Kommisionsmøde 09-02-2021

Luk alle
Åben alle

1. Budget 2022 samt budgetoverslag

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Budgettet for 2022 samt flerårigt budgetoverslag skal godkendes inden fremsendelse til
ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned
budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og
det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.
Til beregning af budget 2022 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2020 for
perioden 2019 til 2024 opgjort til 2,1%.
Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med
70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:
Fordelingsnøgle:
Herning: 43,3 %
Ikast-Brande: 23,7%
Ringkøbing-Skjern: 33%
Budgetoverslag 2021-2024
Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år. Det
kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra
seneste offentliggjorte pris-og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, tager KL udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:
2020/2021: 2,1%
2021/2022: 2,1%
2022/2023: 2,1%
Se bilag Budgetoverslag 2022-2024 med noter som uddybes på mødet
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgetforslaget for 2022 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til
ejerkommunerne.

Beslutning
Godkendt
Bilag
 Acontobetaling 2022
 Budgetoverslag 2022-2024

2. Status på investeringsplanen

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Aktuel status på investeringsplanen fremlægges jf. beslutning på tidligere kommissionsmøde. Herudover fremsættes forslag til en revideret udgave af den godkendte 10
års investeringsplan.
Sagsfremstilling
På møde 01-2018 blev investeringsplan 2018-2027 godkendt. I forbindelse med godkendelsen blev det vedtaget, at kommissionen forelægges en kort status på investeringsplanen en gang årligt.
Der er i 2020 indgået leasingaftaler for 4 køretøjer for samlet kr. 6 mio. Der er tale om
en stigevogn samt 3 indsatslederkøretøjer.
Af investeringsplanen fremgik 2 tankvogne til udskiftning i 2019. Begge køretøjer vurderes, at kunne køre videre også i 2021. Nye tankvogne forventes ordret til levering i
2022/2023.
Revideret investeringsplan:
Forslag til revideret investeringsplan fremlægges på mødet. Generelt ønskes at pulje
ordreafgivelser af nye køretøjer i højere grad, bl.a. ved at indgå i fællesudbud med andre beredskaber. Det betyder, at nogle køretøjer skiftes senere end planlagt og andre
tidligere. Erfaringer viser, at det giver de bedste priser. Tillige reducerer det tidsforbruget med udarbejdelse af kravspecifikationer, udbud og forhandlinger med leverandører.
Generelt ses væsentlige pristigninger på opbygning af køretøjer. En del af disse prisstigninger forsøges holdt nede med større volumen på indkøbene.
Der var oprindeligt påtænkt udskiftning af 8 tanksprøjter i årene 2021 til 2024. 7 af disse
påtænkes at indgå i fælles forhandling/udbud med flere andre beredskaber til levering i
2022/2023. Hvorefter næste pulje rykkes til 2030 hvor 4 tanksprøjter skiftes. Der var
oprindelig planlagt udskiftning af 10 tanksprøjter fra 2018-2027 som således ændres til
7 og resten skubbes til senere udskiftning.
To af disse tanksprøjter ønskes ekstramonteret med skæreslukker, som beredskabet
har gode erfaringer med fra den hurtige slukningsenhed i Herning. På denne måde kan
den effektive slukningsform bredes ud til hele området, således at specialværktøjet findes ialt 3 steder indenfor rimelig køreafstand. Desuden ønskes muligheden for, at tilvælge en option på en ny effektiv slukningsform med CAFS på en af bilerne. Andre beredskaber har gode erfaringer med at nedsætte vandforbruget og øge slukningseffekten
ved hjælp af skum under højt tryk (CAFS = Compressed Air Foam System), som tillige
forbedrer arbejdsmiljøet for brandfolkene. Skæreslukker har en merpris på ca. 500.000
og CAFS på ca. 300.000, som ikke var indregnet i det oprindelige investeringsbudget.
Økonomien hertil kan findes indenfor den nuværende økonomi.

Som beskrevet ovenfor, påtænkes at investere i 3 tankvogne til levering i 2022. Næste
påtænkte investering bliver derefter i 2029, hvor der skiftes 5 tankvogne. En af de tankvogne der udskiftes, erstatter den nuværende reserve tankvogn. De tre tankvogne var
oprindelig planlagt til udskiftning i 2019-2024. Oprindelig var der planlagt udskiftning af
7 tankvogne i årene 2018-2027
Der er skiftet 3 indsatslederbiler i 2020, næste pulje bliver i 2026, hvor der påtænkes
skiftet 4.
Der er skiftet 1 stigevogn i 2020, næste gang skiftes 2 i 2028
Brandsynsbiler skiftes samlet i 2026.
2 leasingaftaler overtaget ifm. sammenlægningen indeholder en stor restværdi, som
enten genfinansieres eller indfries i 2022. I budgetforslaget for 2022 er indregnet indfrielse.
De foreslåede ændringer afholdes indenfor den godkendte leasingramme på 47 mio for
køretøjer og 4 mio for udstyr frem til 2027. Aktuelt er der brugt hhv. 12.107.590,- og
1.828.307,-.
Med den reviderede investeringsplan forventes et træk på leasingrammen fra 2018-
2027på 50.022.897 mod tidligere 50.761.000
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning og revideret investeringsplan godkendes
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Revideret investering 2020-2027

4. Forventet regnskab

Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet
Sagsfremstilling
Budgettet for 2020 er på 48.321.583 heraf 38.801.210 som kommunalt tilskud fra de tre
ejerkommuner. Der forventes et merforbrug på 516.496 som primært skyldes ændrede
forudsætninger i forbindelse med Covid-19, som tidligere redegjort for.
Merforbruget opvejes af uforbrugte midler i de foregående år. Der er ialt uforbrugte midler i årene 2016-2019 på 1.289.000.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Forventet regnskab 2020

5. Fremtidige brandsyn

Sagsnr.: 14.12.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Brandsyn som de gennemføres idag, ændres fra januar 2022 til at ske efter byggelovens bestemmelser. Der er skabt lovhjemmel i byggeloven til, at kompetencen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn kan overdrages til redningsberedskabet. Dette kræver en formel overdragelse godkendt i ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Orientering om brandsyn for 1. januar 2021 til og med 31. december 2021:
Beredskabsstyrelsen udsendte den 30. december 2020 meddelelse om, at den tidligere
udmeldte forlængelse af den hidtige praksis for brandsyn forlænges til og med 2021.
Det betyder at brandsyn kan afvikles som hidtil året ud.
Denne beslutning er ønsket af og koordineret med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL
og Danske Beredskaber, så det vil være muligt for kommunerne og beredskaberne at
gennemføre de nødvendige foranstaltninger, der kræves, for i praksis at kunne administrere efter den nye regel i byggeloven, herunder foretage de fornødne ændringer af §
60-selskabernes vedtægter og efterfølgende opnå godkendelse heraf hos ejerkommunerne, Ankestyrelsen mv.
Baggrunden er en ændring af byggeloven (nyt stk. 8 i § 16 C), som sikrer, at når de hidtidige bekendtgørelser ophæves med udgangen af december 2021, at der ved brandsyn
fortsat kan udstedes de fornødne påbud og forbud ved overtrædelse af de driftsmæssige foranstaltninger, som fra 1. januar 2022 alene vil fremgå af byggelovgivningen.
Orientering om brandsyn fra den 1. januar 2022:
I starten af 2020 trådte nye vejledninger til bygningsreglementet vedrørende brand samt
drift, kontrol og vedligehold i og ved bygninger i kraft. Det omfatter en ændring i hjemmelsgrundlaget for at foretage brandsyn. Brandsyn foretages fra 1. januar 2022 således
med baggrund i byggeloven istedet for beredskabsloven.
Vejledningen er gældende for alt byggeri, der er omfattet af byggelovens bestemmelser,
både eksisterende og nyt. Den nye vejledning er en del af pakken omkring bygningsreglementet 2018, certificeringsordningen for brandrådgivere og den ønskede regelforenkling ved at overflytte de særlige driftsmæssige krav fra beredskabslovens driftsmæssige
forskrifter til byggelovens bestemmelser.
Vejledningen beskriver i et højt detaljeringsniveau, hvordan brandsikkerheden i en bygning sikres i hele bygningens levetid og fastsætter detailkrav for drift-, kontrol- og vedligeholdelse af brandforhold.

Det betyder at brandsyn fra 1. januar 2022 således ikke længere udføres efter beredskabslovens bestemmelser, men efter byggelovens mere detaljerede, forskelligartede
og individuelle godkendelser. Det vil betyde at sagsbehandleren, er nødsaget til at have
et vist kendskab til hver enkelt byggesag, herunder byggetilladelser, brandplaner,
brandstrategier og godkendte drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner, inden et brandsyn
kan foretages.
I løbet af 2021 vil der pågå et arbejde, i tæt samarbejde med ejerkommunerne, som
sikrer at grunddata identificeres og indsamles, så brandsynene kan afvikles efter de nye
vejledninger. Det er i en overgangsperiode et større arbejde end den forberedelse der
er forud for et brandsyn idag, men nødvendigt for at kunne afvikle kvalitative brandsyn
fra 1. januar 2022.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at der i 2021 foretages de fornødne ændringer af selskabets vedtægter, således
selskabet også fra 2022 har lovhjemmel til give påbud og forbud for driftsmæssige
forhold, som fra 2022 alene reguleres via byggelovens bestemmelser.
Beslutning
Godkendt

6. Vandforsyning

Sagsnr.: 14.01.09-G01-7-20 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På beredskabskommissionsmøde den 10. september 2020 blev det besluttet, at igangsætte analysearbejdet vedrørende beredskabets vandforsyningsstrategi. Analysearbejdet opstartes i 2021.
Analysearbejdet er nødvendigt for at kunne bidrage til forsyningsselskabernes arbejde i
forbindelse med deres ønske om at ikke nødvendige brandhaner nedlægges.
Sagsfremstilling
Som det fremgår af referatet og sagsfremstillingen fra beredskabskommissionsmødet
den 10. september 2020, skal Brand & Redning MidtVest være en aktiv medspiller for
vandværkerne i relation til deres behov for at skabe den størst mulige forsyningssikkerhed for drikkevand.
Vandværksselskaberne har udvist bekymring for, at brandhaner udgør en forureningsrisiko for vandforsyningen, og KL opfordrer kommunerne til at udarbejde en plan for vedligeholdelse af aktive brandhaner og sløjfe overskydende brandhaner. Senest har vandrådet i Herning fremsendt henvendelse, der underbygger behovet for en plan for området.
Kortlægning og registreringen af brandhanerne og deres ydeevne samt undersøgelse
af, hvilke behov, der er for vandforsyning i kommunernes forskellige områder, er et omfattende analysearbejde, som påbegyndes i 2021.
Beredskaberne, deres udrykningssammensætning, materiel, taktiske planer og uddannelsen af brandfolk, er alt sammen opbygget fra historiske kvantitative krav til, hvor tæt
brandhaner skal være placeret, og hvilke vandydelser, der skal være i forskellige typer
af bebyggelsesområder.
Analysearbejdet skal danne et kvalificeret beslutningsgrundlag og den nødvendige dokumentation for at kunne beslutte den fremtidige vandforsyningsstrategi og hvilke økonomiske konsekvenser, der vil være ved hhv. at beholde, vedligeholde og løbende udvide det eksisterende brandhanenet eller ved at omlægge en større del til anden vandforsyning, som f.eks. ekstra tankvogne.
Omlægningen til anden vandforsyning end den traditionelle via brandhanenettet, vil i
nogle tilfælde kunne sikres ved ændring i udrykningssammensætningen, materiel, den
taktiske plan og uddannelse af brandmandskabet, men vil i så fald have økonomisk betydning for beredskabet.
Opgaven forankres i beredskabets Myndighed og Forebyggelsesafdeling, men vil også
trække på beredskabets øvrige afdelinger.

På beredskabskommissionsmødet den 10. september 2020 blev det besluttet, at analysearbejdet skulle igangsættes. Det er efterfølgende konstateret, at opgaven ikke har
kunnet løses med de til rådighed værende ressourcer, uden at det vil få konsekvenser
for de andre opgaver, som afdelingen skal løse.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

7. Forebyggende afdeling

Sagsnr.: 14.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Mængden og kompleksiteten af de arbejdsopgaver, som skal forvaltes i beredskabets
Myndighed og Forebyggelsesafdeling har været stigende, og afdelingen har det seneste
år ikke kunnet løse alle planlagte og forventede opgaver og projekter tilfredsstillende.
I starten af 2020 blev der lagt en plan for, hvilke opgaver der skulle løses i løbet at året,
og hvilke projekter der kunne realiseres. I og af planlægningen fremgik det, at der ikke
var ressourcer til alle opgaver, som ellers fandtes relevante og væsentlige for afdelingen, beredskabet, kommunerne, borgerne, virksomhederne og resten af samfundet.
Der blev således allerede fra starten af 2020 skåret helt ind til benet, således at kun
need-to opgaver blev prioriteret.
Sagsfremstilling
Ved enden af året har det kunne konstateres, at afdelingen ikke har de fornødne ressourcer til, at levere den service, som forventes af beredskabet eller til fulde at indfri de
forventninger, der måtte være ved beredskabets øvrige afdelinger, kommunernes byggesagsafdelinger, institutioner, virksomheder eller borgere. Dette afspejler sig i Beredskabets serviceniveau og kan potentielt influere på kommunernes erhvervsvenlighed.
Myndighed og Forebyggelsesafdelingens ambition er, at kunne spille kommunernes
andre afdelinger, institutioner, virksomheder og borgere stærke, med nærværende, rettidig og kompetent rådgivning.
I 2021 ligger der større bundne opgaver i;
 at gennemføre analysearbejde for vandforsyningsstrategien.
 at sikre brandsyn fremtidig kan afvikles kompetent og med den rigtige lovhjemmel, som fremført i anden sagsfremstilling.
 at sikre en individuel risikovurdering efter brandsynsbekendtgørelses bestemmelser af de brandsynsobjekter som administrativt er nedlagt, og udføre brandsyn af den mængde, der er krævet, som fremført på beredskabskommissionsmødet i sagsfremstilling pkt. 2 i februar 2020 og igen under pkt. 6 beredskabskommissionsmøde december 2020.
 at kortlægge, registrere og videreformidle de operative bindinger for beredskabets materiel, taktiske planer, uddannelse og arbejdsmiljø, der er i såvel eksisterende byggesager, som den nye vejledning til BR18 som tidligere orienteret om
 at kvalificeret og kompetent at kunne være en medspiller for bygningsmyndigheden, når bygherre ønsker at opføre indsatstaktisk utraditionelt byggeri, som fremført i sagsfremstillingen på beredskabskommissionsmødet i februar 2020.
 at bidrage til en rettidig og god ibrugtagningsproces for det nye supersygehus i
Gødstrup

Derudover skal afdelingens øvrige faste bundne opgaver med brandsyn, sagsbehandling af brandfarligt oplag efter beredskabslovens bestemmelser, borgerbetjening, kommunes beredskabsplaner, den risikobaserede dimensionering, fyrværkeri, særlige arrangementer m.v. fortsat løses.
For at kunne levere en mere kompetent, kvalificeret og rettidig service forstærkes Myndighed og Forebyggelsesafdelingen med en medarbejder yderligere primo 2021.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen om opnormeringen med en ekstra medarbejder i Myndighed og Forebyggelsesafdelingen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

9. Orientering fra beredskabschefen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Beredskabschefen orienterer om status fra den daglige drift
Sagsfremstilling
- Opfølgning fra seneste kommissionsmøde omkring fastholdelse af brandkadetter i beredskabet
- Minimumsberedskab, stiger på brandbilerne
- Rekrutteringssituationen på stationerne
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Fra kadet til brandmand

10. Næste møde

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes torsdag den 20. maj 2021, kl. 09.00
på brandstationen, H. P. Hansens vej 112 B, Herning
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt. Fysisk møde hvis muligt og ellers via teams