Kommisionsmøde 16-12-2020

Luk alle
Åben alle

1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Seneste møde i beredskabskomissionen blev aflyst og dagsordenen derfor rundsendt
med mulighed for kommentering.
Sagsfremstilling
Der er ikke indkommet kommentarer til det fremsendte, men der mangler en formel
godkendelse af referatet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at referatet godkendes
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Referat 03-2020

2. Godkendelse af budget 2021

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I denne sag skal Beredskabskommissionen endeligt godkende fordelingen af budgettet
for 2021 på de enkelte poster.
Sagsfremstilling
På kommissionsmødet 01-2020 blev det samlede budgettal og fordelingsnøgle godkendt for 2021. Budgettets enkelte poster ligger nu klar til kommissionens godkendelse.
Bemærkninger til budgettet gennemgåes på mødet
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgetfordelingen godkendes
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Budgettal 2021

3. Godkendelse af priskatalog 2021

Sagsnr.: 14.00.00-S29-1-16 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
En gang årligt revideres priskataloget for Brand & Redning MidtVest. Der tages udgangspunkt i seneste opgjorte pris- og lønskøn fra KL.
Sagsfremstilling
Priskataloget er revideret og er fremskrevet med seneste KL´s pris og lønskøn fra juni
2020. Der er taget afsæt i reguleringsprocenten for løn og priser i alt, svarende til 1,5 %
på de enkelte poster.
Hvad angår eftersyn af brandmateriel, som er en ydelse der tilbydes alle kommunale
institutioner i de tre kommuner, er prisen flere steder justeret ned for materialerne. Der
er her sidst på året 2020 opnået bedre indkøbsaftaler, som således kommer ejerkommunerne til gode.
Kursuspriserne, som er den pris de kommunale institutioner betaler for at få medarbejdere på førstehjælps- og elementær brandkurser, forbliver uændret ift. 2020 priserne.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at priskataloget for 2021 godkendes
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Priskatalog 2021

4. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På kommissionsmødet fremlægges budgetopfølgning pr. 15. november 2020.
Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 15. november 2020. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.
Budgettet for 2020 er på 48.321.583 heraf 38.801.210 som kommunalt tilskud.
Covid-19 har påvirket budgetforudsætningerne en række steder, som der redegøres for
på mødet. Det drejer sig bl.a. om manglende omsætning under nedlukningen i foråret,
som det ikke fuldt ud er lykkedes at indhente, og hvor det ikke har været muligt at skære tilsvarende i omkostningerne.
Det forventes ikke at budgettet for 2020 kan overholdes. Der forventes et merforbrug på
ca. 500.000 som uddybet i bilaget.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Budgetopfølgning 151120

5. Arbejdspladsvurdering

Sagsnr.: 87.00.05-A26-1-20 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er i efteråret 2020 gennemført en arbejdspladsvurdering for fastansatte, deltidsansatte samt frivillige i Brand & Redning MidtVest. Undersøgelsen er gennemført med bistand fra Herning Kommunes HR-afdeling, som har designet og tilrettet materialet efter
MED-udvalgets ønsker og de lovpligtige spørgsmål der bør indgå i en APV.
Sagsfremstilling
Brand & Redning MidtVest har de seneste år, haft en løbende APV kørende på alle stationer. Der er således mulighed for, at alle ansatte og frivillige løbende kan indrapportere emner med relevans for trivslen og arbejdsmiljøet. Alle indkomne emner drøftes løbende og på de følgende AMR og MED-møder.
Efter drøftelse i MED-udvalget blev det tidligere på året besluttet, at gennemføre en mere dybdegående arbejdspladsvurdering, hvor medarbejderne bliver spurgt mere direkte.
Undersøgelsen er gennemført i oktober måned, og resultaterne foreligger nu. Der er
udover de tre hovedrapporter dannet 11 underrapporter, således at hver station/afdeling
har sin egen underrapport. Denne rapport bruges i opfølgningsarbejdet.
Der gennemføres i november og december måned en møderrække på alle stationer/afdelinger med MED- og AMR-repræsentanten og ledelsen for at uddybe og kvalificere de pejlinger rapporterne har givet. Møderne gennemføres efter en gennemafprøvet
skabelon udarbejdet af Herning Kommunes HR-afdeling.
HR-afdelingen deltager på enkelte af møderne.
Møderne afvikles som dialogmøder med henblik på at få uddybet og kvalificeret de svar
de kvalitative spørgeskemaer har medført.
Efterfølgende udarbejdes i samarbejde med MED-udvalget en plan for det videre arbejde som opfølgning på de inputs dialogmøderne har givet.
Kommissionen præsenteres på mødet for hovedpunkter fra rapporterne, som er vedlagt
som bilag.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

Bilag
 Medarbejderrapportrapport fastansatte
 Medarbejderrapport deltid anonym
 Medarbejderrapport frivillig anonym

6. Brandsyn

Sagsnr.: 14.12.16-P05-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På seneste møde blev der redegjort for status på afvikling af brandsyn i 2020. I nedenstående gives en kort opdatering på aktuel status for brandsyn og det generelle arbejde
i forebyggende afdeling.
Sagsfremstilling
Pr. 20. november er der gennemført 558 af de 662 obligatoriske brandsyn. Det er forventningen at der gennemføres yderligere 40-50 brandsyn mere i år.
Der vil således være mellem 10 % og 15 % som ikke når at blive gennemført.
I den seneste status sendt til Beredskabsstyrelsen den 30. oktober beskriver vi, at vi
forventer at kunne gennemføre mellem 85 % og 90 % af de obligatoriske brandsyn i
2020.
Det er hovedsageligt plejeinstitutioner vi mangler, da vi startede med at udskyde dem
pga. sundhedsmæssige hensyn. Vi har haft kontakt til de tre kommuners chefer for de
berørte områder inden for plejeinstitutioner – Sundhed/Omsorg og Handicap/Psykiatri.
De ønsker alle, at vi genoptager brandsynene, da de finder dem væsentlige for institutionerne.
Ved planlægning af brandsyn på plejeinstitutioner, vil vi udover varslingsbrevet tage
personlig kontakt til den driftsansvarlige inden brandsynet for at afklare eventuelle særlige forholdsregler ifm. COVID.
Derudover er der enkelte større virksomheder, som i den nuværende situation ikke ønsker brandsyn af hensyn til f.eks. stor følsomhed i produktionen. Dette har vi accepteret
og disse brandsyn er for hovedparten udskudt.
Da brandsynene er lovpligtige vil vi dog udføre dem så snart det er muligt.
Da det for hovedparten er mere tidskrævende objekter der mangler, må tidsforbruget for
afvikling af de manglende brandsyn forventes at overstige 10 – 15 %.
Derudover prioriterer vi de obligatoriske brandsyn af bl.a. campingpladser, butikker og
forsamlingslokaler, som blev besluttet på kommissionsmødet i februar 2020, til afholdelse fra 2021. Det har i forbindelse med gennemgangen af arkivet, vist sig, at der er tale
om yderligere 741 enheder, hvilket svarer til ca. 70% af den mængde vi har i forvejen.
Ikke alle enheder der er i arkiv er relevante. Dels kan der være tale om bygninger, der
har ændret anvendelse, dels bygninger der ikke eksisterer mere.
Ikke alle enheder vil være brandsynspligtige hvert år, men anslået vil der være tale om
en stigning i antal brandsyn for 2021 på 10-30%, dette vil blive klart når alle enhederne
er blevet risikovurderet.

Generelt har forebyggende afdeling haft travlt og har det fortsat. Dels er der fortsat en
række store og komplekse byggesager som sagsbehandles efter den gamle ordning,
dels er der et større arbejde med at implementere den nye byggelovgivning og omsætte
den til praksis i beredskabet og dels skal der igangsættes analysearbejde omkring
vandforsyning, nedlæggelse af brandhaner mv. som tidligere orienteret om.
På tidligere kommissionsmøder er der orienteret om de operative bindinger tidligere og
fremtidige sager pålægger beredskabet at kunne håndtere. Vi igangsætter nu analysearbejdet og identificeringen af hvor bindingerne findes og hvilken betydning de har for
beredskabet. Der er dels tale om registrering i GIS, men også taktiske planer og uddannelse af brandfolk i de særlige hensyn, der følger med særlige byggerier. Eksempelvis
brandmandselevatorer, brandtekniske installationer, vandrette stigrør etc. som ikke er
en del af den nuværende og lovpligtige uddannelse.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

7. Brandkadetter

Sagsnr.: 14.07.01-P20-1-14 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
”Unge i Beredskabet” har udgivet en undersøgelse af, hvad der særligt har betydning
for brandkadetters trivsel, læring og udvikling i forbindelse med deres deltagelse som
brandkadet.
Projektet med Unge i Beredskabet støttes af Forsvarsministeret og Veluxfonden. Undersøgelsen fremgår af bilag1.
Af bilag 2 fremgår vores eget sammenkog af de tilbagemeldinger det seneste brandkadetforløb har givet lokalt fra et forældreperspektiv og her ses samme resultater som den
landsdækkende undersøgelse viser.
Sagsfremstilling
Brandkadetforløbene i Brand & Redning MidtVest følger de struktrurer og anbefalinger
som ”Unge i Beredskabet” udarbejder. Unge i Beredskabet er en landsorganisation,
som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og
redning i Danmark.
De er et inkluderende socialt fællesskab af brandkadet-ungdoms-og juniorbrandkorps
på tværs af landet, som tilbyder børn og unge viden, oplevelser og kompetencer indenfor brand og redning.
Unge i Beredskabet bistår beredskaber og kommuner med råd, vejledning, uddannelse
og støtte i forbindelse med opstart, drift, udvikling og aktiviteter i lokale brandkadetkorps. Unge i Beredskabet har eksisteret siden 2014 og har igennem årene fået mange
erfaringer og viden om, hvordan man kan inkludere børn og unge i faglige og sociale
fællesskaber, og hvilke didaktiske og pædagogiske tilgange og metoder, der giver mening i praksis.
Indsatserne i brandkadetkorpsene er i begrænset omfang blevet undersøgt i nogle få
rapporter, som primært har haft fokus på de lokale korps resultater, organisering, strukturer, finansiering og potentialer for de unge og samfundet. På trods af denne indsamling af viden, er der ikke lavet nogen undersøgelser, der særskilt undersøger de unges
perspektiver og fortællinger om, hvilken betydning det har haft for dem at være deltager
i et uddannelsesforløb som brandkadet og en del af et fællesskab i beredskaberne.
Konklusionen i undersøgelsen bekræfter vores lokale opfattelse i Brand & Redning
MidtVest:
·Som brandkadet bliver du en del af et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til at
være dig selv.
·Som brandkadet får du mere selvtillid, hvilket giver dig mulighed for at føle dig mere
tryg i fællesskaber og mestre udfordringer på nye måder.

·Som brandkadet lærer du konkrete beredskabsfaglige kompetencer, som du kan anvende i praksis til at gøre en forskel for den enkelte.
·Som brandkadet får du kompetencer, du kan anvende i skolen, og som er med til at
øge dine deltagelsesmuligheder.
·Som brandkadet møder du mange ’øvebaner’, hvor du kan træne din robusthed, og du
får erfaringer, der kan være med til at styrke din robusthed.
·Som brandkadet lærer du dig selv bedre at kende og får større forståelse for dig selv
og dine handlinger.
·Som brandkadet får du flere erfaringer med at navigere og håndtere svære situationer
og møde konflikter på nye måder.
·Som brandkadet bliver du bedre til at spørge om hjælp og hjælpe andre
·Som brandkadet bemærker både dine forældre, venner, lærere, instruktører og andre
kadetter din udvikling, som de særligt får øje på i dine handlinger (nye handlemønstre i
skole og familien) og humør (ændrede stemninger), men også opbakning og stolthed
over at du er brandkadet.
·Som brandkadet får du øvet og trænet dine evner til at mentalisere, hvilket øger dine
muligheder for at forstå dig selv og andres følelser, tanker og handlinger.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt. På kommende møde gives en kort orientering om, i hvilket omfang kadetterne fortsætter aktivt i beredskabet.
Bilag
 Kadetrapport 2020
 Brandkadetter-meget mere end en beredskabsfaglig uddannelse

8. Generel orientering fra beredskabschefen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
På mødet orienterer beredskabschefen om relevante punkter fra den daglige drift.
Sagsfremstilling
Nytårsparole aflyses
Personaleændringer i administrationen
Ny båd frivillige Ringkøbing
Bunker i Ikast
Forsikringsudbud
DPO ordning for beredskabet
Efter mødet vil der være mulighed for at se ny indsatslederbil i praksis med tilhørende
IT løsninger
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt. Fremvisning af bil udskudt. Mødet afviklet via teams

9. Kommissionsmøder i 2021

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der skal planlægges kommissionsmøder for 2021
Sagsfremstilling
Forslag til mødedatoer i 2021:
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 09.00
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 09.00
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 09.00
Torsdag den 2. december 2021 kl. 09.00
Alle møder afholdes på brandstationen, H. P. Hansen Vej 112 B, Herning
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at datoer for møder i Beredskabskommissionen 2021 godkendes.
Beslutning
Godkendt

10. Næste møde

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes tirsdag den 9. februar 2021 kl. 09.00
på brandstationen H.P: Hansens Vej 112B, Herning
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at dato for næste møde godkendes
Beslutning
Godkendt