Kommisionsmøde 12-09-2022

Luk alle
Åben alle

1. Overordnet introduktion til Brand & Redning MidtVest

Overordnet introduktion til Brand & Redning MidtVest
RESUME
Som tidligere besluttet, afholdes mødet på Politigården i Holstebro, hvor Midt- og
Vestjyllands Politi orienterer om arbejdet i den lokale beredskabsstab samt det nationale
krisestabsarbejde.
Sagsfremstilling
Midt- og Vestjyllands Politi kommer med et oplæg, hvor der vil være mulighed for dialog og
spørgsmål.
Efter det ordinære møde, vil der for interesserede, være mulighed for en rundvisning, hvor det
bl.a. vil være muligt at se politiets vagtcentral med tilhørende stabsrum.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt

3. Budgetopfølgning

RESUME
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2022. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.
Sagsfremstilling
Budgettet for 2022 er på 52.010.991 heraf 40.842.636 som kommunalt tilskud. Derudover er
der i budgetopfølgningen medtaget, at mindreforbruget for 2021 overføres og benyttes som
tidligere forudsat til bygningsvedligehold under "lokaleomkostninger". Noterne til budgetopfølgningen beskriver i hovedtræk afvigelser og forventninger til regnskabet
som uddybes på mødet.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2022 overholdes.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt

4.Beredskabsdirektøren orienterer

RESUME
Beredskabsdirektøren orienterer om relevante emner fra den daglige drift
Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
- Større eller særlige hændelser
- Brand Herning Bilen 28/5
- Brand i hybridbil Grønbjerg 3/7
- indsatser i elbusser: færdselsuheld og brand
- Tilskadekomst ifm. silobrand 20/7
- Brand Arla Videbæk 24/8
- Skybrud 27/8
- Oversvømmet dambrug og hjælp til RKSK
- Vandskade på station Sdr. Felding
- Brandsyn og de nye regler
- Ny vejledning på vej
- Relationer og fremdrift
- Politianmeldelse ifm. manglende brandsyn
- Hjælp til Gødstrup i sommerferien
- Arrangementer
- VM i ridesport 6/8-14/8
- PostNord Danmark rundt 18/8
- Åbent hus Herning 3/9
- Station Engesvang nye lokaler 9/9
- Beredskabsgård i Ringkøbing
- Ny aftale med RKSK hjemmepleje
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt

5. Beredskabskommissionsmøder i 2023

RESUME
Forslag til Beredskabskommissionsmøder i 2023
Sagsfremstilling
Mandag den 20. februar kl. 9 -11
Mandag den 15. maj kl. 9 – 11
Onsdag den 13. september kl. 9 – 11
Mandag den 20. november kl. 9 -11
Møderne afholdes på brandstationen i Herning
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at møderne afholdes som foreslået
BESLUTNING
Godkendt

6. Næste møde i Beredskabskommissionen

RESUME
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes, mandag den 28. november 2022 kl. 9 på
brandstationen, H P Hansens Vej 112B, Herning, store mødelokale 1.sal
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at mødedato tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt.
Jens Jensen fremsatte forslag om et punkt på kommende møde omkring, hvordan vi evt. kan imødekomme virksomheder, der stiller brandfolk til rådighed. Punktet medtages på
kommende møde til drøftelse