Kommisionsmøde 28-11-2022

Luk alle
Åben alle

2. Godkendelse af priskatalog 2023

RESUME
En gang årligt revideres priskataloget for Brand & Redning MidtVest. Priserne i
nuværende priskatalog fremskrives i udgangspunktet med afsæt i seneste opgjorte pris- og lønskøn fra KL.
Sagsfremstilling
Priskataloget er revideret og er fremskrevet med seneste KL´s pris og lønskøn fra september
2022. Der er taget afsæt i reguleringsprocenten for løn og priser i alt, svarende til 2,8 % på de
enkelte poster. Hvad angår eftersyn af brandmateriel, som er en ydelse der tilbydes alle kommunale
institutioner i de tre kommuner, er prisen enkelte steder justeret mere end fremskrivningen. Det
gælder enkelte slukkertyper, hvor leverandøren har justeret prisen.
Kursuspriserne, som er den pris de kommunale institutioner betaler for at få medarbejdere på
førstehjælps- og elementær brandkurser, er ændret til at udgøre en fast pris pr. kursus, således at kursusmaterialer er inkluderet i prisen efter ønske fra en del institutioner.
Fsva. opkrævning af gebyr for blinde alarmer, har der historisk set været et tillæg for frivillige
brandalarmeringsanlæg, hvor der har været mere end 4 blinde alarmer indenfor samme
kalenderår. Loven foreskriver, at gebyret skal fastsættes efter de faktiske omkostninger og
tillægget bør derfor fjernes, så der alene er én takst for blinde alarmer, svarende til de faktiske
omkostninger.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at priskataloget for 2023 godkendes, med justering og ensretning af blinde alarmer for
frivillige anlæg i flergangstilfælde. BESLUTNING
Godkendt. Tillæg for blinde alarmer fra frivillige anlæg i flergangstilfælde bortfalder

3. Budgetopfølgning

RESUME
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.
Sagsfremstilling
Budgettet for 2022 er på 52.010.991 heraf 40.842.636 som kommunalt tilskud. Derudover er
der i budgetopfølgningen medtaget, at mindreforbruget for 2021 overføres og benyttes som
tidligere forudsat til bygningsvedligehold under "lokaleomkostninger".
Antallet af udrykninger i perioden ligger markant højere end sidste år, og der har således været
20% flere udrykninger end samme periode sidste år.
Energi og brændstofforbruget ligger ligeledes højt. Udgiften til brændstof er steget 58% ift samme periode sidste år, dels pga. øget aktivitet, men
også pga. stigende priser. Varme ligger 8,8% højere primært pga. gasforbruget på Beredskabsgården, som alene er
steget 166%
Udgiften til el er steget 52% i perioden, sammelignet med samme periode sidste år. Der er i budgetopfølgningen medtaget første delhonorar vedr. kontrolberegningen på 144 tkr. Noterne til budgetopfølgningen beskriver i hovedtræk afvigelser og forventninger til regnskabet, som uddybes på mødet. På baggrund af de øgede udgifter, er der udvist tilbageholdenhed på
en række øvrige poster, således at det sammenfattende forventes, at budgettet for 2022 kan
overholdes.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt

4. Beredskabsdirektøren orienterer

RESUME
Beredskabsdirektøren orienterer om relevante emner fra driften
Sagsfremstilling
Herunder emner til Beredskabskommissionens orientering:
- Sirene i Vildbjerg taget i drift 17. oktober
- Status på el- og batteribrande koncept
- Ændring af udrykningssammensætning ved indsatser i højhuse
- Status på levering af nye tanksprøjter og tankvogne
- Assistance til Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med brand på Studstrupværket
- Fællesmøde imellem Regioner, Øvrige beredskaber og politikredse omkring sektorernes
tværsektorielle samarbejde i særlige kritiske hændelser
- Temabrandsyn i nattelivet
- Anerkendelse af hovedarbejdsgivere
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning
BESLUTNING
Godkendt

5. Næste møde i Beredskabskommissionen

RESUME
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes, mandag den 20. februar 2023 kl. 9 på
brandstationen, H. P. Hansens Vej 112B, Herning, store mødelokale 1.sal
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at mødedato tages til efterretning. BESLUTNING
Godkendt