Kommisionsmøde 11-12-2027

Luk alle
Åben alle

1. Valg af formand og næstformand

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Formanden orienterer om valg af formand og næstformand for de kommende perioder.
Sagsfremstilling
På seneste møde orienterede formanden om valg af formands- og næstformandsposten. Perioden for hvervet som medlem af kommissionen er 4 år. Vedtægterne beskriver ikke hvor længe perioden er som formand. Borgmestrene har ønsket at formandsposten går på skift hvert andet år efter nedenstående model.

1.periode 2016-2017:
- Formand: Ikast-Brande
- Næstformand: ej valgt

2. periode 2018-2019
- Formand: Herning
- Næstformand: Ringkøbing-Skjern

3. periode 2020-2021
- Formand: Ringkøbing-Skjern
- Næstformand: Ikast-Brande

4. periode 2022-2023
- Formand: Ikast-Brande
- Næstformand: Herning
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

2. Takst for blinde alarmer

Sagsnr.: 14.20.04-P05-7-08 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Folketinget vedtog den 26. maj 2016 en ændring af beredskabsloven, der blandt andet
omfattede en ændring af reglerne for opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer. Henvisning: Lov nr. 634 af 8. juni 2016 om ændring af Beredskabsloven.

Beredskabslovens § 23 a:
Stk 1. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til
redningsberedskabet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer i forbindelse med de i stk. 1 nævnte anlæg.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til
og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde
alarmer.

Det fremgår af §23 a stk. 3, at gebyrets størrelse skal svare til de faktiske omkostninger
forbundet med udrykning til blinde alarmer. Dette er en ændring i forhold til tidligere. Det
nuværende gebyr for blinde alarmer følger det som Forsvarsministeren tidligere har
fastlagt som en landsdækkende gennemsnitspris og udgjorde i 2016 5.195,- kr.

Hvis princippet om faktiske omkostninger skal efterleves bogstaveligt, vil det betyde
uens gebyrer afhængig af hvilken brandstation der alarmeres, da der på grund af alarmeringsprocedurerne for de enkelte brandstationer møder et forskelligt antal brandmænd til udrykningerne på de forskellige brandstationer ligesom antallet af køretøjer,
husleje mv. kan variere fra station til station.
For at stille alle anlægsejere af automatiske brandalarmeringsanlæg lige samt mindske
administrationsarbejdet ved håndtering af blinde alarmer, anbefales det at der fastsættes et ensartet gebyr.
Sagsfremstilling
Til beregning af de faktiske omkostninger er ”Vejledning om omkostningskalkulationer”
gældende for kommuner anvendt som grundlag med udgangspunkt i de direkte afledte
omkostninger pr. udrykning.

Udrykning til blinde alarmer belaster Brand & Rednings økonomi, idet hver udrykning
afstedkommer udgifter til personale (andel af fast løn samt udkalds- og rådighedsløn,
uddannelse, mundering, forsikring osv.) samt brandkøretøjer og materiel i form af drivmidler, afskrivning, forsikring, slidtage mv.

Brand & Redning MidtVest ønsker som udgangspunkt at indføre et fast gebyr for kørsel
til blinde alarmer, uanset hvilket objekt der køres til. Dette princip er valgt for at indføre
en så simpel afregningsform som muligt, der øger forståelsen hos kunderne. I modellen
tages således ikke højde for de øgede omkostninger på de objekter der kræver mere
end standardudrykningen eller hvor der af andre årsager medtages flere køretøjer. Det
være sig fx særlige risikoobjekter. Med denne tilgang vil beredskabet forventeligt undgå
diskussioner vedrørende antallet af udrykningskøretøjer, der sendes til en ABA.

Omkostninger forbundet med kørsel til blinde alarmer tager afsæt i en gennemsnitsomkostning pr. udrykning. I 2016 havde Brand & Redning MidtVest 945 udrykninger, hvoraf
de 258 var udrykninger til blinde alarmer.
Der tages udgangspunkt i, at en udrykning skal bemandes med 1 holdleder og 3 mand
som er minimumsbemanding samt en indsatsleder. Beregningen tager ikke højde for, at
det ofte er nødvendigt at tilkalde flere brandfolk for at sikre rettidig afgangstid samt korrekt bemanding, ligesom der ikke tages højde for de objekter der kræver mere end minimumsbemandingen.

Indkaldte brandmænd skal honoreres med 2 timers løn uanset om de kommer til at deltage i udrykninger eller ikke. Timelønnen varierer over døgnet, men er her medregnet
som en gennemsnitstimeløn på 220 kr.

Det samme gør sig gældende for holdlederen og indsatslederen, der dog afregnes med
en højere timesats udregnet til hhv. 244 kr. og 362 kr.

Ved udrykning anvendes som minimum én brandbil og ét indsatslederkøretøj og den
enkelte udryknings omkostningsandel i forbindelse med afskrivningen på køretøjerne er
beregnet til hhv. 2.069 og 254 kr.

Der tages udgangspunkt i, at en udrykning i gennemsnit vurderes at medføre 10 kørte
kilometer og at de direkte driftsomkostninger er hhv. 6 og 4 kr. pr. kilometer.

Omkostninger til øvrige køretøjer, forsikringer, bygningsdrift samt forrentning af driftsog anlægskapital er ikke medtaget i beregningen.

Med baggrund i ovenstående foreslås følgende opgørelse til beregning af gebyrer:

Denne model giver grundlag for at fastsætte gebyret for blinde alarmer til 5.666 i 2017
tal

Rundspørge til andre beredskaber viser en generel forskel i gebyrstørrelsen fra selskab
til selskab svingende fra ca. 5.300 til 7.500.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at gebyret beregnes efter marginalomkostningen og dermed fastsættes til 5.666 kr. for
udrykninger til blinde alarmer.
Beslutning
Godkendt.

Beredskabet skal fortsætte arbejdet med at harmonisere antallet af køretøjer der afsendes til ABA-meldinger, så serviceniveauet opleves ens.
Bilag
• Beregninger blind alarm

3. Priskatalog 2018

Sagsnr.: 14.00.00-S29-1-16 Sagsbehandler: Inge Jonsson
Sagsfremstilling
Priskataloget er revideret og er som udgangspunkt fremskrevet med KL´s pris og
lønskøn på 1,7 % på de enkelte poster. Der er flere steder forenklet og tilpasset priser til
faktiske omkostninger. De enkelte poster gennemgås på mødet.

Der lægges op til en harmonisering af timeprisen på udfakturerede timer, en forenkling
af slukkerservice opkrævning mv. En række punkter udgår da de ikke længere bruges
fx punkter vedr. tyverialarm samt effekter der ikke længere indgår i sortimentet. Pris på
nøglebokse forventes ændret i 2018 i takt med udskiftning til nyt system.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at priskataloget for 2018 godkendes
Beslutning
Godkendt.
Bilag
• Priskatalog 2018

4. Introduktion til ny beredskabskommission


Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der skal tages stilling til omfanget og indholdet af den introduktion den nye kommission
præsenteres for.
Sagsfremstilling
Formålet med introduktionsforløbet er at få skabt de bedst mulige betingelser for kommissionsarbejdet for det enkelte kommissionsmedlem og for samarbejdet i Beredskabskommissionen som helhed i valgperioden 2018 – 2021.

Introduktionen foreslås afholdt i forlængelse af de ordinære møder i 2018 (varighed ca.
30 min)

1. møde – en overordnet orientering om beredskabet i Brand & Redning MidtVest
2. møde – en uddybende præsentation af forebyggelses- og myndighedsområdet
3. møde – en uddybende præsentation af det operative område
4. møde – en uddybende præsentation af øvrige opgaver beredskabet udfører.

Derudover arrangeres én årlig temarundtur til 4 udvalgte brandstationer en lørdag, således at der afvikles ét besøg på hver enkelt brandstation set over en samlet valgperiode på fire år.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at introduktionsprogrammet vedtages
Beslutning
Det blev besluttet at samle introduktionen til kommissionsarbejdet til det første møde,
som derfor udvides. Det er op til den nye kommission, om der skal arrangeres temarundture og i hvilket omfang og form. Dette tages op på et senere tidspunkt og efter ønske.

Der opfordres til deltagelse i nytårsparolerne på stationerne. Invitation og datoer fremsendes til kommissionens medlemmer som herefter melder tilbage snarest muligt til Beredskabschefen om i hvilket omfang der forventes deltagelse.

Brand & Redning MidtVest' nytårsparole afholdes på st. Herning d. 15. januar 2018 kl.
18 på adressen H. P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning.

St. Videbæk afholdes d. 29. december 2017 kl. 11.00 på adressen Nygade 14, 6920
Videbæk

St. Brande og Nr. Snede afholdes på st. Brande d. 29. december 2017 kl. 16.00 på
adressen Brandlundvej 25, 7330 Brande.

St. Ringkøbing afholdes d. 30. december 2017 kl. 11.00 på adressen Vest Strandsbjerg
25, 6950 Ringkøbing.

St. Skjern afholdes d. 4. januar 2018 kl. 18.00 på adressen Svinget 6C, 6900 Skjern.

St. Ikast afholdes d. 6. januar 2018 kl. 13.00 på adressen Kirkegade 104, 7430 Ikast.

St. Tarm afholdes d. 8. januar 2017 kl. 18.00 på adressen Nørremarksvej 2, 6880 Tarm

St. Hvide Sande afholdes d. 9. januar 2018 kl. 18.00 på adressen Nørregade 84, 6960
Hvide Sande.

St. Aulum, Feldborg og Ørnhøj afholdes på st. Aulum d. 11. januar kl. 18.00 på adressen Industrivej syd 1, 7490 Aulum.

 

5. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for
2017 er på 41.718.090 heraf 36.031.090 som kommunalt tilskud. Budgettet forventes
overholdt.
Sagsfremstilling

Chefen for Brand og Redning indstiller,
At orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

6. Kommissionsmøder i 2018

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
Datoer for afholdelse af kommissionsmøder i 2018 skal planlægges. Der forslås følgende datoer:

Mandag den 29. januar kl. 9.30-11.30 i Herning

Mandag den 7. maj kl. 9.30-11.30 i Ørnhøj

Mandag den 1. oktober kl. 9.30-11.30 i Nr.Snede

Mandag den 12. november kl. 11.00-13.00 i Tarm
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at møderne afholdes jf. ovenfor
Beslutning
Mødedatoerne ønskes flyttet til onsdag formiddage. Det blev besluttet at afholde møderne således:

Onsdag den 31. januar kl. 9.00-12.00 i Herning – obs ændret tidspunkt!

Onsdag den 9. maj kl. 9.30-11.30 i Ørnhøj

Onsdag den 3. oktober kl. 9.30-11.30 i Nr. Snede

Onsdag den 14. november kl. 11.00-13.00 i Tarm

7. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
Tilsynsbesøg fra Beredskabsstyrelsen
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.