Kommisionsmøde 15-05-2023

Luk alle
Åben alle

1. Regnskab 2022

Sagsresume
I det følgende fremlægges årsregnskabet 2022 for Brand & Redning MidtVest sammen
med revisionsberetning og årsrapport.
Regnskab 2022 er nu revideret og klar til fremlæggelse for kommissionen. Årsregnskabet
udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab
skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen
til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens
eventuelle bemærkninger.
Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til orientering
til ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende
forvaltningsrevision. Regnskabet for 2022 har ikke givet anledning til bemærkninger
af betydning for revisionspåtegningen.
Som fastlagt i de faglige standarder for forvaltnings- og juridisk-kritisk revision gennemgår
revisionen over en 5 årig periode en række fast definerede emner, som en del af
den samlede revisionsproces. i 2022 har revisionen foretaget juridisk-kritisk revision af,
hvorvidt indkøb af varer og tjenesteydelser foretages indenfor udbudsreglerne, samt en
forvaltningsrevision i form af en vurdering af, om der er tilrettelagt procedurer som sikrer,
at sparsommelig adfærd ved indkøb. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.
I 2022 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 53,3 mio. kr. fordelt med
40,8 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 12,5 mio. kr. fra faktureringen
af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.
De samlede driftsudgifter i 2021 har været på 54,5 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og
brandslukningskontrakter udgør de to største poster med hhv. 21,2 mio. kr. og 18 mio.
kr.
Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et merforbrug på 1,2 mio. kr.
svarende til overførsel fra sidste år.
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
4
Beredskabsdirektøren indstiller,
at Regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes og fremsendes til ejerkommunerne.
Underskrift foretages elektronisk via fremsendt mail fra BDO efter
mødet.
at merforbruget finansieres af forventet overførsel fra 2021
Beslutning
Godkendt.
Bilag

2. Budgetopfølgning

Sagsresume
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2023. Der foretages en nærmere gennemgang
af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.
Sagsfremstilling
Budgettet for 2023 er på 53.645.671 heraf 41.695.371 som kommunalt tilskud.
Noterne til budgetopfølgningen beskriver i hovedtræk afvigelser og forventninger til
regnskabet som uddybes på mødet.
Sammenfattende forventes det at budgettet for 2023 overholdes
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.
Bilag

3. Administrationsaftale

Sagsresume
I forbindelse med dannelsen af Brand & Redning MidtVest i 2016, blev der indgået aftale
med Herning Kommune om at levere en række administrative ydelser. Denne aftale
er blevet revideret og tilpasset nuværende behov.
Den oprindelige aftale indeholdt 4 delaftaler om levering af administrative ydelser indenfor
følgende delområder:
1. IT
2.Afregning af moms
3.Forsikringsadministration
4.Lønadministration
Ved majafregningen i 2022 blev det klart, at der er behov for at revidere delaftalerne, så
de svarer ovens med de faktiske forhold, både hvad angår indhold, timer og beløb.
Sagsfremstilling
Revideringen af aftalerne er aftalt med repræsentanter for de berørte afdelinger i Herning
Kommune. Opdateringen består af følgende:
Ad 1: IT og Digitalisering. Idet licensomkostninger har forskellig løbetid, ændres omkostningerne
til licenser sig fra år til år. Der er foretaget en mindre tilretning der afspejler
licensomkostningerne.
Ad 2. Afregning af moms. Timetallet blev fastsat til 8 timer i 2016, men i praksis anvendes
flere timer på opgaver. Timetallet er derfor hævet til 16 timer.
Ad 3: Forsikringsadministration. BRMV bruger en privat assurandør og gør ikke brug af
Herning Kommunes forsikringssystem. Delaftalen bortfalder.
Ad 4: HR bistand tilføjes i overskrift og tekst. Overskrifter er nu ”Delaftale om levering af
lønadministration og HR bistand”. Timeforbruget er stadig fastsat til 75 timer. Det er
præciseret, at der kan købes HR-bistand til både konkrete personalesager og mere generelle
personaleforhold.
Der er udarbejdet en ny delaftale for Udbud og Jura med en grundydelse på 5 timer og
herudover afregning af større rådgivnings- og konsulentopgaver. Timeprisen er opgjort
til 385,30 kr. i 2023 prisniveau.
Den samlede administrationudgift er på 290.350 i 2023 prisniveau.
Delaftale
Pris (kr./år) Timeforbrug/år
Lønadministration og HR-bistand 28.897,5 Opgjort til 75 timer
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
7
Udbud og Juridisk bistand 1.926,5 Opgjort til 5 timer
Administration af IT 253.361,0 Se delaftale / særlige vilkår
Administration af afregning af moms 6.164,8 Opgjort til 16 timer
Administrationsudgift i alt 290.349,8
Administrationsudgiften betales én gang årligt i maj måned.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at administrationsaftalen tiltrædes
Beslutning
Godkendt.
Bilag

4. Ny Beredskabsgård Ringkøbing

Sagsresume
Den nuværende Beredskabsgård i Ringkøbing, der huser de frivillige, har problemer
med indeklimaet og der er behov for renovering eller flytning til midlertidig adresse.
Sagsfremstilling
På Vesterkær 4-6 ligger Beredskabsgården, som gennem årtier har huset de frivillige.
Bygningen er i dårlig forfatning. Der har igennem lang tid været arbejdet med at bygge
en fælles brand- ambulance og frivilligstation sammen med Vej & Park. Projektet var
planlagt til at skulle realiseres i de kommende år, men grundet budgetforhandlinger, er
det udskudt til senere. Bygningen er fra 1967 og er medtaget af tidens tand. Bygningen
opvarmes med naturgas
I mellemtiden er der konstateret skimmelsvamp på Beredskabsgården. Der er derfor
indledt arbejde med fugtmåling og undersøgelse af omfang, akut sanering af bygningen
og materiellet af skadeservicefima. Dette er ikke en holdbar løsning. Der er derfor undersøgt
alternativer frem mod at et fælles byggeri formentlig kan realiseres indenfor en
årrække.
Ejendomscentret i RKSK har været behjælpelige med, at vurdere omkostningen til at
løse de problemer, der er identificeret af skadesservicefirmaet. Der er bl.a. tale om opstigende
fugt samt indtrængende vand mv.
Garagen:
Garagen der er uopvarmet og dårlig isoleret lugter indelukket. Skadeservice anbefaler
en opvarmning til 16 grader og ventilering af rummet. Idet der kun er ca. 75 mm isolering
i loftet, vil en efterisolering være nødvendig for at undgå et unødigt højt varmetab.
Overslag på udbedring: ca. 100.000
Entré, gang, kontor og undervisning:
Væggene er opfugtede pga. opstigende grundfugt. For at imødegå dette, anbefales
etablering af en fugtmembran i væggen. Alle vægge skal blotlægges og udtørres i den
forbindelse inden de kan genopbygges. Anslået udgift 70.000.
Loftet bærer præg af utæthed evt. fra taget. Taget er generelt medtaget og skal skiftes
indenfor 3-5 år. Der skal som minimum søges efter utætheder og skiftes beskadigede
plader. Alternativ skal taget skiftes.
Nedbrydning og opsætning af nyt loft anlåes at koste 600 kroner pr. m2. Der forventes
at skulle skiftes 250m2 ialt anslået 150.000 plus udgifter til isolering.
Overslag på udbedring ialt ca. 220.000
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
9
Hvis hele taget istedet skal udskiftes, skal tillægges 250 m2 af 1.500 kroner ialt 375.000
kroner.
Omklædning:
Både i loft og væg i omklædning måles forhøjet fugtindhold. Det anbefales at nedtage
alt loft og isolering med tilhørende fugtsanering. Der bør laves en ventileret tagkonstruktion,
hvilket det ikke er idag. Samtidig bør der efterisoleres.
Overslag på udbedring ef eksisterende tagkonstruktion: 100.000
Vaskerum og væg til køkken:
Alle vægge er opfugtede og skal blotlægges og udtørres. årsagen er opstigende fugt og
der skal laves en fugtmembran. Klinker på gulv og vægge skal demonteres og der skal
etableres ny konstruktion.
Overslag for udbedring: ca. 100.000
Rengøring:
Skadeservice har givet et overslag på grundig rengøring af overfladerne ift. skimmelsporer.
Pris for rengøring 26.400
Murværk:
Udvendig trænger murværket til reperationer. Der ses fuger der falder ud, og større angreb
af murbiller.
Anslået pris for udbedring 500 pr. m2. ialt 150.000
Opsummering på renovering af bygningen:
Garage 100.000
Entré, gang, kontor og undervisning 220.000 - 595.000
Omklædning 100.000
Vaskerum og væg 100.000
Rengøring 26.400
Murværk 150.000
Alle priser er plus moms
Omkostningen til at udbedre skaderne forventes at løbe op i 700.000 - 1.075.000. Bygningen
vil herefter fortsat være præget af tidens tand samt en forhøjet varmeudgift.
Der er ikke taget højde for uforudsete udgifter. Det kunne fx være behov for omfangsdræn,
hvis det viser sig nødvendigt når vægge mv. er blotlagt eller øgede krav til enegieffektiviseringer
pga. renoveringens omfang for at overholde bygningsreglementets
energikrav.
Der er en mulighed for at indgå lejemål andet sted i byen i en midlertidig periode til en
pris omkring 3-350.000 årligt. Der er idag ikke udgifter til leje i nuværende bygning som
ejes af BRMV.
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
10
Bygningen forventes at kunne indbringe omkring 850.000 ved salg.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at der indgåes lejeaftale andet sted i byen og Beredskabsgården udbydes til salg. Indtægten
fra salget bruges til flytning og lejeudgift
Beslutning
Det blev besluttet at undersøge muligheder og konsekvenser yderligere. Der udarbejdes
beskrivelse af deponeringsforpligtigelse, ny vurdering af bygningen, beskrivelse af
scenarier for bl.a. nybyg og lejemål.
Formanden bemyndiges til at træffe beslutning om indgåelse af midlertidigt lejemål, indtil
en endelig beslutning kan træffes.

5. Brandsyn 2022

Sagsresume
Brand & Redning MidtVest foretager i medfør af Beredskabsloven lovpligtige brandsyn
af virksomheder, fredede bygninger, bygninger hvor mange mennesker samles, brandfarlige
bygninger og oplag m.v. En gang årligt skal beredskabet fremsende oplysninger
om gennemførelsen af disse brandsyn til Beredskabsstyrelsen som fører tilsyn på området.
Sagsfremstilling
Til orientering forelægges indberetning til Beredskabsstyrelsen om brandsyn for perioden
1. januar - 31. december 2022.
Brand & Redning MidtVest foretog i starten af året en konvertering af samtlige brandsynsobjekter
til de nye brandsynskategorier i den nye brandsynsbekendtgørelse. Af opgørelsen
ses det, at Brand & Redning MidtVest i 2022 har registreret 2063 brandsynsobjekter,
hvilket er 179 brandsynsobjekter flere i forhold til opgørelsen i 2021, hvor antallet
var 1884 brandsynsobjekter. Ikke alle steder føres tilsyn hvert år.
Brand & Redning MidtVest har i 2022 gennemført 99,9 % af de ordinære brandsyn. Ved
et enkelt brandsynsobjekt, lykkedes det ikke at få lavet aftale om afholdelse af brandsynet.
Afviklingen af brandsynet er sket primo 2023.
Der er i 2022 gennemført 1.293 ordinære brandsyn. Af disse har 2 medført et opfølgende
brandsyn. Der er afviklet 9 temabrandsyn i forbindelse med J-dag i nattelivet. Ialt er
der givet et eller flere påbud i 672 tilfælde. Fsva telte, scener mv, midlertidige campingog
salgsområder og større arrangementer, er der samlet truffet 90 individuelle afgørelser.
Fsva. midlertidige overnatninger, er der truffet 320 individuelle afgørelser.
Overflytningen af de driftsmæssige krav fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen
og den nye opgavebeskrivelse i brandsynsbekendtgørelsen, sætter højere forventninger
for det kendskab brandsynerne skal have til byggetilladelser og inddelinger i mere
differencerede brandsynskategorier. Dette medfører en markant højere forberedelsestid
forud for et brandsyn. Brand & Redning MidtVest har en arbejdsbeskrivelse og en
plan for, hvordan dette arbejde skal udmønte sig, men det trækker og vil trække væsentlige
ressourcer de kommende år, da registreringen er mere omfangsrig end hidtidig.
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
12
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Der skal ikke for nuværende bruges flere ressourcer på brandsyn på midlertidige overnatninger.
Bilag

6. Arbejdspladsvurdering 2023

Sagsresume
Brand & Redning MidtVest foretager løbende arbejdspladsvurderinger på stationerne,
hvor alle ansatte og frivillige løbende kan indrapportere emner med relevans for trivsel
og arbejdsmiljø. Disse emner drøftes på de følgende AMR og MED møder. Som supplement
hertil og efter drøftelse i MED udvalget, er der netop gennemført en mere dybdegående
arbejdspladsvurdering, hvor alle ansatte og frivillige spørges mere direkte.
Sagsfremstilling
Undersøgelsen er foretaget af HR afdelingen i Herning Kommune og følger den samme
skabelon som ved undersøgelsen i 2020, således at der kan foretages sammenligning.
Undersøgelsen er gennemført i april måned, og resultaterne foreligger nu. Der er udover
de tre hovedrapporter dannet 11 underrapporter, således at hver station/afdeling
har sin egen underrapport. Denne rapport bruges i opfølgningsarbejdet.
Rapporterne behandles på kommende møder i AMR og MED regi den 31. maj 2023,
hvor det videre forløb og opfølgning aftales.
Kommissionen præsenteres på mødet for hovedpunkter fra rapporterne, som er vedlagt
som bilag.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.
Bilag

7. Status på hjemtagning

Sagsresume
I forbindelse med beslutningen om hjemtagning af drift fra Falck 1. januar 2024, gives
en orientering om status.
Sagsfremstilling
Siden sidst er der arbejdet videre med lejekontrakterne på de nuværende stationer. På
stationen i Hvide Sande er der igangsat dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune som
ejer bygningen mhp. opdeling af nuværende lejemål.
I forhold til de 7 stationer Falck ejer, er arealerne gjort op, og der er lavet udkast til lejekontrakter,
der er klar til underskrift.
Alle stationer forbliver på nuværende lokaliteter.
Der er igangsat prøvning af størrelser på mundering og bestilling er afgivet til leverandør.
I den forbindelse er der oprettet en leasingaftale hos kommuneleasing som tidligere
godkendt.
Der er indgået aftale om at overtage enkelte dele som redningshjelme og brandstøvler
fra Falck til en aftalt pris.
Sammen med Falck er ny områdeleder rekrutteret efter tidligere områdeleder fandt andet
arbejde. Det er samme person der fortsætter efter 1. januar 2024, således kontinuiteten
fastholdes. Ny organisering er meldt ud.
Der har været afholdt en række møder med HR, fagforeninger samt nuværende brandstationsledere
på Falckstationerne. Her er bl.a. processen gennemgået, gennemgået en
lønberegner, der visualiserer forskellene på overenskomsterne samt gennemgået jobbeskrivelser
for brandstationslederne. Herudover er der afholdt et fælles teamsmøde
med mulighed for at stille spørgsmål mv. for alle.
Der er igangsat arbejde med ny lokalaftale, ny MED og AMR aftale, revidering af personalepolitik
mv.
Falck har bekræftet at der er tale om virksomhedsoverdragelse.
På mødet uddybes status, og der er mulighed for spørgsmål til processen
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
15
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

8. Henvendelse fra Beredskabsstyrelsen

Sagsresume
Beredskabsstyrelsen fremsendte den 11. april 2023, som led i tilsynet med de kommunale
beredskaber, brev til alle landets kommunale beredskaber med anbefaling om, at
beredskabskommissionen løbende gives en oversigt over afgangstider for stationerne.
Lovkravet er en afgangstid på maksimalt 5 minutter fra modtagelse af alarmen. I årene
2019-2022 var den gennemsnitlige afgangstid på 3,91 minutter i Brand & Redning
MidtVest med en gennemsnitlig responstid på 8,91 minutter.
Sagsfremstilling
Alle brandfolk i Brand & Redning MidtVest er deltidsansatte og tilkaldes derfor hjemmefra
eller fra deres arbejdsplads i forbindelse med alarmeringer. Der er derfor mange ting
der spiller ind, for at kunne overholde lovens krav om at alle køretøjer i førsteudrykningen
skal afgå indenfor maksimalt 5 minutter. Tidpunktet på døgnet, vejarbejde omkring
brandstationerne, gøremål i det øjeblik alarmeringen sker er nogle af dem. Alle brandfolk
skal nå hjemmefra og til brandstationen, følge færdelsregler osv. under kørsel til
stationen, klæde om og starte brandbilen indenfor de 5 minutter.
Det er sværere og sværere at finde brandfolk der bor og arbejder tæt nok på stationerne,
ligesom brandfolkene på baggrund af forskellige sager er meget opmærksomme på
overholdelse af regler under fremkørsel. Der er derfor afvigelser på de 5 minutter med
den demografi vi er i. Alle afvigelser følges med henblik på at minimere overskridelserne.
Kumuleret hyppighed ser således ud:
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
17
Beredskabsstyrelsen skriver i brevet således:
Der har i en del af landet været mediemæssig fokus på afgangstiden for førsteudrykningen
fra de kommunale redningsberedskaber.
Blandt andet på denne baggrund skal Beredskabsstyrelsen som led i varetagelsen af
tilsynet med de kommunale redningsberedskaber efter beredskabslovens § 4, stk. 2,
gøre opmærksom på kravene til førsteudrykningens afgangstid i dimensioneringsbekendtgørelsen,
jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019.
Kravene til afgangstider fremgår af § 7 i dimensioneringsbekendtgørelsen, hvorefter
førsteudrykningen skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets
modtagelse af alarmen fra alarmcentralen. Dette krav gælder hele førsteudrykningen.
Beredskabsstyrelsen vedhæfter til de kommunale redningsberedskabers orientering
Beredskabsstyrelsens oversigt fra Redningsberedskabet i tal 2021 over afgangstider i
de enkelte kommuner. Oversigten viser bl.a., hvor stor en andel af udrykningerne i perioden
2019 – 2021, der er afgået inden for 5 minutter. Opgørelsen vedrører alene afgangstid
for første køretøj i førsteudrykningen. Beredskabsstyrelsen vil eftersende en
opgørelse over afgangstiderne på stationsniveau for 2022, når disse tal er opgjort og
validerede af Beredskabsstyrelsen.
Beredskabsstyrelsen skal anbefale, at det kommunale redningsberedskab sikrer, at
der løbende gives beredskabskommissionen eller den fælles beredskabskomReferat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
18
mission en oversigt over udviklingen i forhold til overholdelse af kravene til førsteudrykningens
afgangstid. I denne forbindelse henviser Beredskabsstyrelsen redningsberedskaberne
til at anvende tal fra egne systemer, da opgørelserne i ODIN alene
vedrører første køretøj i førsteudrykningen.
Beredskabsstyrelsens kan oplyse, at styrelsens rådgivning og tilsyn med afgangstider
bl.a. sker i forbindelse med:
•Behandling af planen for det kommunale redningsberedskab (risiko-baseret dimensionering),
jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3.
•Tilsynsbesøg og midtvejsdialogmøder.
•Løbende orientering i referater fra møder i beredskabskommissioner, medier, borgerhenvendelser
m.m.
Når opgørelsen over afgangstider for 2022 fordelt på stationer foreligger, vil de kommunale
redningsberedskaber, som nævnt, modtage en orientering herom.
Beredskabsstyrelsen er opmærksom på, at der kan være udfordringer med at overholde
afgangstidskravet, bl.a. set i lyset af vanskeligheder ved at få ansat deltidsansatte eller
frivillige brandfolk, der bor og arbejder tilstrækkeligt tæt på brandstationerne. Denne
problemstilling er adresseret i det nuværende forsvarsforlig – forligsprojekt F33 – rekruttering
efter endt værnepligt, hvor sigtet er at få flere færdiguddannede brandfolk ansat
ved de kommunale redningsberedskaber.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Kommissionen finder det tilfredsstillende, at 99% af turene er afgået indenfor 7 minutter.

9. Vandforsyningsstrategi

Sagsresume
På et tidligere kommissionsmøde blev det besluttet, at igangsætte arbejdet med en ny
vandforsyningsstrategi og det tilhørende analysearbejde. Vandforsyningsstrategien
hænger sammen med den risikobaserede dimensionering og skal sikre, at der er tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning. Arbejdet blev igangsat på baggrund af skrivelse
fra Kommunernes Landsforening, der i 2020 udsendte en skrivelse med ordlyden:
”Historisk er der på kommunens bekostning anbragt brandhaner på private og kommunale
vandværksledninger. Mange af disse er ikke længere i aktivt brug. Vandselskaberne
er bekymrede over, om det kan afstedkomme lækager og risiko for tilbageløb af stillestående
vand. KL har anført, at problemet med inaktive brandhaner ikke udgør en
akut forureningsrisiko, men at det vil være rigtigt at få dem fjernet over en årrække. Det
er bekosteligt at fjerne de mange inaktive haner, men der synes ikke at være tvivl om, at
det er kommunernes ansvar som ejere.”
Brand & Redning MidtVest har kendskab til 2.142 brandhaner, som er placeret i både
landzone- og byzoner og i områder med både industri, erhverv, høj bebyggelse og områder
med enfamiliehuse, rækkehuse mv. Brandhanerne er opsat efter tidligere bekendtgørelser
om vandforsyning til brandslukning, som fastsatte maksimale afstande
mellem brandhaner og krav om mindste vandydelse for forskellige typer af bebyggede
områder. Kravene til brandhanerne var sammenhængende med Dimensioneringsbekendtgørelsen
som fastsatte krav til det kommunale redningsberedskabs materiel, køretøjer,
mandskab og udrykningssammensætning til forskellige typer af bebyggede områder.
Der er således en nøje sammenhæng mellem brandhanernes placering og vandydelse
og det i dimensioneringsbekendtgørelsens fastsatte beredskab.
En stor del af brandhanerne er over producentens anbefalede levetid og har hyppige fejl
eller har en lav vandydelse, der venter derfor en større opgave med tilpasning af vandforsyningen
de kommende år.
På mødet gennemgåes status på analysearbejdet og tanker om den videre proces.
Sagsfremstilling
I dag skal det kommunale redningsberedskab dimensioneres således, at der kan ydes
en i forhold til lokale risici forsvarlig indsats mod bl.a. brand. Herunder skal kommunalbestyrelsen
sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. Bekendtgørelse
om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab,
BEK nr 1085 af 25/10/2019.
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
20
En tilstrækkelig vandforsyning skal sikre redningsberedskabets mulighed for at forhindre
at branden udvikler sig, og at der kan etableres en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.
Brandhanenettet er etableret således, at der i tættere bebyggelse og industriområder
hurtigt kan etableres en fast vandforsyning med det til rådighed værende mandskab og
materiel. I områder uden et veludbygget brandhanenet, skal der kunne sikres en tilstrækkelig
vandforsyning på anden vis. Dette kan for eksempel ske ved at tilkalde et
større antal vandtankvogne, der kan køre i pendulfart til brandhaner eller anden vandforsyning
på større afstand.
Hvor der i flere tilfælde har været ønsker om at nedlægge brandhaner er dette hovedsageligt
sket ud fra konkrete skøn i hvert enkelt tilfælde. Nogle af udfordringerne ved
denne metode er manglende validering af de skøn der er foretaget, manglende nødvendige
justeringer af udrykningssammensætninger og materiel, tab af viden om forudsætninger
for vandforsyningen i de enkelte områder og hermed tab af forudsætninger
for i fremtidener at have en valid vandforsyningsstrategi og kunne optimere på denne.
Tilsammen er der i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner registreret
2.142 brandhaner fordelt på 64 offentlige og private vandværker. Der finders fortsat
større områder, hvor der ikke haves præcise registreringer af brandhanenettet samt
tidligere aftalte nedlæggelser, som er foretaget efter skøn, hvor forudsætningerne ikke
nærmere er dokumenteret.
På mødet gennemgåes analysearbejdet og hvilke hensyn der ligger til grund herfor udfra
nedenstående overordnede principper:
For hverdagshændelser og til førsteindsats;
a.sikre en kontinuerlig vandforsyning ved hjælp af den vandkapacitet, der er med i førsteudrykningen
b.sikre muligheden for en kontinuerlig vandforsyning ved at nabostation kan nå frem til
skadestedet, inden førsteudrykningen opbruger deres medbragte vand
c.sikre muligheden for, at vandtankvogne kan pendulere imellem skadested og vandforsyningssted
(brandhaner, branddamme samt øvrige vandforråd).
For større hændelser og scenarier i den risikobaserede dimensionering;
a.sikre, at der i områder med erhverv, industri og høj bebyggelse forefindes brandhaner
til at sikre en kontinuerlig vandforsyning til førsteindsats
b.at sikre mulighed for rettidig at kapacitetsopbygge vandforsyningen via dels vandtankvogne,
brandhaner, slangetendere mv. for at kunne sikre en tilstrækkelig større vandforsyning
til større hændelser
For særlige objekter;
a.sikre tilstrækkelig vandforsyning til særlige objekter, som kræver en ekstraordinær
vandforsyning til at kunne yde en forsvarlig indsats, ved udarbejdelse af indsatsplaner
for de enkelte objekter
Brand & Redning MidtVest område er i hastig udvikling med store og komplekse bygninger
og anlæg, hvorfor der skal sikres en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning
ved nye udstykninger. Dette sikres ved, at lokalplaner- og kommuneplaner sendes i høring
hos Brand & Redning MidtVest, som vurderer på områdets geografi og fremtidig
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
21
anvendelse med henblik på at vurdere behov for etablering af brandhane og dennes
placering.
På et senere møde skal der tages stilling til hvilken model, der skal arbejdes videre
med. I den forbindelse udarbejdes et økonomisk overslag på forskellige modeller for
vandforsyningsplaner. Modellerne indeholder forskellige kombinationer af afstand og
vandydelser på brandhaner, antal, størrelse og responstid på vandtankvogne og anvendelse
af slangetendere.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt. Der arbejdes videre med en endelig strategi til behandling på et kommende
møde.

10. Tema fremtidens beredskab

Sagsresume
Samfundet ændrer sig hastigt og det stiller andre og øgede krav til beredskabets formåen,
struktur, dimensionering, indsatsmuligheder, uddannelse, bemanding, rekruttering
mv.
Forud for den kommende revidering af den risikobaserede dimensionering forslåes, at
der afvikles en temadrøftelse i beredskabskommissionen i sidste kvartal af 2023 af en
halv eller hel dags varighed.
Sagsfremstilling
Brand & Redning MidtVest vurderes fortsat som et robust og funktionsdygtigt beredskab
til de dagligdagshændelser der måtte forekomme. Samtidig ses en samfundsudvikling
der kalder på opmærksomhed, således at vi også i fremtiden kan sikre forsvarlige indsatser
som påkrævet. Der dukker nye og langt mere komplekse opgaver op i hastigt
tempo. Det vil de kommende år kræve anden tilgang til opgaveløsningen og prioriteringen.
De indsatstaktiske muligheder ændres i takt med, at eksempelvis transportbranchen
ændres, industrien bliver større og mere kompleks. En forandring der bl.a. ses ved helt
nye og ukendte risici som:
- Nye industriformer som fx PtX,
- Større industrier med større oplag som biogasanlæg, risikovirksomheder mv.
- Udviklingen indenfor el/hybrid/brint på transportområdet såsom busser, færger og tog
udvikles til stadighed.
- Sikkerhedshændelser, samarbejde på tværs mellem sektorerne, indsatsmuligheder,
træning og uddannelse
- Større og højere byggerier
- Flere og større arrangementer med mange mennesker samlet
Der ses stigende behov for ændret rekrutteringsstrategi, mere uddannelse og træning
dels internt men også med samarbejdspartnere. Generelt ses en række komplekse krav
og forventninger til fremtidens beredskab, som skal prioriteres. Det foreslås derfor, at
der afholdes et temamøde for Beredskabskommisionen med henblik på en nærmere
drøftelse af de enkelte emner, herunder kommunernes forventning og ønsker til det
fremadrettede serviceniveau.
Referat
Mødedato:
15. maj 2023
Side nr.:
23
Beredskabsdirektøren indstiller,
at temadagen afholdes i 3. kvartal af 2023
Beslutning
Godkendt.

11. Beredskabsdirektøren orienterer

Sagsresume
Beredskabsdirektøren orienterer om status på den daglige drift
Sagsfremstilling
Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:
- temadag med byggesagsafdelinger
- ny databeskyttelsesrådgiver
Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning
Godkendt.

12. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsresume
Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes, onsdag den 13. september 2023 kl.
9 på brandstationen, H. P. Hansens Vej 112B, Herning, det store mødelokale 1.sal.
Beredskabsdirektøren indstiller,
at mødetidspunkt tages til efterretning
Beslutning
Mødet flyttes til Ringkøbing mhp. besigtigelse af lokationer. Mødet forventes afholdt på
Rådhuset.