Kommissionsmøde 08-03-2024

Luk alle
Åben alle

1: Udviklingsplan 2030

Sagsresume
I forlængelse af kommissionens tidligere drøftelser om det fremadrettede driftsbudget
for Brand & Redning MidtVest, herunder ønske om et samlet økonomisk overblik, er der
udarbejdet forslag til udviklingsplan for de kommende år med tilhørende økonomisk
oversigt.
Planen skal danne grundlag for drøftelse af beredskabets fremadrettede behov og dimensionering.
Der er med dette forslag lagt op til en forøgelse af driftsbudgettet på
baggrund af de nytilkomne risici og udviklingen i samfundet og beredskabet.
Udviklingsplanens enkelte delelementer er opdelt på 4 faser henover de kommende år i
henholdsvis årlige driftsmidler og engangsbeløb. Beløbene for fase 3 og 4 er for nuværende
kun retningsgivende og er derfor ikke med i sagsfremstillingen, men er estimeret
og belyst i udviklingplanen. Endeligt udgifts- og omkostningsniveau afhænger af nærmere
analyse, teknologisk udvikling, prisdannelse m.v.
Ved at tiltræde planen fuldt ud, vil driftsbudgettet fra 2025 skulle øges med op til
5.495.000 kroner svarende til ca. 29 kroner pr. indbygger, hvoraf de 1.500.000 kroner
vedrører den vandforsyningsstrategi der blev behandlet på seneste kommissionsmøde.
Med denne ekstrabevilling ligger omkostningen pr. indbygger fortsat væsentligt under
landsgennemsnittet.
Derudover er der tale om en engangsinvestering på 800.000 kroner.
Fra 2026 vil driftsbudgettet skulle hæves yderligere med 600.000 kroner til vandforsyning
og teknologi, hvoraf de 500.000 kroner vedrører den vandforsyningsstrategi der
blev behandlet på seneste kommissionsmøde.
Derudover er der tale om 2,5 mio. kroner i engangsinvestering for at påbegynde udviklingen
af nye teknologier.
Sagsfremstilling
På de seneste møder har der været en række drøftelser af de udfordringer, som Brand
& Redning MidtVest qva samfundsudviklingen ser frem imod i de kommende år. For at
kunne træffe beslutning om det fremtidige beredskab, er der i udviklingsplanen synliggjort
de områder, hvor der for nuværende ses et behov, som ikke kan dækkes indenfor
den nuværende økonomi. Der er i forbindelse med hvert afsnit ligeledes fremsat løsningsforslag
med tilhørende økonomi, som kan drøftes på mødet.
Planen er delt op i forskellige afsnit, som til sammen redegører for de operative, organisatoriske
og økonomiske udfordringer, vi kan forventes at skulle håndtere nu eller senere.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt præcist at estimere alle nødvendige investeringssummer
og tilhørende omkostningsniveauer, da det forudsætter nærmere afklaring
af samfundets og ejerkommunernes forventninger til beredskabets opgavevaretagelse.
Eksempelvis i relation til civilbeskyttelsesområdet. Et område som beredskaberne i dag har det lovmæssige ansvar for, men hvor midler og kapaciteter er blevet reduceret
over en længere årrække. Det kan næppe løses i kommunal kontekst, men er
medtaget i oversigten som et opmærksomhedspunkt.
Planen indeholder en række løsningsforslag sammen med en flerårig plan for implementering.
En fuld indfaset plan skal sikre at:
1. Brand & Redning MidtVest fortsat kan håndtere de risici, der forventes at kunne opstå
i området
2. Brand & Redning MidtVest kan håndtere fremtidens klima-, terror- og beredskabsmæssige
komplekse udfordringer
3. Ansatte og frivillige har et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø
Risikoprofil
Risikoprofilen for de opgaver der forventes løst af Brand & Redning MidtVest, ændrer
sig markant i disse år. Dette sker bl.a. på baggrund af:
 Et historisk højt trusselsniveau i Danmark og vores mulighed for at lave en forsvarlig
indsats er ikke tilstede, hverken i forhold til sikkerhedshændelser eller
krigs- eller krigslignende hændelser.
 Flere bygger i højden, markant større og mere spektakulært byggeri med stigende
krav til beredskabet for at kunne levere en forsvarlig indsats. Dette gør sig
gældende både indenfor analyse, sagsbehandling, uddannelse, materiel, taktisk
planlægning og operativt beredskab.
 Deltidsstrukturen, der gør at beredskabet hidtil har kunnet drives ekstremt billigt,
er under voldsomt pres såvel rekrutteringsmæssigt som uddannelsesmæssigt.
 Nye transportformer med tilhørende installationer indenfor både den almindelige
transport men også færge og togdrift omstilles i stor stil.
 Klimaforandringerne stiller flere krav til beredskabets indsatsmuligheder.
 Nye industrier i forbindelse med den grønne omstilling dukker op såsom PtX,
brint og brintinfrastruktur, binding af co2 (carbon capture), større energioplagringssystemer
herunder lithium-ion batterier, biogasanlæg i meget store skalaer
og flere af dem som risikovirksomheder med høj kompleksitet samt meget store
solcelleparker.
 Antallet og kompleksiteten af sager til sagsbehandling stiger og tager markant
længere tid.
 Forberedelse og gennemførelse af brandsyn er langt mere tidskrævende med
det ændrede regelsæt, hvor det fremadrettet er individuelle regelsæt, der vil ligge
til grund for hvert enkelt brandsyn.
For at imødegå dette er der fremsat forslag til drøftelse med nedenstående overskrifter.
Alle punkter er yderligere uddybet i udviklingsplanen:
Bygninger
Ved etableringen af Brand & Redning MidtVest blev der ikke overført tilstrækkelige midler
til bygningsvedligehold, hvilket betyder at der flere steder er et efterslæb. Der er alene
udført mindre og helt akutte vedligeholdelsesarbejder indenfor budgettet, men flere
lokationer trænger til større renovering samt tilpasning til nye arbejdsmiljøkrav herunder
opdelte badefaciliteter. På sigt vil det flere steder være vanskeligt at opfylde arbejdstilsynets stigende krav. Flere lokationer fremstår slidte og flere mangler helt basale faciliteter.
Løsningsforslag:
Fase 1: 2025:
Tilførelse af driftsmidler til årlig vedligeholdelse og indhentelse af efterslæb. Derudover
kan bygningen på Vesterkær 4-6 i Ringkøbing afhændes og midlerne bruges til bygningsvedligehold.
Bygningen vil forventeligt kunne indbringe 4-500.000 kroner. Et salg
vil være på bekostning af en god beliggenhed for en evt. ny brandstation. Et evt. salg vil
skulle ske som offentligt udbud.
Fase 2: 2026
Analyse af den samlede bygningsportefølje og udarbejdelse af forslag til langsigtet strategi.
Kræver analysemedarbejder som anbefalet under pkt. "personale"
Økonomi: Driftsbudgettet øges med 420.000.
Personale
Der er ikke sket en opnormering af personale svarende til de flere og mere tidskrævende
opgaver. Kompleksiteten og antallet af sager i myndighedssporet er steget markant.
Det betyder at sagsbehandlingen er blevet en flaskehals for kommunernes byggesagsbehandling
og kommunernes erhvervsvenlighed. Oprindeligt blev der overført midler
svarende til 1.200 timer til brandteknisk sagsbehandling, men der er nu 3 årsværk knyttet
til opgaven, som er stærkt stigende.
Brandsyn tager nu længere tid at forberede og gennemføre end tidligere. Hver bygning
forudsætter kendskab til den enkelte byggesag og den konkrete lovgivning der knytter
sig til den konkrete bygning. En tendes der vil stige de kommende år i takt med flere og
flere komplekse og individuelle byggerier og dermed individuelle regelsæt.
Rekrutteringen til de mange deltidsbemandede stationer er under voldsomt pres. Der er
i mange byer en tendens til, at de lokale arbejdspladser lukker og flytter til de større byer.
Det gør at det er svært at rekruttere. Opretholdelse af deltidsstrukturen kræver derfor
en intensiveret rekrutterings- og fastholdelsesindsats.
For at intensivere rekrutteringsindsatsen har andre beredskaber haft succes med at ansætte
en rekrutteringskonsulent, der alene har til opgave at opsøge kommunernes afdelinger,
virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på oplysning, rekruttering
og fastholdelse.
En række af de udfordringer, der må forventes at ramme os, kræver analysekapacitet
for at fastlægge det nøjagtige omfang. Det kan løses ved at ansætte en medarbejder
med rette kompetencer eller ved at tilkøbe ydelsen eksternt. Her er der taget afsæt i
ansættelse.
For at kunne tilrettelægge et omkostningseffektivt beredskab, er der en række projekter
der bør kigges nærmere på. Eksempelvis er bygningsmassen, energirigtige løsninger
samt stationsstruktur noget der kræver nærmere gennemgang. Men også overblik og
løsninger på de operative bindinger vi allerede er ramt af, er eksempler der kræver analyse
for at finde de rigtige løsninger, herunder løsninger og IT systemer til at fremstille
data og skabe det nødvendige operative overblik.I relation til den kraftigt stigende tendens for risikovirksomheder bør et øget fokus på
den risikobaserede dimensionering medtænkes. Dette kan medvirke til, at vi til stadighed
kan sikre og ajourføre den risikobaserede dimensionering samt sikre at den generelle
beredskabsplanlægning og analyse ikke halter bagefter.
Løsningsforslag:
Fase 1: 2025:
- Der ansættes en analyse og administrativ kapacitet til beredskabsplanlægning. Alternativt
afsættes midler til ekstern konsulent til at belyse afgrænsede problemstillinger.
- Den forebyggende afdeling opnormeres med 2 sagsbehandlere til sagsbehandling af
risikovirksomheder og sagsbehandling af brandtekniske sager ifm. grøn omstilling for at
opretholde sagsbehandlingstiderne på et acceptabelt niveau.
- Der ansættes en rekrutteringskonsulent. Alternativt afsættes midler til en projektansættelse
i 1-2 år for at se effekten.
- Der afsættes årligt midler til implementering og drift af IT hjælpeværktøjer til operative
bindinger
Økonomi: Driftsbudgettet øges med op til 2.600.000.
Uddannelse
Hverken den nuværende uddannelse eller vedligeholdelsesuddannelse tager højde for
de nytilkomne risici. Ej heller de mange nye brandtekniske installationer byggeriet benytter
samt den kompleksitet, der opstår i vores område og som beredskabet forventes
til enhver tid at kunne betjene. Det kræver en anden tilgang til øvelse og træning.
BR18 vil give mere kompleksitet og uensartethed i byggeriet, som beredskaberne skal
kunne håndtere. Man kan ikke længere bero sin indsats på gængse traditionelle løsninger,
men skal bruge mere tid på objektkendskab og træning.
På baggrund af drøftelser mellem de relevante myndigheder (politi, regioner og kommunale
beredskaber) i Vestdanmark, er det blevet anbefalet, at alle medarbejdere opkvalificeres
til at varetage en livreddende indsats i tæt samarbejde med politiet i risikoområder.
Dette skal ske med en ny arbejdsmetode.En arbejdsgruppe nedsat med eksperter
fra de tre sektorer, har udarbejdet et oplæg, blandt andet med inspiration fra den
arbejdsmetode der benyttes i Hovedstaden, som skal sikre, at myndighedernes samlede
kapaciteter indsættes bedst muligt i førsteindsatsen, så den livreddende hjælp ved
særligt farlige hændelser, kan iværksættes hurtigst muligt.
Løsningsforslag
Fase 1: 2025:
Beredskabet til håndtering af terror og krigslignende episoder bør upgraderes både materielmæssigt
og uddannelsesmæssigt. Skal følge det vestdanske initiativ, således det
tilsvarer øvrige beredskabers uddannelsesniveau.
Indsatsledernes mulighed for træning bør suppleres med yderligere læringsdage i alt 18
timer samt 8 timers kendskab til risikovirksomheder og operative bindinger. Derudover
bør der i tråd med nationale anbefalinger afvikles flere tværfaglige træninger og øvelser
på ikke mindre en 8 timer årligt. Alle brandfolks basis uddannelsespakke højnes med 8 timer årligt i gennemsnit afhængig
af stationens størrelse og omfang af specialudstyr.
Økonomi: driftsbudgettet øges med op til 975.000 samt en engangsinvestering på
800.000 til nyt materiel relateret til terrorhændelser
Ledelsesstøtte
I takt med at kompleksiteten stiger, stilles der også større krav til den operative ledelseskapacitet.
I dag ligger den umiddelbare højeste beslutningskompetence hos indsatslederne.
Der er 3 indsatsledere på rådighedsvagt døgnet rundt hele året. Der er derudover
en uformel ledelsesstøtteordning i form af en enten den operative chef eller beredskabsdirektøren,
der kan understøtte de beslutninger der træffes, samt støtte op om de
større indsatser vi fra tid til anden løser. Der er ikke en vagtordning forbundet med løsningen,
hvilket betyder, at der der risiko for at indsatslederen står helt alene med opgaven.
Der er de senere år opnået gode erfaringer med ledelsesstøtte til de komplekse og
store hændelser. Den nuværende løsning er ikke robust.
Flere andre beredskaber har enten en operationschef vagtsat eller på døgnvagt, der
kan understøtte indsatserne.
Løsningsforslag:
Fase 1+2
2025/2026:
Drøftelse af ledelsstrukturen. Skal der oprettes en formaliseret og vagtsat chefvagtsordning,
der kan understøtte større og komplekse hændelser og samtidig skaber sikkerhed
for, at kunne give møde i den lokale beredskabsstab hos Politiet.
En vagtordning 24/7, hvor en række nøglemedarbejdere deltager i en tilkaldevagtordning,
vil koste ca. 300.000 årligt at dække, foruden efteruddannelse og introduktion til
rollen. Dette kan enten tilføres som en forhøjelse af driftsbudgettet eller man kan se
nærmere på den nuværende indsatslederstruktur hvor en del af omkostningen vil kunne
hentes, men på bekostning af robustheden.
Et alternativ er at undersøge mulighederne for øget samarbejde med Nordvestjyllands
Brandvæsen og dermed en fælles dækning af et større område. Det har andre beredskaber
gode erfaringer med.
Vandforsyning
Vandforsyningsstrategien som er blevet behandlet på de seneste kommissionsmøder,
skitserede en række løsninger for at kunne nedlægge en række brandhaner. Det blev
besluttet at arbejde videre efter model 3, som overordnet betyder at:
- 900 brandhaner nedlægges administrativt og overdrages til ejerkommunerne mhp.
nedlæggelse. Udgiften til fysisk nedlæggelse afholdes og planlægges af den enkelte
kommune.
- Beredskabet ændres samtidigt, således at Hvide Sande og Tarm tilføres en tankvogn
- Der tilføres yderligere 2 slangetendere som opbygges på eksisterende hurtige slukningsenheder.
- Udgifter til uddannelse, ekstra mandskab og udkald afholdes indenfor eksisterende
budget. Løsningsforslag
Fase 1: 2025:
- Der tilføres 1,5 mio. kr. årligt til at påbegynde udskiftning af tilbageblivende brandhaner
Fase 2: 2026:
Der tilføres driftsbudgettet midler til nye leasingudgifter
- Leasingudgift til tankvogne i alt 400.000 kr. årligt
- Leasingudgift til slangetendere i alt. 100.000 kr. årligt.
Klima
På seneste kommissionsmøde skitserede DMI en række af de udfordringer vi i de
kommende år bliver mødt af. Det nuværende udstyr til håndtering af større nedbørsmængder
er begrænsede.
Beredskab til håndtering af klimarelaterede hændelser bør gradvist opgraderes både
materielt og uddannelsesmæssigt. Der bør afstemmes forventninger fra kommunerne til
i hvilket omfang beredskabet skal kunne håndtere oversvømmelser. Beredskabet er
nævnt i nogle af klimatilpasningsplanerne i kommunerne, men der mangler en forventningsafstemning
ift. det reelle ønske og behov. Investeringsbehov kan derfor ikke gøres
op på nuværende tidspunkt.
Nye teknologier
Nye teknologier der kan sikre arbejdsmiljøindsatsen herunder robotteknologi bør implementeres
løbende.
Løsningsforslag:
Fase 2: 2026:
Indkøb og implementering af slukningsrobot, der kan gøre, at brandfolk ikke sendes ind
i risikofyldte miljøer. Anvendelse af robotter indebærer en væsentlig forbedring for
brandfolkenes sikkerhed og
arbejdsmiljø generelt.
Formålet er bl.a. at:
- understøtning af el-bilskonceptet, ved brand i P-huse
- køling af større tanke (både med eller uden brandfarligt indhold)
- Til indsættelse i områder med nedstyrtningsfare.
- Ved slukningsindsatser, hvor der skal anvendes en stor vandkapacitet.
Økonomi:
Engangsinvestering på 2,5 mio. samt forhøjelse af driftsudgifterne på 100.000 årligt.
Samlet økonomisk overblik
Nedenfor er der foretaget en samlet opgørelse af de udgifter, der knytter sig til udviklingsplanens
enkelte delelementer og opdelt i faser henholdsvis budgetmidler og anskaffelsessummer. Ved at tiltræde planen fuldt ud, vil driftsbudgettet fra 2025 skulle øges med op til
5.495.000 kroner svarende til ca. 29 kroner pr. indbygger. Med denne ekstrabevilling
ligger omkostningen pr. indbygger fortsat under landsgennemsnittet.
Derudover er der tale om en engangsinvestering på 800.000 kroner.
Fra 2026 vil driftsbudgettet skulle hæves yderligere med 600.000 kroner til vandforsyning
og teknologi samt 2,5 mio. kr. i engangsinvestering for at påbegynde udviklingen af
nye teknologier.
I forbindelse med hjemtagningen, viste kontrolberegningen en årlig ekstraudgift på
1.344.067 kr. Denne udgift er ikke medtaget i oversigten og forventes indhentet via effektiviseringer
iløbet af 2025 og 2026, hvis ovenstående forudsætninger iværksættes. Beredskabsdirektøren indstiller,
at udviklingsplanens fase 1 og 2 godkendes samt at der arbejdes videre med fase 3
og 4 til senere behandling
Beslutning
1. Driftsbudgettet øges med 3.000.000 fra 2025. Derudover tilføres 800.000 som et engangsbeløb
til uddannelse jf. sagsfremstilling. De 3,8 mio. kr. prioriteres til uddannelse,
rekrutteringsindsats og sagsbehandling. Beløbene forudsætter kommunernes endelige
godkendelse i forbindelse med budgetforhandlingerne senere på året. Opkrævning sker
efter fordelingsnøglen.
2. Beredskabsgården i Ringkøbing sælges til højestbydende og evt. overskud herfra
indgår i driften.
3. Drøftelse og beslutning omkring udviklingsplanens elementer for 2026 og frem besluttes
først senere.
4. 900 brandhaner nedlægges administrativt og overdrages til ejerkommunerne
mhp.fysisk nedlæggelse. Udgiften til fysisk nedlæggelse afholdes og planlægges af den
enkelte kommune. Der afsættes ikke særskilte midler til at påbegynde udskiftning af
tilbageværende brandhaner i 2025.
5. Der udarbejdes en oversigt over bygningsmassens stand til senere drøftelse.

2: Budget 2025 samt flerårigt budgetoverslag

Sagsresume
Budgettet for 2025 gældende for Brand & Redning MidtVest samt flerårigt budgetoverslag
skal godkendes inden fremsendelse til ejerkommunerne. Budgetforslaget er tilpasset
forslagene fra udviklingsplanen 2030.
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned
budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse.
Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår
samt det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne. Der er
i budgetforslaget samt overslagsår medtaget en række poster fra udviklingsplan 2030.
Til beregning af budget 2025 er budgettet prisfremskrevet med anvendelse af KL's seneste
pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra juni 2023 opgjort til 4,8%. Budgetforslaget
er derudover øget med de forslag, der er behandlet på tidligere punkt. Ved fuld implementering
af fase 1, drejer det sig om øgning af driftsbudgettet med op til 5,5 mio kr.
årligt fordelt.
Årlig drift i 2025
1. Bygningsdrift til tidligere års efterslæb (420.000)
2. personaleudgifter til rekruttering, sagsbehandling og analyse (2.600.000)
3. uddannelsesomkostninger til nye risici samt samarbejde med bl.a. politiet (975.000)
4. Vandforsyning jf. drøftelse på seneste kommisionsmøde (1.500.000)
Herudover engangsinvesteringer i 2025
1. Uddannelse og materiel til vestdansk initiativ med politiet på baggrund af aktuel trusselsvurdering
(800.000)
I forbindelse med hjemtagningen, viste kontrolberegningen en årlig ekstraudgift på
1.344.067 kr. Denne udgift er ikke medtaget i oversigten og forventes indhentet via effektiviseringer
iløbet af 2025 og 2026, hvis ovenstående forudsætninger iværksættes.
Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med
70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:
Fordelingsnøgle:
Herning: 43,3 %
Ikast-Brande: 23,7%
Ringkøbing-Skjern: 33%
Der er for overblikkets skyld medtaget den tidligere vedtagne ekstrabevilling til batteribrande
i årene 2022-2026 på årligt 236.200, som er fordelt efter fordelingsnøglen.

Budgetoverslag 2025-2027
Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år, herunder
forslag fra udviklingsplanen 2030.
Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter
fra seneste offentliggjorte pris-og lønskøn.
Der er taget udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:
2024/2025: 4,8%
2025/2026: 4,8%
2026/2027: 4,8%
Se bilag Budgetoverslag 2025-2027 med noter som uddybes på mødet.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at budgettet for 2025 samt budgetoverslag for årene 2025-2027 godkendes og fremsendes
til ejerkommunernes orientering.
Beslutning
Budgettet tilpasses efter beslutningen i pkt. 1. (se nyt bilag). Uddannelse, rekruttering
og sagsbehandling prioriteres fremfor bygningsdrift og vandforsyning

3: Forventet regnskab 2023

Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Samlet forventes
et merforbrug på 475.000
Sagsfremstilling
Revideret og endeligt regnskab for 2023 aflægges på kommende kommissionsmøde.
Merforbruget skyldes bl.a.
- overtagelse af uddannelsesomkostninger fra Falck, hvor holdlederuddannelser der
ellers ville være tilbageholdt er gennemført
- ekstraordinære udgifter til kompressorløsninger på stationerne til luftudtag til biler
- ekstraordinærer entreprenørudgifter ifm. Vildbjerg branden
- ekstraomkostninger ifm. idriftsættelse af nye køretøjer
- ny lejekontrakt i Ringkøbing
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

4: Brandsyn 2023

Sagsresume
Brand & Redning MidtVest gennemførte i 2023 97,7% af de ordinære brandsyn. Der var
1305 brandsynsobjekter som skulle synes, hvoraf 1275 brandsynsobjekter blev synet.
Sagsfremstilling
Hovedparten af de brandsyn der ikke er gennemført er enten brandfarlige virksomheder
og butikker eller driftsmæssige brandsyn af forsamlingslokaler, undervisningslokaler og
institutioner. Årsagen til den manglende gennemførelse skyldes bl.a. længerevarende
sygdom hos medarbejder samt forsinket uddannelse af ny medarbejder.
En mindre del er brandsyn som ikke har kunne afvikles pga. brandsynsobjektet ikke har
været i anvendelse.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

5: Orientering fra Beredskabsdirektøren

Sagsresume
Beredskabsdirektøren giver en kort status på relevante områder fra den daglige drift
Sagsfremstilling
- Snestorm i januar
- LBS nedsat x2
- assistance til hjemmepleje
- assistance til naboberedskab
- Indkaldt mandskab i Nr. Snede
- Større eller særlige indsatser
- 11/1 Gårdbrand Snerlundvej
- 14/1 Brand i Ilskov med dødelig udgang
- 19/1 færdselsuheld med dødelig udgang
- 19/1 Brand autoværksted Troldhede
- 21/1 Større forurening Hee
- 24/1 Større brand nord for Feldborg hos naboberedskab
- 25/1 Brand Vildbjerg
- 26/1 Brand i værksted/beboelse
- 30/1 Brand i industribygning Isenvad
- Status på hjemtagningen
- Personalesag
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt

6: Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen, afholdes mandag den 13. maj 2024, kl. 9, på
Brandstationen. H. P. Hansens Vej 112, Herning.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at dato for næste kommissionsmøde godkendes.
Beslutning
Godkendt