Kommisionsmøde 03-10-2018

Luk alle
Åben alle

1. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. september 2018. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for
2018 er på 45.169.711 heraf 36.823.774 som kommunalt tilskud.
Der har været ekstraordinært mange udgifter til materiel og løn i forbindelse med sommerens brande.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2018 overholdes.
Sagsfremstilling
Se bilag
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.
Bilag
• Budgetopfølgning

2. Sommerens brande

Sagsnr.: 14.01.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Sommeren 2018 har været usædvanlig tør, hvilket har medført afbrændingsforbud af to
omgange og usædvanligt mange udrykninger til brande relateret til den tørre natur. Første afbrændingsforbud blev indført i perioden 5. juni til 19. juni og igen fra 2. juli og frem
til 13. august.

I perioden 1. maj til 1. august har vi været tilkaldt til naturbrande 93 gange, heraf flere
større brande med flere stationer indsat. Det har været nødvendigt at indkalde ekstra
indsatsledere på vagt, ligesom en stor del af indsatserne er udført med 2 eller flere stationer. Der har været et ekstraordinært stort timeforbrug, ligesom der har været flere
reparationer og et større materialeforbrug end normalt.

Antal naturrelaterede brande i 2016-2018


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.

3. Forskningsprojekt omkring arbejdsmiljø for brandfolk

Sagsnr.: 87.09.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er gennem de seneste år blevet lavet 2 danske forskningsprojekter omkring arbejdsmiljøet for brandfolk hhv. EPI-brand og BIO-brand.

Forskningsprojekterne er gennemført af Det Nationale Forskningscenter i samarbejde
med Københavns universitet, DTU, Bispebjerg hospital m.fl.

Målet med begge forskningsprojekterne har været at fastlægge, om der er en sammenhæng mellem arbejdet som brandmand og udviklingen af forskellige kræftsygdomme,
hjertekarsygdomme, mm.
Sagsfremstilling
EPI-brand

Det første forskningsprojekt, EPI-brand, er en registerbaseret undersøgelse af brandmænd gennem tiderne. Danmark er det land i verden der registrerer flest data om borgerne, og man har derfor kunnet lave en detaljeret undersøgelse af 16.860 ansatte i
beredskabet siden 1960.

Man har undersøgt brandfolks kræftrisiko (51 kræftformer), hjertekarsygdomme og almindelig dødelighed (ulykker, indebrændinger, sygdom, mm.). Resultaterne har man
sammenlignet med den gennemsnitlige danske befolkning og med ansatte i forsvaret.

Kortfattet konklusion på EPI-brand:

Dødelighed: Brandfolk har væsentlig lavere risiko for at dø ved ulykker, indebrændinger,
sygdom, osv. Jf. forskerne kan det skyldes et øget kendskab til farer i samfundet og et
forholdsvis godt fysisk og psykisk helbred sammenlignet med referencegrupperne.

Kræft: Der er 4 kræftformer der er hovedmistænkt for at kunne være fremkaldt af arbejdet som brandmand. Modermærkekræft, testikelkræft, prostatakræft og non Hudgkinslumfom (lymfe). For 3 af de 4 hovedmistænkte fandt forskerne, at der var en øget risiko
blandt brandfolk sammenlignet med gennemsnitsbefolkningen. – Men ikke så signifikant
at kræftsygdommene bliver optaget på listen over erhvervssygdomme.

BIO-brand

Måling af 53 værnepligtiges samt 22 fuldtids-brandmænds eksponering og optagelse af
skadelige stoffer gennem 1 uges røgdykkerkursus.

Undersøgelsen omhandler: Biomarkører for kræft (DNA skader), hjerte-kar påvirkninger,
lungefunktion, partikelkoncentration i røgdykkermasken og tjærestoffers optagelse gennem huden.

Kortfattet konklusion på BIO-brand
Nedsat karfunktion i fingerspidserne. – Skyldes formentlig øget kropstemperatur samt
indånding af skadelige partikler.

Røgdykkerudstyret beskytter effektivt mod optagelse af skadelige stoffer når det er anlagt. – Men når man håndterer forurenet udstyr og materiel under arbejdet og i den efterfølgende oprydnings- og reetableringsfase, eksponeres personellet for skadelige partikler.

Brandslukning og røgdykning øger mængden af tjærestoffer på huden og giver øget
udskillelse af tjærestoffer i urinen, hvilket medfører øget niveau af DNA skader i blodceller.

Stærk sammenhæng mellem sod på hud, tjærestoffer i urin og DNA-skader i blodet tyder på at DNA-skaderne hovedsageligt er forsaget af tjærestofferne på huden.

På baggrund af de undersøgelser der er lavet, kan man ikke afvise, at arbejdet som
brandmand, selv om man bruger værnemidler korrekt, igennem et helt arbejdsliv, kan
medføre en øget risiko for kræft.

Arbejdsmiljøgruppens arbejde
Med baggrund i de 2 forskningsprojekter har arbejdsmiljøgruppen i BRMV lavet en risikoanalyse af arbejdet som brandmand og kortlagt hvor og hvornår brandmændene bliver udsat for de skadelige partikler, og hvordan vi kan undgå/minimere eksponeringen.

Det drejer sig for en stor del om, at ændre adfærd på skadestedet samt ændring af de
arbejdsgange, der udløser eksponering i oprydnings og reetableringsfasen, men også
en ændring af måden vi håndterer branddragter og udstyr efterfølgende, således at optagelse af tjærestoffer gennem huden ad den vej minimeres.

Arbejdsmiljøgruppen har besøgt 4 andre beredskaber i DK for at se deres tiltag samt
indsamle værdifulde erfaringer. Ligeledes er der indhentet erfaringer fra Brandfolkenes
Cancerforening.

På den baggrund er nedenstående identificeret:

Udfordringer:
• Vi mangler effektiv og dokumenteret virkningsfuld vaskekapacitet.
• Arbejdsgangene på brandstederne er ikke altid hensigtsmæssige.
• Organisering af arbejdet med håndtering af forurenet materiel er mangelfuld.

Sådan kan det løses:

• Indkøb af vaskemaskiner og indretning af centralt vaskeri til håndtering af branddragter, udstyr, mm. Vaskeriet/brandstationerne skal være opdelt i rene/urene
områder.
• Overgang til puljedragter så det bliver nemt for brandfolkene at iklæde sig dokumenteret ren brandudrustning.
• Beskrivelse og indarbejdning af arbejdsgangen omkring forurenet materiel,
branddragter, forplejning på skadestedet.
• Indretning af logistik-køretøj der kan støtte op om indsatserne og levere mundering og evt. omklædningsfacilitet på skadestedet, og fragte forurenet materiel tilbage til det centrale vaskeri.

Der skal foretages en række investeringer for at kunne nedsætte påvirkningerne. Alle tal
estimerede.

Indretning af vaskeri, industrivaskemaskine, udsugning mm. i alt 290.000
Indkøb af ekstra mundering samt etablering af logistik for overgang til puljetøj 80.000
Udgift til indretning af logistikkøretøj (ombygning af nuværende flex-køretøj) 100.000

Derudover kommer der udgifter til opgradering af de enkelte brandkøretøjer med hygiejnefaciliteter til håndvask mm., som foretages løbende de kommende år.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at beredskabet etablerer et nyt fælles vaskeri og etablerer et logistikkøretøj, der kan
støtte op om et bedre arbejdsmiljø på skadestederne. Udgiften afholdes af Brand &
Redning MidtVest over de kommende år.
Beslutning
Godkendt.

4. Certificeringsordning

Sagsnr.: 14.12.15-P17-1-18 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Den 1. juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. Hermed blev der indført en ny
certificeringsordning på reglementets områder for statik og brand. Endvidere blev den
tekniske byggesagsbehandling flyttet fra kommunernes bygningsmyndighed til bygherren og dennes rådgivere.
Certificeringsordningen medfører, at kommunerne og redningsberedskaberne ikke længere skal foretage statiske og brandtekniske sagsbehandlinger af byggerier.

Der er en overgangsperiode frem til udgangen af 2019, hvor ansøger kan vælge mellem
at lade kommunen udføre den statiske og brandtekniske byggesagsbehandling eller
selv projektere byggeriet i henhold til certificeringsordningen.
Sagsfremstilling
Med indførelsen af certificeringsordningen, vil den nuværende kendte form for teknisk
byggesagsbehandling for så vidt angår statik og brand blive udfaset. Det er fremover
alene den certificerede rådgiver, der står inde for, at byggeriet lever op til kravene i byggelovgivningen, hvilket har været intentionen med lovændringen .

Ved udarbejdelse af byggeprojektet kan bygherren enten vælge nøje at følge en række
standardløsninger, angivet i vejledninger og dermed leve op til lovens krav. Alternativt
kan bygherren lade sin rådgiver lave en brandteknisk dimensionering af byggeriet og
derigennem sikre og dokumentere, at byggeriet har et sikkerhedsniveau som angivet i
Bygningsreglementet.

I begge tilfælde er det på baggrund af loven alene rådgiveren, der via sin certificering,
må og kan påtage sig ansvar for, at bygningen projekteres, så den lever op til lovens
krav.

Det er beredskabets vurdering, at en række lokale bygherrer og rådgivere vil opleve
krav om øget dokumentation som følge af de nye bestemmelser. Herudover forudser vi,
at bygherre og rådgivere vil opleve, at den hidtidige normale gode dialog med beredskabsmyndigheden vil ebbe ud, idet beredskabet fremover ikke skal foretage teknisk
sagsbehandling samt at rådgiver skal arbejde inden for rammerne af sin certificering.

Beredskabet vil fortsat være åbne over for dialog og vejledning af kommunernes virksomheder og deres rådgivere under forudsætning af at lovgivningen kan overholdes.

Beredskabet skal fortsat varetage brandteknisk byggesagsbehandling af bygninger og
oplag omfattet af Beredskabsloven, hvilket certificeringsordningen ikke ændrer noget
ved.

I forhold til beredskabets nuværende ressourcer afsat til rådgivning og samarbejde med
kommunernes byggemyndigheder omkring de typer af byggesager, der ikke længere
skal teknisk sagsbehandles, vil det betyde en reduktion i forbrugt tid på ca. 300 timer
årligt opgjort som et vurderet gennemsnit for årene 2016, 2017 og 1. halvår 2018. Omfanget er dog forbundet med stor usikkerhed, da det forventes, at der i en periode fremover fortsat vil være en række henvendelser fra kommunerne og rådgivere samt sager
om lovliggørelser som følge af byggemyndighedernes stikprøvekontroller.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orientering om ændret byggesagsbehandling tages til efterretning samt at beredskabet afventer erfaringer med den nye certificeringsordning i forhold til tilpasning af
ressourcer på området,
Beslutning
Godkendt med beslutning om, at der med referatet sendes en uddybning af ansvarsforhold med tilsynet af rådgivere.

De firmaer, der er godkendt til at certificere den enkelte brandrådgiver, kaldes for certificeringsorganet. Certificeringsorganet tildeler certificering ud fra en række krav til brandrådgiverens erfaring og uddannelse. Selve certificeringen er personlig og følger personen uanset ansættelsesforhold. Certificeringsorganet skal have kendskab til det fagområde, som de arbejder med.
Akkreditering af certificeringsorganer skal ske ved Den Danske Akkrediteringsfond
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan. DANAK behøver ikke have kendskab
til det fagområde, som certificeringsorganet arbejder inden for, idet akkrediteringen alene omhandler certificeringsorganets kompetencer og ydelser ift. det at udstede certificeringer. Akkrediteringen sker ud fra en række internationale standarder.
Den løbende kontrol med certificeringsorganet sker af Den Danske Akkrediteringsfond
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan. Der er ikke involveret nogle myndigheder.
Kommunens opgaver i forhold til kontrol omhandler alene stikprøvekontrol af det enkelte
byggeri og ikke brandrådgiveren. Det må antages, at en kommune, ved gentagne konstaterede alvorlige fejl i brandrådgiverens arbejde, kan rette henvendelse til den virksomhed, der står for den pågældende rådgivers certificering.

5. Revidering af "Plan for risikobaseret kommunalt redningsberedskab"

Sagsnr.: 14.00.00-G00-13-07 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af kommunalt redningsberedskab” §4, stk. 3 står beskrevet, at ”Planen for det
kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf.
beredskabslovens § 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog
mindst én gang i hver kommunal valgperiode”.
Den nuværende godkendte dimensioneringsplan er gældende i perioden 2016 – 2019.
Sagsfremstilling
For at sikre den fornødne tid til en grundig revidering af planen er der igangsat den indledende proces som skal sikre, at der ligger en gennemarbejdet plan klar til endelig
godkendelse medio 2019.

Procesplanen for arbejdet indeholder en analyse af den nuværende plan, indhentning af
inspiration, dialogmøder med afdelingsledere, workshop med indsatsledere og brandstationsledere/tillidsmænd fra egne stationer, workshop rundt på Falckstationerne samt
hos de frivillige. Herudover en analyse af statistik og indhentede data samt dialog med
Beredskabsstyrelsen og Politiet.

Overordnet sker arbejdet med revideringen ud fra ønsket om medarbejderinddragelse,
åbenhed om processen samt at der sker en fortsat harmonisering af tidligere vedtagne
serviceniveau.

Beredskabsstyrelsen har anmodet om, at der i revideringen er fokus på, at planen efterviser beredskabets kapacitet til håndtering af hændelser, der ligger ud over dagligdags
hændelser. Her tænkes primært på større og længerevarende hændelser, herunder
vejrligshændelser, sikkerhedshændelser samt robusthed i forhold til håndtering af flere
større samtidige hændelser. Ligeledes skal der være fokus på, at det er nærmeste relevante enhed der disponeres til en given hændelse.

Arbejdet med revidering af den nuværende plan, er påbegyndt foråret 2018, med en
forventning om at en nyrevideret plan sendes til udtalelse i beredskabskommissionen
primo 2019, således evt. ændringer og tilretninger af beredskabet kan implementeres
ultimo 2019.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at proces- og tidsplan for revidering af den risikobaserede dimensionering godkendes.
Beslutning
Godkendt.

6. Bestsellertårnet i Brande og beredskabets indsatskapacitet

Sagsnr.: 14.12.15-P17-1-18 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Tøjkoncernen Bestseller står for at skulle opføre et stort bygningskompleks lige uden for
Brande by. Komplekset består af en række traditionelle bygninger omkring en centergade. Herudover skal der opføres Vesteuropas højeste hus – 65 etager på i alt 320 m i
højden. Højhuset skal bl.a. rumme lejligheder, kontorer, forsamlingslokaler og hotel.

Ingen beredskaber i Danmark har erfaring med indsats i så høje huse, hvorfor Brand &
Redning MidtVest står over for en helt særlig opgave i forhold til at fastsætte et tilstrækkeligt beredskab til indsats i højhuset.

Indsamlet viden fra ind- og udland viser, at der ved brande i højhuse skal anvendes
væsentligt flere ressourcer til en 1. indsats, end hvad det nuværende beredskab kan
præstere.
Sagsfremstilling
Som led i beredskabets sagsbehandling af højhuset har der været indhentet viden fra
Aarhus og København i forhold til deres respektive beredskabers indsatstaktik i højere
bygninger. I juni var to sagsbehandlere fra beredskabet på en tredages international
konference i London om brandsikkerhed i højhuse.

Indhentet viden fra Danmark og udlandet viser, at en 1. indsats i højhuse, selv ved små
hændelser, fordrer mellem 14 og 20 mand. I visse lande langt flere, hvilket dog kan tilskrives andre forhold som landets byggeskik, lokale indsatsmetoder osv.

Ved bygningsbrande i Brande by består redningsberedskabets standardudrykning af
mandskab og materiel fra stationen i Brande by, 1 holdleder og fem mand. Denne standardudrykning kan normalt ved ankomst straks påbegynde enhver indsats med brandslukning eller personredning i traditionelle bygninger.

Det øgede mandskabsbehov i højhuse skyldes bl.a. behov for betjening af brandtekniske installationer inden og under den egentlige indsats samt den øgede transporttid i
bygningen af mandskab og materiel.
Beredskabet arbejder på at fastlægge en indsatstaktik for bygningen, der tager udgangspunkt i beredskabets nuværende ressourcer. Indsatstaktikken søger at skabe mulighed for en traditionel indsats til brandslukning og redning samtidig med, at indsatsmandskabets sikkerhed ikke kompromitteres. Dette arbejde kan vise, at der er behov for
at opnormere beredskabet.

For nuværende er det beredskabets vurdering, at en 1. indsats med den nuværende
dimensionering af 1. udrykningen fra Brande suppleret med udrykning fra nærmeste
station samt en ekstra indsatsleder kan udføre en traditionel indsats, under forudsæt-

 

ning af, at udrykningsstyrkerne ikke er optaget andetsteds samt at bygningens brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.

Hvis stationen i Brande eller nærmeste station er optaget til anden side, vil konsekvenserne bl.a. kunne være forsinket alarmering af næste station, øget køretid fra øvrige
stationer samt manglende specialuddannelse af det mandskab, der kommer fra andre
stationer. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at nabobyer vil være uden dækning ved indsættelse i Bestsellertårnet indtil der er indkaldt nyt mandskab eller flyttet
styrker rundt. Der vil sandsynligvis blive tale om yderligere formaliserede samarbejdsaftaler med naboberedskaberne.

Beredskabet vil i forhold til evt. svigtscenarier kunne stå over for en særdeles svær opgave, uden sidestykke i Danmark i øvrigt.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at beredskabskommissionen tager til efterretning, at beredskabet har vurderet, at man
under optimale forhold sandsynligvis kan påbegynde en forsvarlig indsats mod
brand i bygningen, men at dimensionering af beredskabet samtidig er langt mindre,
end hvad der er fastlagt i Danmark og udlandet,
at det først senere i processen vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at lave tilpasninger af beredskabet med baggrund af bygningernes beskaffenhed og den endelige
indsats- og brandstrategi.
Beslutning
Kommissionen ønsker, at beredskabet sikrer en grundig gennemgang med Beredskabsstyrelsen og øvrige relevante rådgivere/aktører med henblik på at sikre den korrekte og fornødne dimensionering i forhold til indsatsmulighederne i byggeriet.

7. Opgradering af brandmandskabets kompetencer ved massetilskadekomst

Sagsnr.: 14.01.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Brand & Redning MidtVest har sammen med fire af de seks øvrige beredskabsenheder
i Region Midtjylland udarbejdet et koncept for umiddelbar håndtering af massetilskadekomst, der ligeledes kan anvendes ved større ulykker, hvor der i den indledende fase er
flere tilskadekomne end tilgængelige behandlingsressourcer, herunder ambulancer og
lægebiler.
Indførelse af konceptet ligger udover det vedtagne serviceniveau i den risikobaserede
dimensionering.
Sagsfremstilling
Brand & Redning MidtVest har sammen med fire af de seks øvrige beredskabsenheder
i Region Midtjylland udarbejdet et koncept for umiddelbar håndtering af massetilskadekomst, der ligeledes kan anvendes ved større ulykker, hvor der i den indledende fase er
flere tilskadekomne end tilgængelige behandlingsressourcer, herunder ambulancer og
lægebiler.
Beredskabets mulighed for at håndtere større hændelser har fået fortsat øget bevågenhed gennem de seneste år. Bl.a. som følge af de terrorhændelser, der har fundet sted i
nabolande som Sverige, Norge og Tyskland. Den aktuelle trusselsvurdering mod Danmark, af 12. januar 2018, er af Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste fastsat til ”Alvorlig”.
Det bemærkes, at det anbefalede koncept for massetilskadekomst kan anvendes på
alle hændelsestyper, uanset hændelsens baggrund og årsag. Det er således ikke specifikt møntet på massetilskadekomst, der er forårsaget af personers bevidste handlinger
(sikkerhedshændelser).
Af øvrige relevante hændelsestyper kan nævnes bus- og togulykker med mange tilskadekomne, eksplosioner i tætbebygget område m.m.

Med den forøgede risiko for at der kan forekomme hændelse med mange tilskadekomne, er der behov for en opgradering af mandskabets kompetencer og materiel, som indeholdt i konceptet.
Konceptet opdeles i tre delindsatser: Før, Under og Efter.

Før: Omfatter uddannelse af mandskabet i håndtering af de skader, der kan forventes at
ramme de skaderamte i de omtalte situationer, herunder massive blødninger og nedkøling.
Ved uddannelsen fokuseres der desuden på mandskabets påvirkning og der arbejdes
derfor med oparbejdelse af psykisk robusthed, der giver mandskabet overskud til at klare den uvante situation. Uddannelsen er en overbygning på de almene førstehjælpskompetencer som mandskabet i forvejen har.

Under: Med den opnåede kompetence kan mandskabet håndtere en situation med
massetilskadekomst mere professionelt, ud fra princippet ”at redde flest mulige på kor-

test mulig tid”. Til brug for indsatsen anskaffes simple udstyrspakninger til blødningsstandsning og forebyggelse af nedkøling samt et antal bårer til at transportere de tilskadekomne fra skadestedet til behandlingsplads eller ambulance.

Efter: Omfatter planer for hvordan mandskabet bedst muligt hjælpes efter en indsats
med massetilskadekomst. Erfaring fra udlandet viser, at den psykiske belastning efter
denne type hændelser er meget alvorlig for det implicerede mandskab.

Der er indhentet tilbud fra eksterne leverandører, der kan gennemføre 3 timers uddannelse af alt mandskab i Brand & Redning MidtVest inkl entreprenørens mandskab.

Forventet etableringsudgift til uddannelse:

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at uddannelse og indkøb af materiel gennemføres som beskrevet i 2019. Udgiften afholdes indenfor beredskabets budget.

Beslutning
Godkendt.

8. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:


• Erstatningssag
• Deltidsansattes vagtmulighed i ferieperiode
• Plejehjemsbrand på Djursland
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.

9. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes mandag den 14. november 2018 på
brandstationen, Nørremarksvej 2, 6880 Tarm.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at tidspunkt for afholdelse af næste møde godkendes.

Beslutning
Rettelig onsdag den 14. november kl. 11- 13 på brandstationen i Tarm.