v. herunder KL
Sagsfremstilling
Baggrunden for strategien
Ulykker og katastrofer skaber lidelse, utryghed og tab af værdier. De senere år har vi
bl.a. oplevet flere situationer med voldsomt vejr, og vurderingen er, at der vil blive flere
af sådanne hændelser i fremtiden. Når det gælder brand, er dviklingen gået i retning af
færre brande, herunder færre boligbrande. Men antallet af omkomne som følge af brand
har i en årrække ligget højere i Danmark end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige. De seneste par år har vi set en positiv tendens med færre branddøde, men antallet
af ofre kan komme længere ned.
Den nationale forebyggelsesstrategi vil anspore til, at styrke beredskabskulturen i Danmark. Ved de seneste hændelser som stormen Urd i december 2016 og stormfloden i
januar 2017 er det set, at mange borgere er klar til at tage ansvar for deres sikkerhed
og ejendom og er parate til også at hjælpe andre. Det skal strategien understøtte.

Mål og fokusområder
Strategien har to overordnede mål:
• Færre skal dø eller komme til skade som følge af brande, stærke storme og
oversvømmelser, og udgifterne til skader i forbindelse med de forskellige hændelser skal nedbringes.

Det andet mål støtter op om det første:
• Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før,
under og efter alvorlige ulykker og katastrofer skal styrkes.

Borgerne i centrum
Strategien beskriver en række veje, som skal føre frem til disse mål. Ikke i form af færdige løsninger eller fuldt tilrettelagte projekter, men ved at pege på nogle vigtige indsatsområder og rette fokus mod de grupper, der er mest udsat. Hvad det sidste angår,
er der f.eks. fokus på at nedbringe antallet af omkomne som følge af brand. Her er ældre mennesker og andre mindre ressourcestærke befolkningsgrupper særligt udsatte.
Derfor skal der fokuseres på disse grupper, hvis færre skal dø som følge af brand i
fremtiden.
Men fokus skal også rettes imod borgerne generelt. Alle har som udgangspunkt en
egeninteresse i, at der ikke sker dem selv eller deres nærmeste noget. Derfor skal der
være øget fokus på, hvordan man kan forbedre sine egne generelle færdigheder, f.eks.
inden for viden om beredskabets virkemåde, kendskab til varsling og alarmering og

kompetencer i forhold til førstehjælp og brandforebyggelse, så man bliver fortrolig med,
hvordan man bedst griber ind og hjælper til, hvis det skulle blive nødvendigt.

Helhedsorienteret og tværgående arbejde
Nogle af nøgleordene i strategien er inddragelse og samarbejde. Inddragelse af borgerne, hvis tilstedeværelse, hjælpsomhed og interesse i egen sikkerhed udgør et godt afsæt for at styrke den samlede forebyggende indsats over for alvorlige ulykker, og samarbejde med borgerne, som via lokalt forankrede netværk og projekter kan få direkte
medindflydelse på deres egen tryghed og sikkerhed.
For myndighedernes og andre aktørers vedkommende fremhæves samarbejde som en
klar forudsætning for at nå målene. Strategiens fokus på borgerne, herunder borgernes
egen rolle i forhold til at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af ulykker og katastrofer, betyder ikke, at myndighedernes rolle og ansvar nedprioriteres. Den nationale forebyggelsesstrategi ændrer ikke ved det almindelige sektoransvar, men peger på, at øget
og fornyet samarbejde på tværs af myndigheder og private aktører og på tværs af sektorer og faggrænser er nødvendigt.
For at skabe et fundament for en helhedsorienteret og tværgående forankring af strategien foreslås det derfor som et centralt tiltag i strategien at etablere et nationalt forum
for forebyggelse af ulykker med en bred deltagelse af myndigheder og øvrige relevante
aktører, herunder civilsamfundets organisationer.
Forebyggelsesstrategien er ikke en universalløsning, men skal bidrage til at gøre prioriteringer nemmere og til at sikre konsistens, bedre overblik og en mere solid forankring
af kommende initiativer.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
• National forebyggelsesstrategi

6. Generel orientering fra beredskabschefen

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Beredskabschefen orienterer bl.a om:
• Status køb af brandstation
• Besøg fra arbejdstilsynet
• Status flytning af frivillige i Herning
• Status på mandskabssituation i området
• Fremtidig vagtcentralløsning
• ABA anlæg
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.

7. Næste møde i beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Næste møde i beredskabskommissionen afholdes mandag den 8. maj 2017 kl. 9.30 på
brandstationen, Industrivej Syd 1, 7490 Aulum
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at tidspunktet for næste møde tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
• Tema - fremvisning af de frivilliges lokaliteter samt rundvisning på brandstationen