Kommisionsmøde 07-03-2016

Luk alle
Åben alle

1. Åbningsbalance

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
BDO revision har udarbejdet den endelige åbningsbalance som det fremgår af bilag.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at åbningsbalancen godkendes
Beslutning
På grund af ændringer, er der udarbejdet en ny åbningsbalance.
Ny åbningsbalance godkendt.
Bilag
• Åbningsbalance

2. Status på Den Risikobaserede Dimensionering

Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
RBD er fremsendt til Beredskabsstyrelsen for endelig udtalelse. Styrelsen har af mail
den 9. februar 2016 svaret herpå og gjort opmærksom på, at styrelsen først kan
iværksætte den endelige sagsbehandling af planforslaget, når det har været behandlet
og godkendt i den nye beredskabskommission, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens §
4, stk. 2.
Samtidig har de i samme mail gjort opmærksom på, at de ikke finder de justeringer,
som er indarbejdet og som blev drøftet ved dialogmødet i Beredskabsstyrelsen 16.
september som værende tilstrækkelige på en række punkter. De finder derfor, at der er
behov for en justering af planen på en række områder. Der er i alt væsentlighed tale om
mindre tilretninger.
En række af disse punkter har ikke tidligere, siden indførelsen af den risikobaserede
dimensionering tilbage i 2007, givet anledning til kommentarer fra Beredskabsstyrelsen.
Der er derudover tilføjet nye kommentarer efter første dialogmøde, som først nu er
kommet til kendskab.
Brand & Redning MidtVest er fortsat i dialog med Beredskabsstyrelsen for at
imødekomme de nye ønsker og krav til RBD.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at beslutningen fra sidste kommissionsmøde om godkendelse af RBD konfirmeres
således, at sagsbehandlingen i styrelsen kan indledes samt at de ønskede
tilretninger forsøges indarbejdet i planen frem mod næste kommissionsmøde.
Beslutning
Indstillingen godkendt

3. Orienteringssag: Ny MED aftale

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
Der er indgået ny MED aftale med de forhandlingsberettigede organisationer.
Der udestår organisationernes udpegning af de enkelte medlemmer.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag
• MED-aftale

6. Orienteringssag: Status på IT og økonomistyring

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
IT systemerne kører i det alt væsentlige efter en længere indkøring.
Der er fortsat gang i implementeringen af økonomistyringssystemet Navision. Der har
været en del opstartsudfordringer som så småt løser sig.
Der er indgået samarbejdsaftale med AFLD om leje af økonomimedarbejder dels til
opsætning og oplæring af Navision og dels til den daglige drift.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning

7. Orienteringssag: Forsikringspolitik

Sagsnr.: 83.15.15-G01-12-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
Der er i samarbejde med Herning Kommune og forsikringsmægleren Dansøe
udarbejdet forsikringspolitik. Forsikringerne er nu sendt i udbud. I den forbindelse er
der indgået samarbejdsaftale med Dansøe om vedligeholdelse og forhandling af
forsikringer på selskabets vegne.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Når vi har fået tilbud ind, skal sagen igen behandles i Beredskabskommissionen.
Bilag
• Forsikringspolitik

8. Budget 2017

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
Senest 1. februar skal selskabet fremsende udkast til budgetforslag for det kommende
budgetår til interessentkommunerne jævnfør vedtægterne. Beredskabskommissionen
forelægges budgetforslaget i marts måned til godkendelse. Det af kommissionen
godkendte budgetforslag indsendes senest 1. april til interessentkommunerne.
Det udarbejdede budgetforslag er imidlertid forbundet med stor usikkerhed, da en del
poster ikke ligger fast, herunder overheadomkostninger.
Budgettet for 2017 er reduceret med 2.400.000 fra 37.780.000 (2015) til 35.539.000
(2017).
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budget 2017 godkendes og fremsendes til interessentkommunerne.
Beslutning
Godkendt.
Budget for 2017 fremsendes til interessentkommunerne.
Bilag
• Budget 2017 BRMV

9. Ejerstrategi

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet udkast til ejerstrategi for selskabet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at ejerstrategien godkendes og fremsendes til interessentkommunerne
Beslutning
Ejerstrategien godkendt.
Der belv taget det forbehold, at der kan fremsættes ændringer på et senere tidspunkt.
Bilag
• Ejerstrategi

10. Godkendelse af vedtægter

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
På seneste møde i kommissionen blev vedtægterne behandlet. Der var ønske om
ændring af punkt. 6.4, 2, pkt samt en generel ændring af betegnelsen fælles
beredskabskommission til kommission. Der har siden været dialog med
Statsforvaltningen, der ikke kan godkende ændringen uden interessentkommunernes
godkendelse.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at vedtægterne fremsendes til interessentkommunerne med henblik på godkendelse
og herefter fremsendelse på ny til Statsforvaltningen.
Beslutning
Punkt 6.11ændres til:
Følgende beslutning kræver interessentkommunernes kommunalbestyrelsers
godkendelse efter indstilling fra Beredskabskommissionen.
De ændrede vedtægter fremsendes til interessentkommunerne.
Bilag
• Vedtægter

11. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Forventet behandlingsforløb
DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
Øvrige sagsbehandlere: -
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes mandag den 6. juni 2016 kl. 10.30 -
13.00 i Hvide Sande
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at mødedatoen tages til efterretning.
Beslutning
Mødedato taget til efterretning.
Bemærk at tidspunktet for næste møde er ændret til 10.30 - 13.00.
Bilag
• TEMA Brandkadetter med fokus på flygtningehold i Ringkøbing