Kommisionsmøde 07-05-2019

Luk alle
Åben alle

1. Årsrapport og regnskab 2018

Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I det følgende fremlægges årsregnskabet 2018 for Brand & Redning MidtVest samt revisionsberetning og årsrapport.

Regnskab 2018 er nu revideret og klar til fremlæggelse for kommissionen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger. Regnskabet for 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til interessentkommunerne.
Sagsfremstilling
I 2018 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 46,3 mio. kr. fordelt med
36,8 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 9,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2018 har været på 46,2 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og
kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 15,8 mio. kr. og 17,6 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et mindreforbrug på 80.000
kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på en række områder efter sommerens
høje aktivitetsniveau, samt øget aktivitet på såvel frivillig-, kursus-, og slukkerserviceområdet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes og fremsendes til interessentkommunerne.
at Mindreforbruget i 2018 overføres

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Årsregnskab 2018
• Årsberetning 2018
• Revisionsberetning nr. 3 2018

2. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. april 2019.

Kontoplanen er revideret og tilrettet med henblik på, at kunne foretage en mere præcis
budgetopfølgning. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan.

Der er tilkommet ny opgave for RKSK og bortfaldet en større opgave hos de frivillige.
Budgetopfølgningen er derfor tilpasset de senest kendte indtægter og udgifter. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på
mødet. Det oprindelige vedtagne budget er vedlagt som bilag.

Budgettet for 2019 er således på 47.289.748 heraf uændret 37.744.368 som kommunalt
tilskud.

Sammenfattende forventes det at budgettet for 2019 overholdes.

Sagsfremstilling
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Godkendt. Dog med præcisering af, at der ikke bør ændres i budgettet i en lignende
situation, men alene beskrive afvigelserne. Nuværende budget fastholdes.

Der er ændret i indtægter:
Slukkerservice ændret fra 700.000 til 1.500.000.
Salg frivillige ændret fra 375.000 til 175.000, som er modsvarende ændret i varekøb.
Bilag
• Oprindeligt budget 2019
• Budgetopfølgning 2019

3. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
• Ny aftale med RKSK
• Besøg fra Beredskabsstyrelsens kontor ”kommune og borger” 7. maj
• Hvervning frivillige
• Ændring af MED aftalen
• Status på den risikobaserede dimensionering
• Vedtægtsændring
• Eventuelt


Sagsfremstilling
Eventuelt:

Drøftelse af emnet brandsikkerhed på plejehjem
Forespørgsel fra Kent Falkenvig omkring status på brandsikkerheden på plejehjem ifm.
med forespørgslen fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til kommunernes byggesagsafdelinger.
Beredskabet har samarbejdet med bygningsmyndighederne og har været behjælpelig
med svar på den del af undersøgelsen, der vedrører beredskabets område. Dette gælder udover de driftsmæssige forskrifter også en vurdering af brandbelastningen på
flugtvejsgangene. De tre kommuner har grebet opgaven forskelligt an. Der blev redegjort for aktuel status. Det generelle billede er, at brandsikkerheden følger lovgivningen
og at der er brandsektionering på plejeinstitutionerne.

Fejl på sirene
Sirene i Vildbjerg virker tilsyneladende ikke. Der rettes forespørgsel til Beredskabsstyrelsen.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.