Kommisionsmøde 20-02-2023

Luk alle
Åben alle

1. Budget 2024 samt budgetoverslag

RESUME
Budgettet for Brand & Redning MidtVest gældende for 2024 samt flerårigt budgetoverslag
skal godkendes inden fremsendelse til ejerkommunerne.
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned
budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige
budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.
Til beregning af budget 2024 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra
september 2022 opgjort til 3,1%.
Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med 70% i
første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:
Fordelingsnøgle:
Herning: 43,3 %
Ikast-Brande: 23,7%
Ringkøbing-Skjern: 33%
Der er for overblikkets skyld medtaget den tidligere vedtagne ekstrabevilling til batteribrande i
årene 2022-2026 på årligt 236.200, som er fordelt efter fordelingsnøglen.
Budgetoverslag 2024-2026
Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år, herunder
hjemtagningen af driften fra Falck. I forbindelse med hjemtagningen, vil der være en vis
usikkerhed, som er indarbejdet således, at der i år 1 forventes at kunne hentes 20% af
ekstraudgifterne ift. kontrolberegningen og i år 2 50%, hvorefter der vurderes at kunne skabes
balance i budgettet. Kontrolberegningen viste en årlig ekstra udgift på 1.344.067.
I forhold til lokaleomkostninger, er der alene afsat midler til løbende almindelig vedligeholdelse. Der er ikke afsat midler til større investeringer, renoveringer eller ombygninger. Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra
seneste offentliggjorte pris-og lønskøn. Der er taget udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:
2023/2024: 3,1%
2024/2025: 3,1%
2025/2026: 3,1%
Se bilag Budgetoverslag 2024-2026 med noter som uddybes på mødet.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at budgetforslaget for 2024 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til
ejerkommunerne.

2. Status på investeringsplanen

RESUME
Aktuel status på investeringsplanen fremlægges jf. beslutning på tidligere
kommissionsmøde.
Sagsfremstilling
På møde 01-2018 blev investeringsplan 2018-2027 godkendt. I forbindelse med godkendelsen
blev det vedtaget, at kommissionen forelægges en kort status på investeringsplanen en gang
årligt. Den oprindelige investeringsplan blev revideret og godkendt påny på møde 01-2021. Der er i 2022 indgået leasingaftaler på de 7 nye tanksprøjter, som leveres fra nu af og de
kommende måneder. Det drejer sig om autosprøjter til Brande, Ikast, Nr. Snede, Herning, Aulum, Tarm og Videbæk. Leasingaftalerne igangsættes når leveringen har fundet sted her i
2023 og ikke som oprindeligt forudsat i 2022.
4 Nye tankvogne er ordret og forventet leveret primo 2024 og ikke som oprindelig planlagt i
2022/2023. Der er i 2023 ifølge investeringsplanen planlagt udskiftning af 3 varebiler/ladbiler. Disse
udskiftes ikke i 2023, da standen på dem er god nok til at fortsætte i driften. Der er ikke planlagt øvrige køretøjsinvesteringer i 2023 og investeringsplanen følges.
For overblikket skyld er der i bilaget medtaget årene 2028-2030 med de nuværende
forventninger. Disse er ikke politisk behandlet.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efteretning

3. Forventet regnskab 2022

RESUME
Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022. Der foretages en nærmere
gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Samlet forventes
et merforbrug på 1.235.000, hvoraf de 1.194.000 dækkes af overførte midler fra sidste
års mindreforbrug.
Sagsfremstilling
Budgettet for 2022 er på 52.010.991 heraf 40.842.636 som kommunalt tilskud.
Lokaleomkostninger:
Der er i budgetopfølgningen medtaget, at mindreforbruget for 2021 på 1.194 tkr. overføres og
benyttes som tidligere besluttet til bygningsvedligehold under "lokaleomkostninger". Der er
brugt ca. 850tkr heraf til bygningsvedligehold, resten er tilbageholdt pga. stigende
omkostninger til bygningernes drift.
Vandskade på brandstationen i Sdr. Felding har medført reperationer for 315tkr. Udgiften til el er steget 70% i perioden ift. til budgettet. Udgiften til varme er steget 46% ift. budgettet på trods af at varmen er reduceret jf. anbefalinger.
Personaleomkostninger:
Antallet af udrykninger viser knap 14% flere udrykninger end sidste år. Antallet af nyuddannede har været stigende og medført en udgiftsstigning til uddannelse på ca. 33% ift. budget.
Autodrift:
Udgiften til brændstof er steget 56% ift samme periode sidste år, dels pga. øget aktivitet, men
også pga. stigende priser.
Administrationsudgifter:
Der er i budgetopfølgningen medtaget udgifter vedr. kontrolberegningen på 198 tkr. Noterne til budgetopfølgningen beskriver i hovedtræk afvigelser og forventninger til regnskabet, som uddybes på mødet. På baggrund af de øgede udgifter, er der udvist tilbageholdenhed på
bl.a. nyanskaffelser af udstyr, således at det sammenfattende forventes, at regnskabet for
2022 ender med et merforbrug på 41 tkr. Revideret og endeligt regnskab for 2022 aflægges på kommende kommissionsmøde.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER,
at orienteringen tages til efterretning

4. Årsberetning fra databeskyttelsesrådgiver

RESUME
Brand & Redning MidtVest har i samarbejde med MNOMINI ApS etableret beredskabets
databeskyttelsesrådgiverfunktion. Databeskyttelsesrådgiveren er en uafhængig funktion, der har til formål at understøtte
beredskabet i beredskabets efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen. I det daglige
løses Databeskyttelsesrådgiverens opgaver i dialog med Beredskabsdirektøren, men
Databeskyttelsesrådgiverens uafhængighed indebærer, at rådgiveren refererer direkte til
beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen modtager derfor beretning fra
Databeskyttelsesrådgiveren med overordnet status for året 2022.
Sagsfremstilling
Beretning fra Brand & Redning MidtVests Databeskyttelsesrådgiver:
Fokusområder
For 2022 har databeskyttelsesrådgiverens fokus fortsat været på ajourføring af beredskabets
fortegnelse over databehandlingsaktiviteter. Der er tale om løbende arbejde, der forudsætter
årlig opfølgning i samarbejde med beredskabets ledelse. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at beredskabet udarbejder og opbevarer en
fortegnelse over alle behandlinger af personoplysninger, der foretages i beredskabet. Beredskabet har tidligere i en periode kunnet læne sig op KL’s standardfortegnelser. Datatilsynet præciserede i mellemtiden medio 2020 detaljeringsgraden i fortegnelseskravet, hvilket har nødvendiggjort, at beredskabet selv foretager en gennemgang af beredskabets
aktiviteter. Det er en prioriteret indsats, da beredskabets fortegnelse er et centralt værktøj i beredskabets
overholdelse af flere krav i databeskyttelseslovgivningen, herunder i forhold til rettidig sletning
af oplysninger, imødekommelse af registreredes rettigheder, iagttagelse af oplysningspligten
m.v.
Som parallelt spor til ajourføringen af beredskabets fortegnelse, har der været fokus på
beredskabets forskellige databehandlerforhold, herunder i forhold til indgåelse af og opfølgning
på databehandleraftaler. Også her er der tale om en opgave, der forudsætter årlig opfølgning i
samarbejde med beredskabets ledelse. Uddannelse af medarbejdere
Der er et løbende fokus på uddannelse af beredskabets medarbejdere i emner indenfor GDPR. Uddannelsesemnerne vælges med afsæt i datatilsynets fokusområder og i 2022 blev der sat
fokus på identificering og håndtering af databrud. Uddannelsen blev gennemført i form af et
oplæg for beredskabets medarbejdere i forbindelse med personalemøde afholdt foråret 2022.
Brud på persondatasikkerheden
Der er i 2022 ikke registreret brud på persondatasikkerheden i beredskabets log over databrud.
Anmodninger og klager fra registrerede
Der er ikke modtaget anmodninger eller klager fra registrerede, der ønsker at gøre deres
rettigheder gældende. Datatilsynet
Der er ikke modtaget henvendelser fra Datatilsynet.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at årsberetningen tages til efterretning

5. Status på hjemtagning

RESUME
I forbindelse med beslutningen om hjemtagning af drift fra Falck 1. janur 2024, gives en
orientering om status.
Sagsfremstilling
Der har i løbet af december måned været afholdt informationsmøder på alle stationer med
oplysninger til de berørte medarbejdere. Samtidig har der været afholdt en række møder med
Falck og flere er planlagt. Efterfølgende er der afviklet en række personalemøder på egne
stationer og for egne medarbejdere med informationer om processen. Der er god dialog med de berørte medarbejdere og Falck omkring overgangen.
Aktuelt er der indgået lejekontrakter med stationerne i Ørnhøj og Feldborg, der således
fortsætter på nuværende lokaliteter. Der er igangsat en møderække med Falck omkring
indgåelse af lejeaftaler på de nuværende placeringer i Aulum, Ikast, Brande, Nr. Snede, Videbæk, Tarm og Ringkøbing, ligesom der er indledt dialog med Ringkøbing-Skjern
Kommune omkring stationen i Hvide Sande. Det forventes at der kan indgåes lejeaftaler alle
steder. Der har været afholdt leverandørmøder omkring branddragter og mundering og flere er
planlagt. Der er udarbejdet implementeringsplan, lavet nyt organisationsdiagram samt afholdt møder
med både HR, lønservice, forsikringsmægler, egne stationer mv. Der er god dialog med nuværende brandstationsledere, og der har været afholdt dialogmøder
og flere er planlagt.
I februar er der planlagt workshop med erfaringsudveksling med Falck, der har tilbudt at
bidrage med deres erfaringer fra lignende situationer.
På mødet uddybes status, og der er mulighed for spørgsmål til processen
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning

6. Orientering fra Beredskabsdirektøren

RESUME
Beredskabsdirektøren giver en kort status på relevante områder fra den daglige drift
Sagsfremstilling
- Fyrværkeritilsyn
- Kompetenceafklaring af brandfolk
- Biogasanlæg
- Stigning i risikovirksomheder
- Brand IBF Ikast 11. januar 2023
- Første indsatsen ved særligt farlige hændelser
- Skrivelse fra Miljøministeriet omkring brug af PFAS
- Pyromanbrande
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at orienteringen tages til efterretning

7. Næste møde i Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes, mandag den 15. maj 2023 kl. 9 på
brandstationen, H. P. Hansens Vej 112B, Herning, det store mødelokale 1.sal.
BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER, at mødedato tages til efterretning