Kommisionsmøde 18-09-2019

Luk alle
Åben alle

1. Orientering om brandsyn 2018

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I medfør af beredskabslovens §36 gennemfører Brand & Redning MidtVest lovpligtige
brandsyn af virksomheder, fredede bygninger, bygninger hvor mange mennesker samles, brandfarlige bygninger og oplag m.v.
Sagsfremstilling
Til orientering forelægges indberetning til Beredskabsstyrelsen om brandsyn for perioden 1. januar - 31. december 2018. Se bilag.
Der er i 2018 foretaget 882 varslede brandsyn svarende til 100% af de brandsynsobjekter der skulle synes i 2018. Der er derudover foretaget 12 uanmeldte brandsyn, 2 opfølgende brandsyn, 4 brandsyn ifm. arrangementer og 1 ekstraordinært brandsyn.
Der er i alt givet påbud ifm. med 363 af brandsynsobjekterne i 2018 mod 309 i 2017 og
413 i 2016.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
 Beretning om brandsyn for perioden 1 januar - 31 december 2018

2. Orientering om igangværende robusthedsanalyse

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Forsvarsforliget 2018-2023 fastsatte, at der skulle iværksættes en analyse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber.
Sagsfremstilling
Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale
beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse”

Det er firmaet Implement, udpeget af Forsvarsministeriet, som skal udføre analysearbejdet. Meningen med analysen er, at den eksterne konsulent skal samle sit arbejde i
en rapport, der indeholder den endelige analyse samt konkrete forslag.
Der er nedsat hhv. en styregruppe og en referencegruppe til at deltage i arbejdet. Styregruppen består af repræsentanter fra Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet, men referencegruppen suppleres
med øvrige centrale aktører og interessenter på området. Rapporten forventes offentliggjort til november.

Beredskabschefen giver aktuel status på arbejdet
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
 Kommissorium vedr de kommunale redningsberedskabers robusthed

3. Redningsberedskabet i tal 2018

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Hvert år udgiver Beredskabsstyrelsen en publikation, der indeholder nøgletal for redningsberedskabets virksomhed baseret på de indberetninger der efter hver indsats foretages i ODIN. Publikationen omfatter alle 24 kommunale redningsberedskaber, de 6
statslige beredskabscentre og et ekspertberedskab. Publikationen indeholder oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapacitet, det kommunale redningsberedskabs udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og responstider, det statslige
redningsberedskabs indsatser samt tilskadekomne i forbindelse med hændelserne.
Sagsfremstilling
Beredskabsstyrelsens årlige statistiske beretning giver et hurtigt overblik over redningsberedskabets kapacitet og virksomhed i Danmark.

Statistikken indeholder bl.a. tal om følgende:
 Udrykninger fordelt på reelle alarmer, blinde alarmer fra automatiske alarmeringsanlæg (ABA), andre blinde alarmer og falske alarmer
 Afgangs- og udrykningstider
 Udrykninger fordelt på udførte opgaver og hændelsestyper
 Brandforløb
 Det statslige redningsberedskabs assistancer
 Dødsbrande og omkomne ved brand

Det fremgår blandt andet af publikationen, at det kommunale redningsberedskabs samlede antal udrykninger i 2018 er på 42.745, hvilket er det højeste set over de sidste 10
år. Det samme billede ses af tallene for Brand & Redning MidtVest. Dette skyldes det
høje antal naturbrande i 2018, der var 5 gange så højt som normalt.

Ses der bort fra brandhændelser, så har der på landsplan været et fald i de reelle alarmer på 11%. Det er særligt udrykninger til forureningsopgaver og trafikuheld, der har
oplevet et fald. Modsat har der i BRMV været en stigning fra 2017 til 2018 i antal trafikuheld på ca. 15%, men et fald i forureningsopgaver på ca. 25%. Set over de sidste 10
år svinger tallene dog en del mellem årene.

Antallet af blinde ABA-alarmer er stagneret for første gang siden 2012. Det på trods af
en nettotilgang på over 220.000 detektorer i 2018. Der har således aldrig været færre
blinde ABA-alarmer pr. 1.000 detektorer end i 2018. Der var samlet 16.154 blinde ABAalarmer på landsplan.

I tabellerne nedenfor er sammenlignet tal fra hele landet med tal fra Brand & Redning
MidtVests område fordelt på kommuneniveau. Yderligere tal og forudsætninger kan ses
i bilag.

Kilde: Redningsberedskabet i tal, 2018 tabel 17, 18, 19, 20 og 21

Udrykning fordelt på beredskaber og kommuner 2018

Redningsberedskab/Kommune
Indbyggertal
Reel
alar
m
Blind
alar
m
ABA
Blin
d
alar
m
andet
Fals
k
alar
m
I alt Reel pr.
indbygger
I alt pr.
1.000
indbygger
Hele landet 5.785.86
4
23.4
20
16.1
54
2.4
10
761 42.7
45
4,0 7,4
Brand & Redning
MidtVest
187.093 653 323 75 9 1.06
0
3,5 5,7
Herning 88.744 278 131 41 7 457 3,1 5,1
Ikast-Brande 41.320 145 104 14 1 264 3,5 6,4
Ringkøbing-Skjern 57.029 228 90 20 1 339 4,0 5,9


Opgaver fordelt på beredskaber og
kommuner, 2018

Redningsberedskab/Kommune
Bra
nd
Pr.
1.0
00
ind
b.
Redning
Pr.
1.0
00
ind
b.
Miljøuheld
Pr.
1.0
00
ind
b.
Andet
Pr.
1.0
00
ind
b.
I alt Pr.
1.0
00
ind
b.
Hele landet 14.3
87
2,5 4.018 0,7 3.715 0,6 2.62
6
0,5 24.7
46
4,3
Brand & Redning
MidtVest
446 2,4 77 0,4 57 0,3 23 0,1 603 3,2
Herning 170 1,9 33 0,4 32 0,4 13 0,1 248 2,8
Ikast-Brande 108 2,6 19 0,5 13 0,3 1 0,0 141 3,4
Ringkøbing-Skjern 165 2,9 25 0,4 13 0,2 9 0,2 212 3,7


Brand eller fare for brand i beboelse fordelt på beredskaber og kommuner,
2018

Redningsberedskab/Kommune
Indbyggertal
Husstande
I alt Pr. 1.000
indbygger
Pr. 1.000
husstande
Hele landet 5.785.864 2.706.070 4.16
2
0,7 1,5
Brand & Redning MidtVest 187.093 84.320 89 0,5 1,1
Herning 88.744 40.428 40 0,5 1,0
Ikast-Brande 41.320 18.271 20 0,5 1,1
Ringkøbing-Skjern 57.029 25.621 28 0,5 1,1

Responstider fordelt på beredskaber og kommuner 2018

Redningsberedskab/Kommune Antal Gns.
mm:ss
% fremme
indf. 10 min.
% fremme indf.
15 min.
Hele landet 36.195 08:01 75 94
Brand & Redning MidtVest 857 09:35 61 90
Herning 368 09:42 60 92
Ikast-Brande 227 08:39 70 94
Ringkøbing-Skjern 264 10:08 54 86


Afgangstider fordelt på beredskaber og kommuner 2018

Redningsberedskab/Kommune Antal Gns.
mm:ss
% 1 minut % 5 minutter
Hele landet 37.198 02:36 25 90
Brand & Redning MidtVest 886 04:06 1 84
Herning 380 03:56 2 82
Ikast-Brande 228 04:08 0 88
Ringkøbing-Skjern 282 04:13 1 85

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
 Redningsberedskabet i tal 2018

4. Budgetopfølgning

Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. august 2019. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for 2019
er på 47.289.748 heraf 37.744.368 som kommunalt tilskud.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2019 overholdes.

Sagsfremstilling
NOTE
1
Kommunalt tilskud opkræves med 70% i januar og 10% i de efterfølgende
kvartaler

NOTE
2 Enhedstimebetalingen udbetales i slutning af året

NOTE
3
Øvrige indtægter - viderefakturering på indkøb af bårer til fælles massetilskadekomstkoncept med naboberedskaber

NOTE
4
I denne post ligger Falckkontrakterne, der betales en gang årligt i januar
måned
NOTE
5
Lokaleomkostningerne er ca. 200.000 kr. lavere i år end sidste år. Planlagt vedligeholdelse er ikke udført i 2019 endnu
NOTE
A
I 2018 ansætter vi en medarbejder, der skal stå for vores kursusvirksomhed og kursusdelen intensiveres. I 2018 er lønnen til kursusinstruktører en del af den samlede
lønomkostning, men i 2019 bliver lønnen til kursusinstruktører en del af kursus-

udgifterne i regnskabet. Løn til kursusinstruktører i 2019 udgør 234.537 kr. i perioden
01.01 - 31.07 2019.

NOTE
B
Slukkerservice er udvidet til også at omfatte Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande
kommune. Der er i den forbindelse ansat ny medarbejder

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt

5. Risikobaseret dimensionering

Sagsnr.: 14.00.05-P15-1-19 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Det påhviler kommunalbestyrelserne at fastlægge det kommunale redningsberedskabs
opgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes risikoprofil. Til dette
formål udarbejdes den risikobaserede dimensioneringsplan – kaldet RBD. Dimensioneringsplanen vedtages mindst én gang i hver valgperiode eller ved større ændringer i
risikoprofilen. I denne sag skal Beredskabskommissionen godkende forslag til RBD inden den samlede plan fremsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Forud for kommunalbestyrelsernes vedtagelse af den risikobaserede dimensionering
skal Beredskabsstyrelsen udtale sig om planen. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen, men vurdere om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig
indsats jf. beredskabslovens §§ 1 og 12. Styrelsen skal navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem kommunernes risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsens
udtalelse skal indgå i sagen, når den risikobaserede dimensionering behandles i kommunalbestyrelserne.
Efter udtalelse i Beredskabsstyrelsen, indstiller Beredskabskommissionen dimensioneringsplanen til endelig vedtagelse i de tre kommunalbestyrelser.
Sagsfremstilling
Opbygningen af den risikobaserede dimensionering følger Beredskabsstyrelsens vejledning.

Arbejdet med risikoidentifikation i de tre kommuner, samt risikoanalyse, har foregået
gennem det seneste år. Vedhæftede bilag udgør således oplæg til det fremtidige serviceniveau.

Det følger af Beredskabsloven;
 At det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici
forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på
personer, ejendom og miljøet.
 At det kommunale redningsberedskab skal kunne modtage, forpleje og indkvartere evakuerede og andre nødstedte.
 At kommunalbestyrelserne skal tilsikre den tekniske ledelse på et skadested.
 At kommunalbestyrelserne skal tilsikre fornøden vandforsyning til brandslukning.

Brand & Redning MidtVest fremlægger således plan for dimensionering af redningsberedskabet. Planen viderefører alt i alt serviceniveauet fra den forrige plan, der blev godkendt som den første plan for det nye fælleskommunale beredskab. Der foretages kun
mindre ændringer i materiel, typisk en opgradering af materiel på visse stationer. Der er
i den fremsendte plan ikke medtaget risikoanalyse og dermed dimensionering vedrørende Bestseller byggeriet som kræver en særlig analyse og formentlig ændret dimensionering på et senere tidspunkt jf. tidligere kommissionsmøde.

Eksempler på harmoniseringer og ændringer:
 Tilføjelse af frigørelsesværktøj til stationerne Lem og Feldborg således alle stationer råder over dette.
 Opgradering af lifttender på stationen i Ringkøbing til redningslift.
 UTV/ATV køretøj til hede/klit brande
 Nye vandforsyningsenheder strategisk placeret, slangetender i Sdr. Felding udfases når disse er klar.
 Udfasning af lifttender i Brande over tid
 Styrkelse af frivilligberedskabets materiel
 Ændringer i enkelte picks fx str. forurening kemikalie og ammoniak, hvor der
kræves flere for at løse opgaven.
 Styrkelse og systematisering af uddannelsen for brandmænd, holdledere og indsatsledere.

Ændringer der er gennemført jf. tidligere beslutninger og tilføjet planen:
 Forebyggelsesstrategi
 Regionalt koncept for massetilskadekomst
 Udvidelse af havneberedskabet i Hvide Sande
 Fri disponering af køretøjer inkl. naboberedskaber. Dog mangler teknikalitet på
indsatslederne, forventes løst ultimo 2019

Udskiftning af køretøjer følger som udgangspunkt den tidligere vedtagne investeringsplan.

Der ændres ikke i bemanding eller kapacitet på stationerne. Det betyder at alle stationer
uændret afsender minimum 1 holdleder og 5 brandfolk til en normaludrykning og minimum 1 holdleder og 3 brandfolk til reducerede kald (bilag pickliste). Der er som hidtil

stationer og situationer, hvor der tilkaldes flere for at sikre det krævede antal brandfolks
fremmøde.

Der fortsættes med samme Indsatslederstruktur med 3 indsatsledere på vagt og en
uformel chef/ledervagt, som hidtil kendt og holdledere fortsætter som holdledere teknisk
ledere.

På det forbyggende område har beredskabet øget mængden af blød forebyggelse, hvor
samarbejdet med kommunerne om udsatte borgere styrkes. Turister og sommerhusområder langs vestkysten er et nyt fokusområde, hvor der har været iværksat en ny forebyggelseskampagne. Forebyggelsesarbejdet følger den vedtagne strategi.

Revision af plan for dimensionering af redningsberedskabet er pågået over det sidste
år. Revisionen har blandt andet omfattet fornyet gennemgang af relevante statistikker
med henblik på at følge områdets udvikling i forhold til beredskabets størrelse og organisering. Beredskabet har også vurderet, om nye aktiviteter i området har medført behov for ændringer i beredskabet.
Beredskabet vurderer, at der ikke er forhold i kommunernes reviderede risikoprofil, der
giver anledning til væsentlige ændringer i kommunens beredskab.
Udkast til planen har i kladdeform været drøftet med Beredskabsstyrelsen, der også har
haft udkastet til udtalelse.

Udtalelserne har givet anledning til en række bemærkninger, som beredskabet i vid udstrækning har indarbejdet i det færdige forslag. En stor del har omhandlet bilag, der ikke
var indarbejdet i det fremsendte materiale. Beredskabsstyrelsen vil først efter fremsendelse af det endelige materiale tage stilling til om dimensioneringen er tilstrækkelig.

Derudover har der været fokus på tydeligere beskrivelse af:
 konkrete uddannelsesplaner for mandskab
 konkrete planer for afløsning af mandskab ved længerevarende indsatser
 hvorledes beredskabet konkret udøver kvalitetssikring
På visse områder pågår der allerede arbejde inden for de af styrelsen efterspurgte emner. Det drejer sig bl.a. om uddannelsesplaner og den nyligt udarbejdede plan for vandforsyning. På området omkring risikovirksomheder deltager beredskabet i en national
erfa-gruppe, hvilket vil styrke viden omkring håndtering af sagsbehandling og egentlige
indsatser på sådanne virksomheder.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at plan for dimensionering af redningsberedskabet 2020 godkendes og fremsendes til
udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

Bilag
 brmv-RBD-aug19-v4-print
 brmv-RBD-bilag-1-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-2-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-3-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-4-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-5-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-6-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-7-aug19-preview
 brmv-RBD-bilag-8-aug19-preview

6. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
 Certificeringsordning på byggesagsområdet og nye vejledninger hertil pr. 1. januar 2020
 Udarbejdelse af læringsplaner for alle brandmænd, holdledere og indsatsledere
til Beredskabsstyrelsen
 Status på hvervning af nye frivillige
 Fælles øvelse afholdt i Borris
 Drop in møder på alle brandstationer
 Årsmøde i Danske Beredskaber, tendenser og trends
 Ny afdelingsleder forebyggende afdeling
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt

7. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes torsdag den 5. december kl. 9.30 -
11.30, på brandstationen H. P. Hansens Vej 112, Herning.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at dato for næste kommissionsmøde godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.