Kommisionsmøde 05-12-2019

Luk alle
Åben alle

1. Udtalelse fra BRS til den risikobaserede dimensionering

Sagsnr.: 14.00.05-P15-1-19 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På kommissionsmødet 03-2019 blev oplæg til revideret risikobaseret dimensionering
2020 fremlagt og gennemgået. Planen har været fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at
styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen afgiver udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. §4, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen.
Sagsfremstilling
Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til plan for den risikobaserede dimensionering af Brand & Redning MidtVest.
Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde
en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i
planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.
Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre
en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ikke tydeligt sandsynliggør, at dimensioneringen
eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser fuldt ud. Styrelsen vurderer, at dette forhold kan tydeliggøres ved at gennemføre en nøjere analyse af
udvalgte scenarier og drage de nødvendige konklusioner heraf, f.eks. overvejelser om
udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner.

Beredskabsstyrelsen er de senere år blevet mere fokuseret på dimensioneringen og
planlægningen i forbindelse med større, komplekse og længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal derfor ses i lyset af dette.

Som det fremgår af udtalelsen, bør en yderligere differentieret udrykningssammensætning overvejes til særlige objekter fx steder med høj personbelastning eller komplicerede bygninger. Desuden bør scenarieanalyserne udformes med en tidslinje, så det fremgår, hvornår assisterende styrker alarmeres, ankommer og indsættes.

Deruodver anbefaler Beredskabsstyrelsen at der foretages en nærmere analyse af omfanget af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning

Beredskabsstyrelsen anbefaler fremadrettet at inddrage den fremtidige udvikling i dækningsområdet, fx ved brug af kommuneplaner, klimatilpasningsplaner samt andre relevante planer.

Beredskabsstyrelsen har i udtalelsen anført nogle punkter, hvor de ønsker at blive orienteret i takt med gennemførelsen og udviklingen. Det drejer sig fx om fremsendelse af
en opgørelse over samtidige hændelser for indsatsledere og hvilken betydning dette har
for indsatslederens responstid, ankomst ift. eventuelle assistancestyrker, opdatering af
data i ODIN databasen samt orientering om gennemførelsen af beskrevne tiltag i planen.


Chefen for Brand og Redning MidtVest indstiller,
at udtalelsen tages til efterretning og den riskobaserede dimensionering sendes til endelig godkendelse i ejerkommunerne
at der foretages en nærmere analyse af omfanget af farligt gods på togvogne gennem
banegården i Herning
at møde og alarmeringsplanerne revideres og udbygges i takt med analysen af de udvalgte scenarier
at Beredskabsstyrelsen orienteres løbende om de ønskede punkter

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
 Udtalelse BRMV Endelig.pdf

2. Budget 2020

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I denne sag skal Beredskabskommissionen endeligt godkende fordelingen af budgettet
for 2020 på de enkelte poster.
Sagsfremstilling
På kommissionsmødet 01-2019 blev det samlede budgettal og fordelingsnøgle godkendt for 2020. Budgettets enkelte poster ligger nu klar til kommissionens godkendelse.
Af bilaget fremgår noter som uddybes på mødet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at fordeling af budgetposterne godkendes
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
 Budget 2020 til kommission

3. Priskatalog 2020

Sagsnr.: 14.00.00-S29-1-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
En gang årligt revideres priskataloget for Brand & Redning MidtVest. Der tages udgangspunkt i seneste opgjorte pris- og lønskøn fra KL.
Sagsfremstilling
Priskataloget er revideret og er fremskrevet med seneste KL´s pris og lønskøn fra september 2019. Der er taget afsæt i reguleringsprocenten for løn og priser i alt, svarende
til 2,6 % på de enkelte poster.
Enkelte poster er tilpasset markedsniveauet, særligt fsva. slukkerservice. Disse gennemgåes på mødet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at priskataloget for 2020 godkendes
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
 Priskatalog 2020

4. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På kommissionsmødet fremlægges aktuel budgetopfølgning for de første 10 måneder
af 2019.
Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for
2019 er på 47.289.748 heraf 37.744.368 som kommunalt tilskud.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2019 overholdes.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
 Budgetopfølgning311019 m noter

5. Kommissionsmøder 2020

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der skal planlægges kommissionsmøder for 2020.

1. januar 2020 skifter formandskabet jf. tidligere beslutning. Hans Østergaard tiltræder
posten som formand og Ib Lauritsen som næstformand for de kommende 2 år.

Sagsfremstilling
Datoer for afholdelse af kommissionsmøder i 2019 skal planlægges. Der foreslås følgende datoer:

Tirsdag den 18.02,2020 kl. 8.30-10.30 i Herning
Tirsdag den 05.05.2020 kl. 8.30-10.30 i Herning
Torsdag den 10.09.2020 kl. 9.00-11.00 i Herning
Onsdag den 16.12.2020 kl. 9.00-11.00 i Herning


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at møderne afholdes som foreslået
Beslutning
Indstillingen godkendt.

6. Generel orientering fra beredskabschefen

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På mødet orienterer beredskabschefen om relevante punkter fra den daglige drift.
Sagsfremstilling
 Dato for nytårsparole i BRMV bliver 15. januar kl. 18 på brandstationen i Herning
 Ny afdelingsleder for det forebyggende område er ansat
 Afdækning af muligheder for andre lokaliteter til Beredskabsgården i Ringkøbing
 Opfølgning på forebyggelseskampagne i sommerlandet og brugen af E-boks
 ABA på plejeinstitutioner

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.