Kommisionsmøde 08-05-2017

Luk alle
Åben alle

1. Opkrævning årlig ABA afgift

Sagsnr.: 14.06.12-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I forbindelse med sammenlægningen er der identificeret en forskelligartet opkrævning
for tilslutningen af såvel lovpligtige som frivillige ABA-anlæg i de 3 kommuner.

Der er desuden internt i de 3 kommuner forskelle på beløbet, der opkræves samt hvem
der opkræver.

Afgiften dækker bl.a. overvågning, vedligehold og servicering af forbindelsen mellem
anlæg og vagtcentral samt håndtering af ind og udkobling af anlægget i forbindelse med
service og reparation.
Der ønskes en stillingtagen til den fremtidige model for opkrævningen.
Sagsfremstilling
Ikast-Brande:
I Ikast-Brande Kommune står Falck for vagtcentralydelsen herunder den årlige opkrævning og håndtering af alle ABA-anlæg. Der har i mange år i kontrakten været den passus, at kommunale anlæg ikke opkræves den årlige tilslutningsafgift, men udgør en del
af den samlede kontraktsum på brandslukningen, hvorimod private anlæg, såvel lovpligtige som frivillige opkræves kr. 8.735,20, dog kun 1747,04 for anlæg nr. 2 på samme
adresse og med samme betalingsforhold.

Herning:
I Herning Kommune opkræves alle anlægsejere i det gamle Herning Kommune og
Aaskov Kommune såvel lovpligtige som frivillige en ens pris på 5.548,- og der skelnes
ikke mellem kommunale og private anlæg. ABA anlæggene håndteres og opkræves af
Brand & Redning MidtVest.
I det tidligere Trehøje og Aulum-Haderup Kommuner opkræves gebyret af Falck på
8735,20/1747,04 og her er der også via kontrakten med Falck en passus om fritagelse
for kommunale institutioner som finansieres via brandkontrakten.

Ringkøbing-Skjern:
I Ringkøbing-Skjern Kommune opkræves og håndteres alle anlæg af Falck igennem
vagtcentralydelsen. Der figurerer to beløb for hhv. den gamle Skjern Kommune og for
de øvrige gamle kommuner. Anlæg der var i drift ved kommunesammenlægningen i
Skjern i 2007 opkræves 5709,00 og øvrige anlæg 8735,20/1747,04.

Alle kommunale anlæg opkræves ikke og finansieres derfor gennem brandkontrakten.

*Det beløb der opkræves reduceres i den samlede kontraktsum.

Ved at lade Brand & Redning MidtVest opkræve alle gebyrer stiger kontraktsummen
tilsvarende.

**beløbet opkræves af Brand & Redning MidtVest

***Disse 66 kommunale anlæg opkræves ikke


Forslag til fremadrettet model og den økonomiske konsekvens:

Model 1:
Der fortsættes med de respektive forskelligheder i områderne og forskellen i opkrævningen bibeholdes.

Ingen økonomisk konsekvens for BRMV eller kommunerne.


Model 2:
Der opkræves fremadrettet ens gebyr på alle anlæg såvel private, kommunale, lovpligtige som frivillige og ens i alle kommuner. Gebyret fastsættes til kr. 5.691,00
(2.173.764,76/382 anlæg) og opkræves fremadrettet af BRMV hos alle anlægsejere.

For Herning Kommune vil der ske en stigning på anlæg i det gamle Herning og Aaskov
Kommuner på 143 kr. årligt pr. anlæg.

For Aulum-Haderup og Trehøje vil kommunale anlæg stige 5.691,00 og private anlæg
vil falde med 3.044,00.

For kommunale anlæg øvrige steder vil der ske en stigning på 5.691,00 hvorimod de
private anlæg falder med 3.044 årligt dog gl. Skjern anlæg kun 18,00.

For Brand & Redning MidtVest er denne model budgetneutral. Der pålægges kommunerne øgede udgifter med tilsvarende reduktion hos virksomhederne.


Konsekvens:

Ikast-Brande Kommune; vil skulle betale for 35 anlæg af 5.691 i alt 199.185

70 virksomheder vil spare 3.044 = 213.080

1 virksomhed vil stige 3.944*

Herning Kommune; vil skulle betale for 4 anlæg af 5691 i alt 22.764

Derudover vil 33 kommunale anlæg stige 143 i alt 4.719

12 virksomheder vil hver spare 3.044 i alt 36.528

1 virksomhed vil stige 3.944*

125 virksomheder vil skulle betale 143 yderligere i alt 17.875

Ringkøbing-Skjern Kommune; vil skulle betale for 27 anlæg af 5.691 i alt 153.657

51 virksomheder vil spare 3.044 i alt 155.244

15 virksomheder vil spare 18 i alt 270

3 virksomheder vil stige 3.944 i alt 11.832*

*Skyldes nuværende flere anlæg på samme adresse, der medfører rabat hos Falck.
Virksomhederne foreslås holdt udgiftsneutral ift. nuværende udgift.

Model 3:
Der laves en ensrettet model hvor alle private anlæg opkræves det samme og alle
kommunale anlæg friholdes for den årlige afgift efter den model der i dag bruges i IkastBrande og Ringkøbing-Skjern.

Der er samlet 283 private anlæg. Nuværende årlige opkrævning 2.173.764,76/283 svarer til 7.681,15 pr. anlæg.

Konsekvensen vil i gl. Herning og Aaskov være en øget afgift til de private anlæg på
2.133,15 og en besparelse på de kommunale på 5.548,00 pr. anlæg.

Skjerns gamle anlæg vil stige 1.972 pr. anlæg/år

Private anlæg i Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern samt Aulum-Haderup og Trehøje vil
generelt falde med 8.735,20-7.681,15 i alt 1.054,05 pr. anlæg/år

For Brand & Redning MidtVest er denne model budgetneutral. Med denne model vil
Herning Kommune få mindre udgifter på bekostning af virksomhedsejerne.

Konsekvens:
Ikast-Brande Kommune;
70 virksomheder vil spare 1.054 = 73.780

1 virksomhed vil stige 5.934

Herning Kommune;
33 kommunale anlæg bliver gratis (33 x 5.548) i alt 183.084

12 virksomheder vil hver spare 1.054 i alt 12.648

1 virksomhed vil stige 5.934

125 virksomheder vil stige 2.133 i alt 266.625

Ringkøbing-Skjern Kommune;
51 virksomheder vil spare 1.054 i alt 53.754

15 virksomheder vil stige 1.972 i alt 29.580

3 virksomheder vil stige 5.934 i alt 17.802


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Opkrævningen fremadrettet ensrettes efter model 2
Beslutning
Opkrævningen ensrettes efter model 2, således alle anlægsejere opkræves samme
takst

2. Årsberetning og regnskab 2016

Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Det første regnskab for Brand & Redning MidtVest er nu revideret og klar til fremlæggelse for kommissionen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i
det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31.
december.

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger.

I det følgende fremlægges årsregnskabet for 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning og eventuelle bemærkninger
fremsendes herefter til interessentkommunerne og til Statsforvaltningen.
Sagsfremstilling
I 2016 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 43,13 mio. kr. fordelt med
36,34 i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 6,79 mio. kr. fra faktureringen af
opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede udgifter i 2016 har været på 42,68 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør hovedparten med hhv. 14,28 mio. kr. og 17,55 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Brand & Redning MidtVest et overskud på 1.170.000 heraf
490.000 på driften.

Se bilag årsrapport

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Regnskabet og årsberetningen godkendes og fremsendes til interessentkommunerne samt Statsforvaltningen
Beslutning
Godkendt med redaktionelle ændringer.

Herefter er årsberetning og regnskab godkendt og fremsendes til kommunerne samt
Statsforvaltningen.
Bilag
• Årsrapport
• Revisionsberetning
• Ledelsens regnskabserklæring

3. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr 1. april 2017. Opfølgning viser et merforbrug i forhold til budget. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og
udgiftsområder på mødet. Budgettet for 2017 er på 41.218.090 heraf 36.031.090 som
kommunalt tilskud.

Sammenfattende forventes det at budget for 2017 medfører et merforbrug på driften på
600.000 som tages af indtægterne fra 2016 på salg af bygninger jf. kommissionsmøde
01-2016. Der er således midler til rådighed i beredskabet til ekstraomkostningerne. De
ekstra omkostninger kommer på grund af øgede omkostninger til tilpasninger af bygninger ifm. ændringer på stationerne Lem og Herning i forbindelse med flytning og sammenlægning. Derudover opkræves en ekstra ikke budgetteret husleje på stationen i
Herning for 1. kvartal.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

5. Generel orientering fra beredskabschefen

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Beredskabschefen orienterer om:
• Køb af brandstationen
• Årsmøde 2017 http://aarsmoede.danskeberedskaber.dk/
• SINE opdatering
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

6. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes mandag den 18. september kl. 9.30-
10.30 på brandstationen i Brande.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at tidspunkt for afholdelse af næste møde tages til efterretning.
Beslutning
Godkendt.