Kommisionsmøde 29-01-2019

Luk alle
Åben alle

1. Ejerstrategi

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Orientering om udkast til ejerstrategi. Ejerstrategien forelægges kommissionen for eventuelle bemærkninger inden den sendes til ejerkommunerne

Sagsfremstilling
På kommissionsmøde 01-2016 blev selskabets første ejerstrategi godkendt. I ejerstrategien er beskrevet, at den en gang hvert 4. år skal revideres og dermed godkendes i
de tre kommunalbestyrelser.
Revideret udkast til ejerstrategi forelægges derfor kommissionen for bemærkninger inden den sendes til ejerkommunerne.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at udkast til ejerstrategien fremsendes til godkendelse i ejerkommunerne

Beslutning
Ordet bæredygtig fjernes under afsnittet "forebyggende afdeling" på side 2, hvorefter
ejerstrategien er godkendt og fremsendes til kommunerne til videre behandling.
Bilag
• Ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest 2019-2022

2. Vision, mission og værdier

Sagsnr.: 14.00.00-A21-1-19 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Der er udarbejdet forslag til vision, mission og værdier for Brand & Redning MidtVest til
godkendelse.

Sagsfremstilling
Dette er første vision, mission og værdisæt, der er beskrevet i Brand & Redning MidtVest.

For at synliggøre og vise retning for arbejdet i Brand & Redning MidtVest, blev der i foråret 2018 indledt et arbejde i ledelsen med at definere Brand & Redning MidtVests vision og mission på baggrund af den vedtagne ejerstrategi og vedtægterne.

Visionen og missionen understreger den unikke opgave som Brand & Redning MidtVest
et sat i verden for at løse, samt understreger fokus på medarbejdertrivsel, uddannelse,
udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdet er i efteråret blevet fulgt op af to værdiworkshops med ekstern facilitator, hvor
alle kommunalt fuldtids-, deltidsansatte og frivillige har været inviteret til at deltage og i
fællesskab har defineret det værdisæt, som de mener skal kendetegne alle med tilknytning til Brand & Redning MidtVest. Ca. 35 deltog i workshoppen bredt repræsenteret fra
alle medarbejdergrupper.

I forbindelse med workshoppen fremkom en lang række gode og konstruktive debatter
om vision og værdier. På den baggrund er der lavet en række handlinger, som skal gøre det endnu bedre at være en del af Brand & Redning MidtVest.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at udarbejdede mission, vision og værdisæt godkendes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Der tilføjes under mission: Vi leverer tryghed og sikkerhed for borgere og erhvervsliv
ved bl.a. at forebygge, begrænse og afhjælpe brande og ulykker.
Bilag
• brmv-vaerdier-efolder-dec18
• Vision - mission kommissionen

3. Forebyggelsesstrategi

Sagsnr.: 14.12.00-A50-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Med henblik på at sætte retning på forebyggelsesarbejdet i Brand & Redning MidtVest,
er der udarbejdet en strategi gældende for forebyggelsesområdet frem mod 2020.

Sagsfremstilling
Som følge af beredskabets visionsarbejde tidligere i år, er der nu udarbejdet en forebyggelsesstrategi for Brand & Redning MidtVest. Strategien skal medvirke til at vise
retningen for det videre arbejde og skabe balance mellem opgaver og ressourcer.

Strategiens primære målgruppe er medarbejderne i forebyggelsesområdet. Strategien
anviser hvilken tilgang beredskabet ønsker, at medarbejderne har til myndighedsarbejdet. Her er der lagt vægt på en sund balance mellem kontrol og vejledning af borgere
og virksomheder.

Strategien udpeger også mål og opgaver for de kommende år. Som eksempler kan
nævnes konkrete forebyggelseskampagner og efteruddannelse.

Det er målet med strategien, at medarbejderne oplever tydelighed i forhold til beredskabets værdier, mål og prioriteringer. Herved forventes øget medarbejdertrivsel og kvalitet
i det daglige arbejde.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at forebyggelsesstrategien godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Forebyggelsesstrategi

4. Aftale med kommunerne om overdragelse af visse kompetencer til det fælleskommunale beredskab

Sagsnr.: 14.00.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Brand & Redning MidtVest anbefaler, at kommunalbestyrelserne overdrager det fælleskommunale beredskab kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8.

Sagsfremstilling
Der er i juni måned lavet ændringer i Byggeloven i henhold til LOV nr. 734 af
08/06/2018, således, at kommunalbestyrelserne kan overdrage kompetence til det fælleskommunale beredskab til at udstede påbud og nedlægge forbud mod brug af lokaliteter i de tilfælde, hvor der er tale om overhængende fare for personsikkerhed og hvor
kommunernes bygningsmyndighed ikke i rimelig tid kan møde frem på stedet.

Det kunne være forhold konstateret i forbindelse med brandsyn eller under indsats ved
brand og som konstateres uden for byggemyndighedens normale åbningstid.

Henlæggelsen af beføjelserne skal fastsættes i vedtægterne for det fælleskommunale
selskab og kræver derfor en vedtægtsændring.

Brand & Redning MidtVest anbefaler, at kommunalbestyrelserne overdrager det fælleskommunale beredskab kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8.

Det kan oplyses, at Brand & Redning MidtVest i praksis, yderst sjældent konstaterer
ulovlige forhold, der har en sådan karakter, at en øjeblikkelig indgriben er nødvendig.

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr.
1000 af 29062016)
Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens
§ 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for
at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen
Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser
om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18.

Alternativt kan Brand & Redning MidtVest fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de
driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for
at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse),
efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra Brand & Redning MidtVest fastsatte vilkår
vedrørende brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige
vilkår eller meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse
Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene
er omfattet af byggeloven, og hvor Brand & Redning MidtVest tilkaldes eller er til stede,
gives Brand & Redning MidtVest mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18, alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Sagen sendes til ejerkommunerne med henblik på, at kommunalbestyrelserne
overdrager Brand & Redning MidtVest kompetencer til at udstede påbud og forbud i
medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8. Herefter indarbejdes beslutningerne i selskabets vedtægter.
Beslutning
Indstillingen godkendt

5. Betaling for vand til brandslukning og kontrol af brandhaner

Sagsnr.: 14.01.09-S29-1-19 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Brandvæsenet kan ikke hindre lokale vandværker i at opkræve betaling for det vand,
som brandvæsenerne anvender til brandslukning. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort i en konkret sag, hvor Vejen Kommune afviste nye normalregulativer for
almene vandforsyninger fra de lokale vandværker under henvisning til, at brandvæsenet
ikke havde budgetteret med vandudgifter – og at vandmålere i øvrigt ville begrænse
vandtrykket.

Sagsfremstilling
Miljø- og Fødevareklagenævnet har 22.august 2018 behandlet en konkret sag, hvor
lokale vandværker havde klaget over en afgørelse fra Vejen Kommune. Afgørelse vedlagt.

Vandværkerne havde indført en ny bestemmelse i deres regulativer, hvorved brandvæsenet blev forpligtet til, at oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats. Baggrunden
var, at dette vandforbrug ikke hidtil var blevet målt, og dermed blev det rent teknisk betragtet som spild – og her skal vandværkerne betale en særlig statsafgift for den del, der
ligger ud over 10 %.

Kommunalbestyrelsen som godkendelsesmyndighed kan efter ændringerne i vandforsyningsloven ikke forlange ændringer i regulativerne (vandforsyningslovens § 55).

Beredskabsloven siger, at kommunalbestyrelsen vederlagsfrit skal stille vand til rådighed for brandslukningen. Dette er der ikke taget økonomisk højde for ved etableringen
af Brand & Redning MidtVest, og der er ej heller sat midler af i budgettet til afregning for
slukningsvand, da det ikke tidligere har været aktuelt.

Det vil ikke være muligt at opgøre et præcist forbrug på brandhanenettet. Dels fordi en
eftermonteret vandmåler nedsætter ydelsen væsentligt og dels fordi forsyningsselskaber og andre benytter brandhanerne til andre formål end brandslukning. Der kan således kun blive tale om en estimering af forbruget.

Der er kommet forespørgsler på problemstillingen fra enkelte vandværker, men flere må
forventes. Den økonomiske konsekvens er ikke kendt, men det vil være administrativt
tungt at håndtere indberetningen til områdets 72 vandværker.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at Brand & Redning MidtVest indgår i dialog med de forsyningsselskaber, der retter
henvendelse på baggrund af ændrede regulativer med henblik på at finde en pragmatisk løsning. Kommunerne bør sikre, at de kommunale forsyninger ikke fremsender regninger.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Kommunerne indarbejder det i førstkommende revidering af ejerstrategier for kommunale vandforsyninger.
Bilag
• ophaevelse-af-afgoerelse-i-sag-om-faellesregulativ-24082018

6. Undersøgelse af brandsikkerhed på plejeinstitutioner

Sagsnr.: 14.12.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Som en konsekvens af dødsbranden på et plejehjem på Djursland sommeren 2018, har
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsat en landsdækkende undersøgelse med henblik på at få kortlagt dels den aktuelle brandsikkerhed på disse institutioner dels at få et
overblik over, i hvilket omfang kommunerne i forbindelse med sagsbehandling af egne
byggerier har meddelt dispensationer fra byggelovgivningen.

Spørgeskemaet er målrettet kommunernes byggemyndigheder, men et enkelt afsnit i
spørgeskemaet vedrører beredskabsmyndighedens brandtilsyn.

Status med udgangen af december er, at Ikast-Brande Kommune har oplyst, at spørgeskemaer er udfyldt og indsendt. Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune er i
gang med at granske de relevante byggesager. Her udfylder Brand & Redning MidtVest
spørgeskemaets afsnit vedrørende brandsyn.

På baggrund af kommunernes arbejde med undersøgelsen vil Brand & Redning MidtVest se på, om der er grundlag for at have fokus på nogle særlige forhold i forbindelse
med næste års brandsyn på plejeinstitutioner m.v.

Undersøgelsen er delt op i to faser, hvor den første omhandler plejeinstitutioner. I løbet
af 2019 forventes det, at der udsendes tilsvarende spørgeskema omhandlende skoler
og daginstitutioner.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

7. Status på investeringsplan

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Aktuel status på investeringsplanen fremlægges.

Sagsfremstilling
På møde 01-2018 blev investeringsplan 2018-2027 godkendt. I forbindelse med godkendelsen blev det vedtaget, at kommissionen forelægges en kort status på investeringsplanen en gang årligt.

Af investeringsplanen fremgik en række køretøjer og materiel, som var påtænkt skiftet i
2018 for i alt 2,7 mio. kr.

På grund af høj aktivitet i forbindelse med sommerens brande, og en i øvrigt presset
drift, er disse investeringer udskudt til 2019. Der er således ikke i 2018 trukket på den
indgåede rammeaftale.


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.

8. Budget 2020 samt flerårigt budgetoverslag

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Budgettet for 2020 samt flerårigt budgetoverslag skal godkendes inden fremsendelse til
ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned
budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og
det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2020 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn for perioden
2017 til 2022 opgjort til 2,8%.

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

 

Budgetoverslag 2019-2021

Budgetterne er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris-og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger
for budgetlægningen, anbefaler KL følgende fremskrivningsprocenter:
2019/2020: 2,8%
2020/2021: 2,5%
2021/2022: 2,5%
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgetforslaget for 2020 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til
ejerkommunerne

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Acontobetaling 2020
• Budgetoverslag 2020-2022

9. Budgetopfølgning/forventet regnskab

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Forventet regnskab viser et mindreforbrug for 2018.
Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. december 2018. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for
2018 er på 45.169.711 heraf 36.823.774 som kommunalt tilskud.
Sammenfattende forventes et mindreforbrug for regnskab 2018 på 642.138 som primært skyldes periodisering af leasingforpligtigelser samt generel tilbageholdenhed på
uddannelse og vedligehold.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
• Forventet regnskab 2018

10. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
- Status på vaskeriprojekt
- Evaluering af afbrændingsforbud
- Økonomi- og ledelsestilsyn
- Massetilskadekomst
- Organisering i Falck

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Indstillingen godkendt.

11. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 10.00 på
brandstationen, H.P. Hansens Vej 112, Herning.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at dato for næste møde godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Der fremsendes fremover kalenderinvitation til kommissionens medlemmer.