Kommisionsmøde 12-12-2016

Luk alle
Åben alle

1. Gennemførelse af brandsyn i fremtiden

Sagsnr.: 14.12.16-P05-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Brand & Redning MidtVest har i 2016 gennemført brandsyn på tværs af de tre kommuner. Under hensyntagen til geografi og køreafstande, arbejder beredskabet på, at hver
sagsbehandler foretager tilsyn i alle tre kommuner med henblik på, at opnå ensartethed
i gennemførelsen af brandsyn.
Sagsfremstilling
Trods en overordnet ensartet kultur i det midt- og vestjyske, har det kunnet konstateres,
at der er nuancer i måden hvorpå brandsyn er blevet opfattet og gennemført i de tre
kommuner. Beredskabet er opmærksom på dette, og har derfor jævnlig kontakt til de
respektive kommuners bygningsmyndigheder, for at afklare spørgsmål omkring byggerierne.
Den 1. juli 2016 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft. Den nye bekendtgørelse
giver mulighed for, at beredskabsmyndigheden for visse typer af brandsynsobjekter,
efter en konkret risikovurdering, kan øge frekvensen for brandsyn af lokaliteten eller i
andre tilfælde helt undlade at gå regelmæssige brandsyn på lokaliteten.
Det er intentionen med ændringen, at beredskabet får mulighed for, at frigive tid til øget
tilsyn efter behov eller til, at iværksætte brandforebyggende kampagner på andre områder end ved de lokaliteter, der er omfattet af brandsynspligten. Det kunne eksempelvis
være ”Brandsikker Bolig”-kampagnen, der omhandler brandsikkerhed i hjemmet eller
samarbejde med kommunernes ældreområde om ældre og udsatte borgere.
Efter en generel gennemgang af de typer af virksomheder og institutioner, som vi fører
tilsyn med, har beredskabet vurderet, at der som udgangspunkt kan ske udsættelse af
brandsyn af daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, SFO’er, dagcentre og lignende)
til hvert andet år samt helt undlades at gå brandsyn på fredede bygninger og traditionelle kirker.
Som en naturlig konsekvens af dette, ønsker beredskabet at ophøre med, at føre tilsyn
med ikke brandsynspligtige daginstitutioner og skoler, hvilket ellers i et vist omfang har
været praktiseret i kommunerne.
For øvrige typer af lokaliteter vil beredskabet ikke anbefale, at de nuværende brandsynsterminer ændres.

Ovennævnte ændringer vil frigive mellem 200 og 250 timer årligt. Disse timer ønsker
beredskabet at anvende på den kampagne og det samarbejde med ældreområdet, der i
dag gennemføres i Herning Kommune, således også Ikast-Brande og RingkøbingSkjern Kommuner bliver omfattet. Kampagnen der omhandler brandsikkerhed i boligen
og brug af røgalarmer, er senest gennemført her i november med en række hjemmebe-

søg i private boliger. Samarbejdet med ældreområdet omhandler hjemmebesøg med
vejledning til udsatte borgere.
Beredskabet ser ikke behov for øget tilsyn med nogle af de lokaliteter, hvor der i dag
føres et årligt tilsyn.
Yderligere gennemgang af det forebyggende arbejde uddybes under mødets sidste
punkt ”Tema”, hvor afdelingsleder for forebyggende afdeling præsenterer arbejdet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at afviklingen af brandsyn foretages som beskrevet fra og med 2017
Beslutning
Indstillingen godkendt
Bilag
 Oversigt over brandsynsobjekter og forslag til nye terminer

2. Bygninger

Sagsnr.: 14.06.00-G10-1-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Sagsfremstilling
Bording:
På kommissionsmødet den 7. marts blev det besluttet, at sælge stationen i Bording, der
siden 2011 har været brugt som lagerfacilitet for beredskabet.
Formandskabet blev bemyndiget til at godkende salgsprisen.
Der er indkommet i alt 6 bud på ejendommen. Formandskabet har godkendt en salgspris på 410.000 kr. og der indgås købsaftale med overtagelse 31. december 2016.
Lem:
Siden sidste kommissionsmøde er der opstået mulighed for, at leje egnede lokaler til ny
brandstation i Lem. Det bliver således ikke aktuelt at opføre en pavillonløsning som beskrevet på seneste kommissionsmøde.
Der er indgået lejeaftale med overtagelse i første kvartal 2017, når lejemålet er tilpasset.
Beredskabsgården Herning
Der er underskrevet købsaftale på Beredskabsgården i Herning, som således er solgt
pr. 1. december 2016. Endelig fraflytning sker 1. kvartal 2017. Samtidig har Beredskabet overtaget jordstykke i forbindelse med stationen som tidligere beskrevet.
Mageskiftet medfører et provenu på 1.450.000 kr. til beredskabet.
Station Herning
Der har været afholdt møder med landmåler, ejendomsmægler og kommuneleasing.
Der er udarbejdet oplæg på opdeling i to ejerlejligheder med tilhørende vedtægter som
er fremsendt til KPC til godkendelse. Den ene del af bygningen (en af ejerlejlighederne)
overtages af Brand & Redning pr. 1/1-2017 som tidligere beskrevet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt

3. Priskatalog godkendes

Sagsnr.: 14.00.00-S29-1-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Sagsfremstilling
Priskataloget for de generelle ydelser Brand & Redning MidtVest tilbyder, er blevet samlet og harmoniseret for de tre kommuner.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at priskataloget for 2017 godkendes
Beslutning
Indstillingen godkendt
Der var en generel debat om priskataloget. Der er et opmærksomhedspunkt på, hvad
den rigtige markedspris er på bl.a. timepris på ydelser til eksterne.
Bilag
 Priskatalog 2017

4. Budget for 2017 og acontobetaling

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Beregningen af de tre ejerkommuners betaling for 2017 er foretaget af BDO revision
med udgangspunkt i vedtægternes bilag 3, hvori det er beskrevet, hvorledes udligning
ejerkommunerne imellem, skal foretages over 5 år - første gang i 2017

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budget og acontobetaling for 2017 godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt

5. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Det har været nødvendigt at skifte leverandør på support og opsætning af regnskabsprogrammet, da forhenværende ikke formåede at løse problemerne tilfredsstillende. Ny leverandør er i gang med tilretning og kontrol af opsætningen.
Sagsfremstilling
I kontoplanen er der opdaget en fejl i momsopsætningen. Ejerkommunerne er således
forkert opkrævet moms af en række ydelser, som rettelig skulle være momsfri efter
overgangen til §60 selskab. Der er pt. dialog med revisor om hvordan det rettes, således fejlopkrævningen tilbageføres. Økonomisk har det ikke betydning for årsregnskabet.
Opgjort pr. 1. november.

Der er i opstillingen indeholdt en række helårlige forudbetalinger på ca. 23,4 mio, hvilket
giver en forholdsvis forbrugsprocent på 80,3% pr. 1. november
Det forventes, at budgettet holder, såfremt der ikke opstår større uforudsete ting.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkeendt.
Der var et ønske om en større detaljeringsgrad og bedre visuel sagsfremstilling.

6. Næste møde

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Sagsfremstilling
Næste møde i beredskabskommissionen afholdes mandag den 6. marts 2017 kl. 9.30
på brandstationen, H P Hansens Vej 112, 7400 Herning.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at dato for næste møde tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt
Bilag
 Tema - præsentation af forebyggende afdeling