Kommisionsmøde 20-05-2021

Luk alle
Åben alle

1. Godkendelse af regnskab og årsrapport


Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I det følgende fremlægges årsregnskabet 2020 for Brand & Redning MidtVest samt revisionsberetning og årsrapport.
Regnskab 2020 er nu revideret og klar til fremlæggelse for kommissionen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger.
Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til orientering til interessentkommunerne
Sagsfremstilling
Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Regnskabet for 2020 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
Som fastlafgt i de faglige standarder for forvaltnings- og juridisk-kritisk revision gennemgår revisionen over en 5 årig periode en række fast definerede emner, som en del
af den samlede revisionsproces. i 2020 har revisionen foretaget juridisk-kritisk revision
af, hvorvidt de variable tillæg i forbindelse med udrykning sker i henhold til overenskomst og aftaler og at aftaler er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionen har påset at variable løntillæg i forbindelse med udrykninger sker som aftalt.
Dette har ikke givet anledning til bemærkninger
I 2020 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 48,3 mio. kr. fordelt med
38,8 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 9,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.
De samlede driftsudgifter i 2020 har været på 49 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og
kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 18 mio. kr. og 17,3 mio. kr.
Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et merforbrug på 690 t.kr.
Som redegjort for på tidligere kommissionsmøder har driften i 2020 været præget af
Covid-19 situationen. Merforbruget skyldes blandt andet, at såvel kursusafdelingen,
værkstedet og slukkerservice var lukket helt ned i 3-4 måneder og det ikke har været
muligt at indhente den tabte omsætning som udgør ca. 500.000.

Tillige blev Beredskabsstyrelsens enhedstimerefusion reduceret med 200.000 og derudover har der i 2020 været ekstraordinære revisorudgifter på 100.000 samt regulering
af debitorer på 116.000.
Direktøren for Brand og Redning indstiller,
at Regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes og fremsendes til interessentkommunerne. Underskrift foretages elektronisk via fremsendt mail fra BDO efter
mødet.
at Merforbruget i 2020 tages fra uforbrugte midler
Beslutning
Revisor Søren Peter Nielsen deltog i mødet og fremlagde regnskab og beretning. Punktet blev herefter godkendt
Bilag
 Årsregnskab 2020
 BRMV Revisionsberetning nr. 5 2020
 Årsrapport 2020

2. Budgetopfølgning

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning for første kvartal af 2021 som fremgår af bilaget.
Sagsfremstilling
Budgettet for 2021 er på 49.400.170 heraf 39.771.240 som kommunalt tilskud.
Noterne til budgetopfølgningen beskriver i hovedtræk afvigelser og forventninger til
regnskabet som uddybes på mødet.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2021 overholdes
Direktøren for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt
Bilag
 Q1 kommission

3. Beredskabsdirektøren orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Beredskabsdirektøren orienterer om status på den daglige drift
Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
- Større indsatser siden sidst
- Elia
- Naturbrande
- PFOS sag
- APV handlingsplan
- Status grundsalg
- Sirene Vildbjerg
Direktøren for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.
Herefter en debat om certificeringsordningen på brandområdet. Ordningen skaber en
række udfordringer for kommunerne og bygherrer. Det er en utilfredsstillende situation.
Der var ønske fra flere - og bred enighed om, at man politisk vil fremsende sine bekymringer. Formanden sørger for udarbejdelse af fælles skriv på vegne af kommunerne,
som rundsendes til kommissionen.

4. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes tirsdag den 14. september 2021 kl.
09.00 på brandstationen, H P Hansens Vej 112 B, Herning.
Direktøren for Brand og Redning indstiller,
at dato for næste møde i beredskabskommisionen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt