Kommisionsmøde 09-05-2018

Luk alle
Åben alle

1. Årsrapport og regnskab 2017

Sagsresume
Regnskab 2017 for Brand & Redning MidtVest er nu revideret og klar til fremlæggelse
for kommissionen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det
kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger. Regnskabet for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

I det følgende fremlægges årsregnskabet for 1. januar 2017 til 31. december 2017

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til interessentkommunerne.
Sagsfremstilling
I 2017 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 44,195 mio. kr. fordelt med
36,031 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 8,164 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2017 har været på 44,2 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og
kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 15,45 mio. kr. og 17,25 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et underskud på 22.000 kr.

Som tidligere orienteret om bl.a. på kommissionsmødet 04-2017, er der nogle væsentlige ændringer i forhold til budget:

Vedr. salg ABA er der en højere omsætning efter hjemtagelse af opkrævningen for den
årlige afgift på automatiske brandalarmeringsanlæg ifm. vagtcentralharmonisering pr.
1/10.

Vedr. blinde alarmer er der en højere omsætning grundet lovændring som beskrevet på
kommissionsmøde 04-2017.

Vedr. kursusvirksomhed er der en større omsætning grundet højere aktivitet.

Vedr. øvrige indtægter er der en højere omsætning grundet salg af brugt vagtcentraludstyr som er kommet i overskud ifm. vagtcentralharmonisering pr. 1/10.

Vedr. lokaleomkostninger er der en afvigelse på grund af etablering af brandstation i
Lem samt ombygning og etablering på brandstationen i Herning. Derudover er opkrævet ekstra husleje på knap 400.000 som tidligere beskrevet.

Vedr. administrationsomkostninger er der ekstra udgifter i forbindelse med forsikringer
vedr. 2016 fra Ikast-Brande Kommune, stiftelsesomkostninger i forbindelse med overtagelse af H.P. Hansens Vej samt advokatudgifter hertil. Derudover er der ekstra omkostninger pga. ny vagtcentralaftale som opvejes af øgede indtægter på ABA.

Indtægter fra salg af bygning jf. kommissionsmøde 01-2016 på 500.000 som har fremgået af budgetopfølgninger i 2017, er ikke medtaget i regnskabet, da omkostningerne
hertil er hentet ved øvrige driftsoptimeringer. Beløbet var tiltænkt ombygning og tilpasning af station Herning og Lem.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes, underskrives og fremsendes til interessentkommunerne.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Fremsendes til interessentkommunerne, når regnskab og revisionsberetning er underskrevet
Bilag
• Regnskab 2017 final
• Revisionsberetning 2017 og revisionsaftale
• brmv-aarsberetning-apr18-v2-preview1

2. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. april 2018. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for 2017
er på 45.169.711 heraf 36.823.774 som kommunalt tilskud.

Sammenfattende forventes det at budgettet for 2018 overholdes

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

3. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
- Besøg af Justitsministeren den 19. februar 2018
- Drøftelser om tværregional samarbejde ved mange tilskadekomne
- Status på hvervning af nye deltidsbrandfolk
- Erfaringer med hurtig slukningsenhed i Hvide Sande
- Igangsættelse af strategiproces i BRMV
- Relationsseminar med Beredskabsstyrelsens direktion
- VM i ishockey
- Indsatsleder efteruddannelse
- Møde hos Politiet vedr. strategisk og operativ LBS
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.