Kommisionsmøde 31-01-2018

Luk alle
Åben alle

1. Introduktion: Overordnet orientering om beredskabet i Brand & Redning Midt

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
Beredskabschefen giver en overordnet introduktion til Brand & Redning MidtVest. Varighed ca. 60 min.

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at introduktionen tages til efterretning
Beslutning
Introduktionen taget til efterretning.

2. Budget 2018

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I denne sag skal Beredskabskommissionen endeligt godkende fordelingen af budgettet
for 2018.
Sagsfremstilling
På kommissionsmødet 01-2017 blev budgettal og fordelingsnøgle godkendt for 2018
sammen med et revideret budget for 2017. Budgettets enkelte poster for 2018 blev dog
ikke godkendt på kommissionsmødet.

(1) Vi har hjemtaget administrationen af ABA-anlæg og opkræver derfor selv abonnement for ABA-anlæg i alle 3 kommuner, hvor vi tidligere kun har faktureret i Herning
Kommune.

(2) Vi fakturerer nu blinde alarmer i alle 3 kommuner.

(3) Der er øget aktivitet i kursusafdelingen; flere kurser.

(4) Øget aktivitet hos de frivillige - der kommer langt flere opgaver.

(5) Tidligere har enhedstimebetalingen figureret under øvrige omkostninger Frivillige -
disse beløb vil fremover figurere i indtægter.

(6) Brandkadetter har tidligere ikke figureret i regnskabet, da vi indtil udgangen af 2017
har fået finansieret udgifterne gennem Brandkadetter i Danmark af bl.a. Veluxfonden og
har afrapporteret direkte hertil. Fremadrettet vil opgaven blive finansieret af Herning og
Ikast-Brande Kommune sammen med en delvis egenfinansiering.

(7) Tidligere har enhedstimebetalingen figureret under øvrige omkostninger Frivillige -
disse beløb vil fremover figurere i indtægter. Ligeledes vil udgifterne fremgå under dette
punkt.

(8) Øgede lønudgifter i forbindelse med øget aktivitet og mere uddannelse samt skyldig
feriepengeforpligtigelse til Ikast-Brande Kommune ifm. udlån af tjenestemand.

(9) Pagere og sendeudstyr er hjemtaget og der er indgået fælles vagtcentralaftale for
hele området.


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgettet for 2018 godkendes.
Beslutning
Indstillingen godkendt

3. Godkendelse af investeringsplan

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
I denne sag skal beredskabskommissionen tage stilling til en 10 årig investeringsplan
for beredskabets kørende materiel, både samt større materiel. I Investeringsplanen er
ikke medtaget evt. renovering/ombygning af bygninger.
Sagsfremstilling
For at sikre overblik over de kendte udskiftninger, er der udarbejdet en investeringsplan
for perioden 2018-2027. Planen tilsikrer en fastholdelse af det nuværende serviceniveau. Investeringsplanen tager udgangspunkt i en leasingperiode på større køretøjer
på 15 år, mellem køretøjer på 10 år og små køretøjer på 5 år. Levetiden forudsættes
dog at være hhv. minimum 20,15 og 10 år, således sikres at scrapværdien ikke overstiger køretøjets værdi.

Der hvor der i investeringsplanen, er taget udgangspunkt i brugt materiel, er leasingperioden tilsvarende reduceret, så den faktiske værdi ikke overstiger restbeløbet.

Brand & Redning MidtVest råder i alt over 64 køretøjer foruden en række trailere. Antallet er store køretøjer udgør 19 automobilsprøjter/tanksprøjter, 11 tankvogne, 4 lifte/stigevogne, 16 varebiler, 7 indsatslederbiler, 6 små biler, 2 både og 1 almindelig lastbil.

Med den foreslåede investering, bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret og
vognparkens samlede alder forbliver uændret.

Forudsætninger
Investeringsplanen indeholder udgifterne til de nuværende køretøjer i det omfang, de er
leaset. Udgifterne omfatter således både den løbende leasingydelse samt scrapværdien
som leasingaftalen er indgået med. Scrapværdien er udtryk for den pris beredskabet
skal betale ved leasingaftalens udløb. For hovedparten af aftalerne er sidste leasingydelse lig med scrapværdien. Køretøjer som ikke forventes skiftet indenfor de næste 10
år er ikke medtaget. Disse fremgår af 20 års oversigten.

Der er i oversigten indarbejdet muligheden for hjemtagelse af køretøjer fra nu og frem til
kontraktfornyelsen i 2024. Beregninger viser at det er fordelagtigt selv at eje/lease køretøjerne efterhånden som kontrakten giver mulighed herfor. I dag er det blandet om selskabet ejer køretøjerne eller entreprenøren gør. Samlet er der 34 store biler i selskabet
hvoraf de 17 er ejet af entreprenøren. De resterende 30 køretøjer er mindre eller mellem køretøjer, der alle ejes af selskabet. I den nuværende kontrakt varetages selve driften af entreprenørens køretøjer af selskabet, det vil sige brændstof, vedligehold, syn,
reparationer og anden drift.

Efter sammenlægningen opererer Brand & Redning udelukkende med driftsbudget.
Leasing af driftsmateriel, herunder også køretøjer, stiller ikke krav om deponering eller
påvirker den kommunale låneramme jf. KL og IMs vejledning for leasing af driftsmateriel. Leasing vurderes derfor, som den mest hensigtsmæssige løsning til finansiering.

Investeringsbehov
Med de angivne forudsætninger forventes et investeringsbehov på 50,9 mio. over de
næste 10 år, såfremt resterende køretøjer hjemtages. Uden hjemtagning forventes et
investeringsbehov på 21,9 mio.

Investeringsbehovet dækker udgiften til nyanskaffelser inkl. hjemtagning af resterende
køretøjer. Den årlige leasingudgift, kan indeholdes i det eksisterende driftsbudget.

Med den foreslåede investering bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret.

Usikkerhed
Der er visse usikkerheder forbundet med oversigten. Tidshorisonten gør at køretøjsbehovet kan svinge herunder uforudsete behov for udskiftning ved uheld eller nedbrud,
ændret dimensioneringsplan, ny kontrakt på brandslukning etc. Modsat kan det vise sig,
at enkelte køretøjer kan køre længere tid end forudsat, ligesom der kan vise sig stordriftsfordele ved at gå med i fællesudbud og lign. hvilket vil påvirke likviditetsbehovet
positivt.

Vedtægternes bestemmelse:
Jævnfør vedtægternes §6.11 kræver det interessentkommunernes kommunalbestyrelsers godkendelse efter indstilling fra Beredskabskommissionen når:
• Investeringsbeslutning(er), herunder lånoptagelse (undtagen låneomlægninger),
som indebærer en forøgelse af den samlede hæftelse for interessentkommunerne på mere end kr. 5.000.000 set i forhold til den samlede hæftelse på stiftelsestidspunktet.
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at investeringsplanen godkendes og at der oprettes masteraftale med kommuneleasing med et rammebeløb på 51 mio. kroner til brug frem til 31. december 2027 under forudsætning af godkendelse i kommunalbestyrelserne. En gang årligt fremlægges en status for investeringsplanen for kommissionen.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Fremsendes til godkendelse i Byrådene.
Bilag
• Investeringsbudget 10 år

4. Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsresume
Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag
Sagsfremstilling
Til beregning af budget 2019 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn for perioden
2016 til 2021 opgjort til 2,5%.

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

Budgetoverslag 2019-2021

Budgetterne fremskrives med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste
offentliggjorte pris-og lønskøn.
I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, anbefaler
KL følgende fremskrivningsprocenter:

Chefen for Brand og Redning indstiller,
at budgetforslaget for 2019 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til
ejerkommunerne.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Fremsendes til godkendelse i Byrådene

5. Kommissionsmøder i 2018

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
På seneste kommissionsmøde blev datoerne for afholdelse af kommissionsmøder besluttet afholdt jf. nedenstående.

Onsdag den 31. januar kl. 9.00-12.00 i Herning

Onsdag den 9. maj kl. 9.30-11.30 i Ørnhøj

Onsdag den 3. oktober kl. 9.30-11.30 i Nr. Snede

Onsdag den 14. november kl. 11.00-13.00 i Tarm
Chefen for Brand og Redning indstiller,
at sagen tages til efterretning
Beslutning
Til efterretning.

6. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund
Sagsfremstilling
Beredskabschefen giver en orientering.

Såfremt tiden tillader det, vil der være mulighed for en rundvisning på brandstationen.


Chefen for Brand og Redning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.